IT Summit 2013: rok pravdy v OPISe, rozvoj startupov na Slovensku, príprava absolventov pre prax v IT

Je­de­nás­ty roč­ník kon­fe­ren­cie IT Sum­mit, vý­roč­né­ho po­du­ja­tia slo­ven­skej ko­mu­ni­ty in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií do­ká­zal aj ten­to rok pri­tiah­nuť viac ako 150 pred­sta­vi­te­ľov di­gi­tál­ne­ho prie­mys­lu, ve­rej­nej sprá­vy a škol­stva.

Po­du­ja­tie, kto­ré už tra­dič­ne ot­vo­ril Ju­raj Sa­ba­ka, pre­zi­dent IT Aso­ciá­cie Slo­ven­ska, pod­po­ril svo­jim prí­ho­vo­rom a prí­tom­nos­ťou aj štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Slo­ven­skej re­pub­li­ky a di­gi­tál­ny lí­der SR, Pe­ter Pelleg­ri­ni. Ten vo svo­jom prí­ho­vo­re zhr­nul do­siah­nu­té vý­sled­ky za os­tat­ný rok. Bo­lo to schvá­le­nie zá­ko­na o eGo­ver­nmen­te, či via­ce­rých štú­dií us­ku­toč­ni­teľ­nos­ti. Zá­ro­veň vy­zval aby vo ve­rej­nom ob­sta­rá­va­ní ne­po­dá­va­li úče­lo­vé ná­miet­ky, pre­to­že váž­ne kom­pli­ku­jú reali­zá­ciu pro­jek­tov eGo­ver­nmen­tu. Tak­tiež upo­zor­nil na sku­toč­nosť, že Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií mo­ni­to­ru­je jed­not­li­vé pro­jek­ty a je stá­le prip­ra­ve­né od­stú­piť od tých, kto­rých reál­ne ter­mí­ny čer­pa­nia, ale­bo spus­te­nia sú neis­té.

Nas­le­du­jú­cich se­dem ak­tuál­nych blo­kov po­du­ja­tia pok­ry­lo naj­výz­nam­nej­šie té­my IKT prie­mys­lu nie­len na Slo­ven­sku. Hen­ry Fran­ken sa spo­lu s Vla­di­mí­rom Ma­tou­šom z Tat­ra Ban­ky sa ve­no­va­li to­mu ako mô­že En­terpri­se Ar­chi­tek­tú­ra pod­po­riť biz­nis stra­té­giu fir­my ale­bo ve­rej­nej sprá­vy. Ivan Šte­fun­ko a je­ho hos­tia z pros­tre­dia tech­no­lo­gic­kých ino­va­tív­nych fi­riem za­se se­kun­do­va­li Pek­ko­vi San­te­ri Mak­ki z jed­né­ho z naj­väč­ších in­ves­tič­ných fon­dov v Euró­pe. Ten svo­je po­sol­stvo ad­re­so­val nie­len za­čí­na­jú­cim, ale všet­kým tech­no­lo­gic­kým fir­mám. Dô­le­ži­té je sa nev­zdá­vať. Nik­dy.

V ďal­šom pa­ne­li sa Mar­tin Džbor z T-Sys­tems spo­lu s ko­le­ga­mi z Nes­su, Mar­ti­nom Ko­hú­tom a Fran­tiš­kom Ja­ka­bom z Cis­ca ve­no­va­li prob­le­ma­ti­ke vzde­lá­va­nia IKT pro­fe­sio­ná­lov na Slo­ven­sku. Svo­ju pred­sta­vu a dnes už aj ús­peš­ný pro­jekt im pred­vie­dol Pe­ter Ágh z No­vých Zá­mkov, z kto­rých vďa­ka vlas­tnej ini­cia­tí­ve dnes for­mu­jú pi­lot­né Smart Ci­ty.

Už tra­dí­ciou sa stá­va náčrt naj­dô­le­ži­tej­ších tém z ob­las­tí HR, či tech­no­lo­gic­ké tren­dy v po­da­ní zá­stup­cov spo­loč­nos­tí ako IDC, Gar­tner, Pri­ceWater­hou­se­Coo­pers a tiež po no­vom aj De­loit­te. Ten­to blok ukon­čil Ra­do­van Ďura­na z in­šti­tú­tu INESS, kto­rý pub­li­ku pre­zen­to­val spo­loč­ný pro­jekt s ITA­Som, po­rov­na­nie IKT prie­mys­lu s auto­mo­bi­lo­vým a ich prí­no­som pre štát. Zá­ve­reč­ný blok doo­be­dia na IT Sum­mi­te bol opäť ve­no­va­ný Slo­ven­sku a pa­ne­lu na té­mu, ako po­môcť vy­užiť po­ten­ciál di­gi­tál­ne­ho prie­mys­lu na Slo­ven­sku, či ako dos­tať Slo­ven­sko do sve­ta.

Poo­bed­ňaj­šia časť kon­fe­ren­cie bo­la ve­no­va­ná Ope­rač­né­mu prog­ra­mu in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti, je­ho ak­tuál­ne­mu sta­vu a naj­zau­jí­ma­vej­ším pro­jek­tom, kto­ré pred­sta­vi­li zá­stup­co­via ve­rej­nej sprá­vy.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter