Cenovo dostupný 7-palcový tablet s možnosťou telefonovania: Ainol Novo 7 Numy

Na trh pri­chá­dza ce­no­vo dos­tup­ný tab­let so 7-pal­co­vým dis­ple­jom a pok­ro­či­lou ko­nek­ti­vi­tou. Do­ká­že nah­ra­diť bež­ný smar­tfón, dis­po­nu­je 3G mo­du­lom, dvo­ma slot­mi pre SIM kar­ty, GPS mo­du­lom a v zoz­na­me vý­ba­vy ne­chý­ba ani Blue­tooth. To­to všet­ko po­núk­ne Ainol No­vo 7 Nu­my (Nu­my AX1*) za vý­bor­nú ce­nu pod hra­ni­cou 150 eur. V rám­ci uvá­dza­cej ak­cie v špe­cia­li­zo­va­nom e-sho­pe Tab­let­Sto­re.sk je k to­mu­to tab­le­tu do­dá­va­né bo­nu­so­vé prís­lu­šen­stvo.

Na Slo­ven­sku štar­tu­je ofi­ciál­ny pre­daj tab­le­tu Ainol No­vo 7 Nu­my, kto­rý sa vy­zna­ču­je roz­ší­re­nou ko­nek­ti­vi­tou, kto­rou sa mô­že po­rov­ná­vať s drah­ší­mi kon­ku­ren­tmi. Tab­let po­nú­ka rých­ly 4-jad­ro­vý pro­ce­sor tak­to­va­ný na 1,2 GHz a k dis­po­zí­cii je 1 GB ope­rač­nej pa­mä­te RAM. Rov­na­ko mô­že­te po­čí­tať aj s vnú­tor­nou ka­pa­ci­tou 8 GB, kto­rá sa dá roz­ší­riť vďa­ka slo­tu pre kar­ty mic­roSD. Tab­let Ainol No­vo 7 Nu­my sa mô­že poch­vá­liť aj 7-pal­co­vým dis­ple­jom s roz­lí­še­ním 1 024x600 pixelov a za­dnou ka­me­rou s roz­lí­še­ním 5 Mpx. Tab­let je do­dá­va­ný s mo­der­ným ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.2 Jel­ly Bean.

To hlav­né ale pred­sta­vu­jú mož­nos­ti pri­po­je­nia. Sa­moz­rej­mos­ťou je Wi-Fi a 3G mo­dul, tab­let vám umož­ní us­ku­toč­ňo­vať te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry a pí­sa­nie SMS správ. Má do­kon­ca mies­to pre 2 SIM kar­ty. Vy­užiť mô­že­te vý­ho­dy Blue­tooth 4.0 - k tab­le­tu sa da­jú pri­po­jiť slú­chad­lá, kto­ré vám uľah­čia te­le­fo­no­va­nie. Ainol No­vo 7 Nu­my je mož­né vy­užiť aj ako na­vi­gá­ciu, vďa­ka za­bu­do­va­né­mu GPS mo­du­lu.

Vý­rob­ca udá­va prib­liž­ne 6-7 ho­di­no­vú vý­drž, kto­rú za­bez­pe­ču­je ba­té­ria s ka­pa­ci­tou 3 000 mAh. Tab­let Ainol No­vo 7 Nu­my je dos­tup­ný v čier­nej a bie­lej far­be. V rám­ci uvá­dza­cej ak­cie na www.tab­let­sto­re.sk je k tab­le­tu ZDAR­MA do­dá­va­né klá­ves­ni­co­vé puz­dro.

* - na vy­bra­ných tr­hoch je ten­to tab­let ozna­čo­va­ný ako Ainol No­vo 7 Nu­my AX1

Hlav­né pred­nos­ti tab­le­tu Ainol No­vo 7 Nu­my:

  • Pod­po­ra 3G, Dual-SIM, Mož­nosť te­le­fo­no­va­nia
  • GPS, Blue­tooth 4.0
  • An­droid 4.2 Jel­ly Bean
  • 4-jad­ro­vý pro­ce­sor - 1,2 GHz, Gra­fi­ka: SGX544,
  • Pred­ná ka­me­ra: 2 Mpx, za­dná ka­me­ra: 5 Mpx
  • Hmot­nosť: 320 gra­mov
  • Roz­me­ry: 192 x 120 x 9 mmOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter