Začiatok predaja inteligentných hodiniek Samsung GALAXY Gear sa blíži

Spo­loč­nosť Sam­sung uve­die na slo­ven­ský trh oča­ká­va­nú no­vin­ku Sam­sung GA­LAXY Gear. In­te­li­gen­tné Ho­din­ky sú do­ko­na­lým spo­loč­ní­kom, kto­rý do kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta ďa­lej in­teg­ru­je mož­nos­ti prís­tro­jov Sam­sung GA­LAXY. Sam­sung GA­LAXY Gear je sa­mos­tat­né prís­lu­šen­stvo, kto­ré kom­bi­nu­je in­te­li­gen­tnú ko­nek­ti­vi­tu, na mie­ru ši­té tech­no­lo­gic­ké vlas­tnos­ti a štý­lo­vý di­zajn. Zá­kaz­ní­ci si bu­dú môcť ho­din­ky kú­piť od bu­dú­ce­ho týž­dňa. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na je 299 € vrá­ta­ne DPH. Pri uve­de­ní na slo­ven­ský trh bu­de GA­LAXY Gear k dis­po­zí­cii naj­prv v čier­nej far­be. Od no­vem­bra bu­de na vý­ber aj bie­la, bie­lo zla­tá a oran­žo­vá ver­zia ho­di­niek.

No­vá mo­bil­ná ko­mu­ni­kač­ná slo­bo­da

Sam­sung GA­LAXY Gear upo­zor­ňu­je pou­ží­va­te­ľa na pri­chá­dza­jú­cu ko­mu­ni­ká­ciu v za­ria­de­ní Sam­sung GA­LAXY, nech ide nap­rík­lad o vo­la­nie, texto­vé sprá­vy, e-mai­ly a upo­zor­ne­nia, do­kon­ca po­nú­ka náh­ľad tých­to správ a dá­va pou­ží­va­te­ľo­vi mož­nosť tie­to sprá­vy dis­krét­ne pri­jať ale­bo ig­no­ro­vať. Ak pri­chá­dza­jú­ca ko­mu­ni­ká­cia vy­ža­du­je viac než len let­mý poh­ľad, mô­že pou­ží­va­teľ za­ria­de­nia Sam­sung GA­LAXY jed­no­du­cho vziať a fun­kcia Smart Re­lay okam­ži­te zob­ra­zí ce­lý ob­sah na ob­ra­zov­ke.

Hla­so­vé fun­kcie

Vsta­va­ný rep­ro­duk­tor umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry pria­mo z GA­LAXY Gear. Nap­rík­lad, aj keď od­chá­dza­te z ob­cho­du s ru­ka­mi pl­ný­mi ná­kup­ných ta­šiek, mô­že­te us­ku­toč­niť ho­vor tak, že bu­de­te ho­vo­riť do GA­LAXY Gear bez to­ho, že sa dot­kne­te ob­ra­zov­ky. Na GA­LAXY Gear je do­kon­ca mož­né po­mo­cou fun­kcie S Voi­ce pí­sať sprá­vy, vy­tvá­rať no­vé zá­zna­my v ka­len­dá­ri, nas­ta­vo­vať upo­zor­ne­nia a sle­do­vať pred­po­veď po­ča­sia.

Za­chyť­te kaž­do­den­ný ži­vot

Ok­rem to­ho, že Sam­sung GA­LAXY Gear umož­ňu­je in­te­li­gen­tné ov­lá­da­nie za­ria­de­nia, ob­sa­hu­je tiež nie­koľ­ko fun­kcií, kto­ré po­má­ha­jú pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­cho za­chy­tiť vý­znam­né ži­vot­né oka­mi­hy, kto­ré by inak pre­pás­li. Po­mo­cou fun­kcie Za­zna­me­ná­va­nie poz­ná­mok, čo je vlas­tne 1,9 me­ga­pixlo­vý fo­toa­pa­rát, je mož­né ro­biť fo­tog­ra­fie i vi­deo­nah­ráv­ky, a vy­tvá­rať tak rých­le vi­zuál­ne zá­zna­my dô­le­ži­tých in­for­má­cií ale­bo uda­los­tí zo svoj­ho kaž­do­den­né­ho ži­vo­ta a tiež ich zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach. Kon­cep­ciu rých­le­ho zá­zna­mu eš­te roz­ši­ru­je fun­kcia Hla­so­vé poz­nám­ky, kto­rá pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je za­chy­tiť dô­le­ži­té my­šlien­ky a roz­ho­vo­ry do GA­LAXY Gear na svo­jom zá­päs­tí a ulo­žiť tie­to hla­so­vé zá­zna­my do svoj­ho za­ria­de­nia Sam­sung GA­LAXY do texto­vej po­do­by.

Ras­tú­ci zoz­nam ov­lá­da­cích pr­vkov pre ob­ľú­be­né fun­kcie

S GA­LAXY Gear zís­ka­va­jú pou­ží­va­te­lia ce­lý rad ob­ľú­be­ných fun­kcií, kto­ré ďa­lej zvy­šu­jú prí­nos toh­to no­vé­ho prís­lu­šen­stva.

  • No­vé bez­peč­nos­tné vy­lep­še­nie Auto­ma­tic­ké uzam­knu­tie auto­ma­tic­ky za­bez­pe­čí ob­ra­zov­ku prís­luš­né­ho smar­tfó­nu, ke­dy­koľ­vek je GA­LAXY Gear od te­le­fó­nu vzdia­le­ný viac ako 1,5 m. Ih­neď ako sú spá­ro­va­né za­ria­de­nia za­se blíz­ko se­ba, smar­tfón opäť od­om­kne.
  • Fun­kcia Vy­hľa­da­nie za­ria­de­nia po­má­ha pou­ží­va­te­ľom lo­ka­li­zo­vať ich in­te­li­gen­tné za­ria­de­nie v prí­pa­de, že ho nie je mož­né náj­sť, a to tak, že vy­dá zvu­ko­vý sig­nál, roz­svie­ti sa a za­čne vib­ro­vať.
  • Po­mo­cou Sam­sung GA­LAXY Gear mô­žu pou­ží­va­te­lia ov­lá­dať hud­bu preh­rá­va­nú na za­ria­de­ní Sam­sung GA­LAXY. Rov­na­ko ako tra­dič­né hu­dob­né preh­rá­va­če je mož­né pre­ze­rať, preh­rá­vať a za­sta­vo­vať sklad­by, a to do­kon­ca aj keď za­ria­de­nie Sam­sung GA­LAXY nie je prá­ve na do­sah.
  • Sam­sung GA­LAXY Gear tiež fun­gu­je ako kro­ko­mer pros­tred­níc­tvom zdo­ko­na­le­ných in­teg­ro­va­ných sní­ma­čov. Tá­to fun­kcia pou­ží­va­te­ľa sys­te­ma­tic­ky a auto­ma­tic­ky mo­ni­to­ru­je, aby mo­hol sle­do­vať kľú­čo­vé osob­né úda­je, ako je množ­stvo spá­le­ných ka­ló­rií, po­čet kro­kov či prej­de­ná vzdia­le­nosť.

Sa­mos­tat­né ho­din­ky aj mód­ny dopl­nok

Sam­sung GA­LAXY Gear je ste­les­ne­ním ne­ná­pad­nej ele­gan­cie. Je­ho prep­ra­co­va­ný di­zajn s kva­lit­nou povr­cho­vou úp­ra­vou vy­vo­lá­va pred­sta­vu luxus­né­ho šper­ku, na­priek to­mu je ale dos­ta­toč­ne de­cent­ný, tak­že sa ho­dí k aké­mu­koľ­vek ob­le­če­niu. Za­ob­le­ný splý­va­vý tvar sa oví­ja oko­lo ru­ky, za­čle­ňu­je sa do osob­né­ho pros­tre­dia pou­ží­va­te­ľa a za všet­kých okol­nos­tí mu za­is­ťu­je kom­fort. GA­LAXY Gear slú­ži tiež ako ná­ram­ko­vé ho­din­ky a po­nú­ka nie­koľ­ko va­rian­tov vzhľa­du, kto­ré dá­va­jú pou­ží­va­te­ľom mož­nosť up­ra­viť si ich po­do­bu pod­ľa svoj­ho že­la­nia. Pre­din­šta­lo­va­ných bu­de 10 rôz­nych ty­pov ho­dín a ďal­šie bu­dú k prev­za­tiu cez ob­chod Sam­sung Apps.

Pod­rob­né in­for­má­cie a fo­tog­ra­fie vý­rob­ku sú k dis­po­zí­cii na inter­ne­to­vých strán­kach www.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com ale­bo m.sam­sun­gmo­bi­lep­ress.com.

Fo­tog­ra­fie Sam­sung GA­LAXY Gear z pred­sta­ve­nia na veľtr­hu IFA sú k dis­po­zí­cii na: http://sam­sun­gi­fa2013.com/

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter