Vylepšená Kariéra.sk sa prestavuje v novom dizajne

Pra­cov­ný por­tál Ka­rié­ra.sk pre­šiel vý­raz­ný­mi gra­fic­ký­mi zme­na­mi, pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša res­pon­zív­ny di­zajn a vy­no­ve­né uží­va­teľ­ské pros­tre­die. Rea­gu­je tak na po­žia­dav­ky tr­hu a ak­tuál­ne tren­dy v tvor­be webo­vých strá­nok.

No­vý vzhľad por­tá­lu je mo­der­ný, s dô­ra­zom na preh­ľad­nú štruk­tú­ru a jed­no­du­chú orien­tá­ciu. Úpra­vou jed­not­li­vých fun­kcio­na­lít webu vy­tvá­ra po­hodl­ný pries­tor pre uchá­dza­čov o za­mes­tna­nie a fir­my. Pre­hlia­da­nie strán­ky je dos­tup­né zo všet­kých dru­hov za­ria­de­ní (sto­lo­vý po­čí­tač, tab­let aj mo­bil­né za­ria­de­nia) a pod rôz­ny­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi (An­droid aj iOS) v rov­na­kej kva­li­te.

„Zlep­ši­li sme spô­sob se­lek­to­va­nia pra­cov­ných po­zí­cií pros­tred­níc­tvom kra­jov a ok­re­sov. Prep­ra­co­va­li sme aj vy­hľa­dá­va­nie, pou­ží­va­te­lia si mô­žu na ti­tul­nej strán­ke por­tá­lu zvo­liť via­ce­ro pra­cov­ných po­zí­cií a pre­fe­ro­va­ných lo­ka­lít na­raz. Ok­rem to­ho pri­bud­li aj no­vé tes­ty pre uchá­dza­čov, roz­ší­ri­li sme tak po­nu­ku pre fir­my v rám­ci tzv. pre­tes­ting-u. Fir­my si mô­žu de­fi­no­vať otes­to­va­nie rôz­nych schop­nos­tí uchá­dza­čov ako po­vin­nú sú­časť ži­vo­to­pi­su. Ka­rié­ra.sk im tak uľah­ču­je vý­ber správ­ne­ho kan­di­dá­ta a ze­fek­tív­ňu­je pro­ces vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia. Všet­ky tes­ty sú aj na­ďa­lej k dis­po­zí­cii bez­plat­ne," ho­vo­rí Ma­rián Šabo, pro­duk­to­vý ma­na­žér por­tá­lu Ka­rié­ra.sk.

Pre fir­my prip­ra­vil por­tál aj no­vý spô­sob tvor­by fi­rem­ných podstrá­nok, kto­rý je kon­zis­tent­ný s cel­ko­vým di­zaj­nom strán­ky. Spo­loč­nos­ti si mô­žu podstrán­ku fa­reb­ne pris­pô­so­biť, k dis­po­zí­cii je veľ­ký pries­tor na lo­go a pre­lin­ko­va­nie na do­mov­skú strán­ku. Fir­my tak zís­ka­jú ideál­ny pries­tor na pre­zen­tá­ciu a bu­do­va­nie svo­jej znač­ky.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter