Preklad.com: cenová ponuka v štyroch kliknutiach

Spo­loč­nosť Tran­sla­ta pred­sta­vi­la svoj naj­nov­ší pro­jekt, Prek­lad.com, kto­rý váš text na prek­lad za­na­ly­zu­je a v prie­be­hu pár se­kúnd vám zob­ra­zí kom­plet­nú ce­no­vú po­nu­ku a do­bu do­da­nia. Klien­tom šet­rí čas, prek­la­da­teľ­skej agen­tú­re za­se zjed­no­du­šu­je prá­cu.

Prek­la­da­teľ­stvo je ob­lasť, do kto­rej tech­no­ló­gie pre­ni­ka­jú po­mal­šie, ale pos­tup­ne si zís­ka­va­jú svo­je mies­to. Por­tál prek­lad.com bol vy­vi­nu­tý za úče­lom zvý­še­nia kom­for­tu klien­tov pri ko­mu­ni­ká­cii s agen­tú­rou. Vďa­ka on­li­ne ana­lý­ze sa zá­kaz­ník hneď doz­vie, koľ­ko za prek­lad za­pla­tí, ako aj ke­dy bu­de do­da­ný v zá­vis­los­ti od roz­sa­hu zá­kaz­ky. Po potvr­de­ní zvo­le­nej al­ter­na­tí­vy prek­la­du (bež­ný ale­bo expres­ný ter­mín) nas­le­du­je plat­ba a okam­ži­te sa za­čí­na s prek­la­dom. Pre zvý­še­nie zá­kaz­ní­kov­ho po­ho­dlia je mož­né spra­viť úh­ra­du za prek­lad pros­tred­níc­tvom inter­net ban­kin­gu.

preklad - itnews.jpg

Po­ro­va­nie pro­ce­sov - prek­lad.com vs. prek­la­da­teľ­ské agen­tú­ra

Prek­lad.com

Prek­la­da­teľ­ská agen­tú­ra

 • Za­da­nie zdro­jo­vé­ho a cie­ľo­vé­ho ja­zy­ka
 • Kon­tak­to­va­nie agen­tú­ry s do­py­tom
 • Nah­ra­tie sú­bo­ru
 • Vy­tvo­re­nie ce­no­vej po­nu­ky v agen­tú­re
 • On­li­ne ana­lý­za roz­sa­hu sú­bo­ru
 • Spät­né kon­tak­to­va­nie zá­kaz­ní­ka
 • Ce­no­vá po­nu­ka a do­ba do­da­nia
 • Potvr­de­nie ce­no­vej po­nu­ky zá­kaz­ní­kom
 • Potvr­de­nie ce­no­vej po­nu­ky zá­kaz­ní­kom
 • Vy­sta­ve­nie zá­lo­ho­vej fak­tú­ry v agen­tú­re
 • Úhra­da prek­la­du
 • Plat­ba za prek­lad

To­tal: < 5min

To­tal: > 1 ho­di­na

Tran­sla­ta spo­lup­ra­cu­je so špe­cia­lis­ta­mi zo všet­kých ob­las­tí. Pros­tred­níc­tvom prek­lad.com do­ká­že za­bez­pe­čiť kva­lit­né a rých­le prek­la­dy vo všet­kých ob­las­tiach. Ak pot­re­bu­je­te pre­lo­žiť me­di­cín­ske, tech­nic­ké, eko­no­mic­ké či práv­ne tex­ty, ste na dob­rom mies­te.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter