Výmenou starého spotrebiča za nový môžete ušetriť aj stovky eur

Kto by nech­cel kaž­dý rok dos­tať za­dar­mo no­vý te­le­ví­zor, mik­rovl­nnú rú­ru, ká­vo­var či var­nú dos­ku? Pri­tom sta­čí vy­me­niť sta­rý ener­ge­tic­ky ná­roč­ný spot­re­bič za ús­por­nej­ší mo­del a nák­la­dy do­mác­nos­ti mô­žu byť kaž­dý rok aj o 100 až 200 eur niž­šie. To je su­ma, za kto­rú sa už dá kú­piť za­ují­ma­vý po­moc­ník do do­mác­nos­ti.

S prí­cho­dom je­se­ne sa mno­hé do­mác­nos­ti púš­ťa­jú do re­konštruk­cie svoj­ho bý­va­nia. To je správ­ny čas na vý­me­nu sta­rých spot­re­bi­čov za no­vé. Jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších pa­ra­met­rov pri ich vý­be­re je aj ener­ge­tic­ká trie­da. Jej správ­nym vý­be­rom sa dá vý­raz­ne ušet­riť na spot­re­be elek­tric­kej ener­gie.

„V Expert Elek­tro sa bež­ne stre­tá­va­me so zá­kaz­ník­mi, kto­rí nes­le­du­jú čo zna­me­na­jú jed­not­li­vé pís­me­ná a znač­ky ener­ge­tic­ké­ho štít­ku na spot­re­bi­či, pre­to­že chlad­nič­ku ku­po­va­li na­pos­le­dy pred mno­hý­mi rok­mi, keď štít­ky eš­te neexis­to­va­li. Keď im vy­svet­lí­me, čo ští­tok zna­me­ná a aký je roz­diel me­dzi jed­not­li­vý­mi trie­da­mi, ne­raz ľu­tu­jú, že sa pre vý­me­nu ne­roz­hod­li skôr," ho­vo­rí Mi­ros­lav Šaš­kie­vič, ob­chod­ný ma­na­žér sie­te Expert Elek­tro na Slo­ven­sku. Spot­re­ba sta­rej chlad­nič­ky je to­tiž ne­raz aj päť­ná­sob­ne vy­ššia, ako spot­re­ba no­vej.

Sle­duj­te ener­ge­tic­kú ús­por­nosť

Dnes sa stup­ni­ca ener­ge­tic­kej ús­por­nos­ti uvá­dza v roz­me­dzí od D (naj­me­nej ús­por­ná) až po A+++ (naj­ús­por­nej­šia), pri­čom kaž­dé „+" zna­me­ná ús­po­ru ďal­ších 10 %. Aj keď ener­ge­tic­ký ští­tok poz­ná trie­dy až po D, nap­rík­lad chlad­nič­ky a mraz­nič­ky sa od ro­ku 2010 mô­žu pre­dá­vať už len s ener­ge­tic­kou trie­dou A a ús­por­nej­šou. To zna­me­ná, že za rok neus­tá­lej pre­vádz­ky chlad­nič­ky za­pla­tí­te prib­liž­ne 50 eur, kým pri sta­rej chlad­nič­ke s den­nou spot­re­bou 4,3 kWh je to až 220 eur.

Za­ují­ma­vé roz­die­ly nám vy­šli aj pri vzá­jom­nom po­rov­na­ní mo­der­ných chlad­ni­čiek s po­dob­ný­mi roz­mer­mi a vlas­tnos­ťa­mi. Aj me­dzi ni­mi mô­že byť roz­diel v spot­re­be elek­tric­kej ener­gie až dvoj­ná­sob­ný. „Pri vý­be­re spot­re­bi­ča sa pre­to net­re­ba po­ze­rať iba na je­ho ce­nu. Úspor­nej­ší spot­re­bič mô­že vďa­ka níz­kej spot­re­be ener­gie ma­ji­te­ľo­vi vrá­tiť vy­na­lo­že­nú in­ves­tí­ciu už be­hom krát­kej do­by," upo­zor­ňu­je Mi­ros­lav Šaš­kie­vič.

Od­haľ­te ape­tít va­šich elek­tros­pot­re­bi­čov

Ak má do­mác­nosť fi­nan­čné pros­tried­ky iba na vý­me­nu jed­né­ho spot­re­bi­ča, naj­lep­šie je ako pr­vý vy­me­niť ten, kto­ré­ho pre­vádz­ka je naj­drah­šia. Sta­čí pri­po­jiť me­rač spot­re­by elek­tric­kej ener­gie do sie­te. „Tie­to mera­če do­ká­žu efek­tív­ne a rých­lo zis­tiť, kto­rý spot­re­bič má naj­väč­ší po­diel na spot­re­be elek­tric­kej ener­gie v do­mác­nos­ti. Náš od­bor­ný per­so­nál v pre­daj­niach Expert Elek­tro kaž­dé­mu, kto pre­ja­ví zá­ujem, ochot­ne po­mô­že vy­brať mo­der­nej­ší a ús­por­nej­ší mo­del," do­dal Mi­ros­lav Šaš­kie­vič.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter