Big Ideas for CEE podporujú spoločnosti, ktoré sa neboja myslieť vo veľkom

Osem sve­to­vo uz­ná­va­ných reč­ní­kov vy­stú­pi už o dva týž­dne v Bra­tis­la­ve na Big Ideas for CEE vďa­ka spo­loč­nos­tiam Soit­ron, KPMG Slo­ven­sko a Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa. Tie sa zho­du­jú, že to­to po­du­ja­tie je je­di­neč­ným zá­žit­kom, zdro­jom no­vých in­špi­rá­cií a veľ­kých my­šlie­nok.

Big Ideas for CEE je pra­vi­del­né dvoj­dňo­vé stret­nu­tie spík­rov z ce­lé­ho sve­ta s pod­ni­ka­teľ­skou eli­tou a vr­cho­lo­vý­mi ma­na­žér­mi kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Na Slo­ven­sku sa us­ku­toč­ní dru­hýk­rát 17. a 18. ok­tób­ra 2013 v Bra­tis­la­ve. Pos­ky­tu­je je­di­neč­nú príl­eži­tosť spoz­nať osem vý­ni­moč­ných osob­nos­tí z ob­las­ti ob­cho­du, ma­naž­men­tu, špor­tu či ume­nia a množ­stvo ďal­ších vý­znam­ných ľu­dí, kto­rí na po­du­ja­tie pri­chá­dza­jú. Ten­to rok na Big Ideas for CEE vy­stú­pia autor ús­peš­ných kam­pa­ní pre App­le KEN SE­GALL, pres­tíž­ny brit­ský reč­ník a od­bor­ník v ob­las­ti ve­de­nia ľu­dí JEFF GROUT, mar­ke­tin­go­vý expert PE­TER FISK, prie­kop­ník pre­pá­ja­nia ume­nia a ob­cho­du DA­VID PEARL, uz­ná­va­ný husl­ista a mo­ti­vá­tor MI­HA PO­GAC­NIK, pop­red­ný eko­nóm NE­NAD PA­CEK, od­bor­níč­ka na neu­ro­ve­dy TA­RA SWART a le­gen­dár­ny ten­ista IVAN LENDL.

Ví­ziou Big Ideas for CEE je in­špi­ro­vať líd­rov k no­vým ná­pa­dom, pred­sta­viť ino­vá­cie, umož­niť im my­slieť vo veľ­kom a pris­pieť tak k po­zi­tív­ne­mu roz­vo­ju biz­ni­su v re­gió­ne. S tou­to ví­ziou sa sto­tož­ňu­jú aj par­tne­ri po­du­ja­tia. „Sme pres­ved­če­ní, že Slo­ven­sko si za­slú­ži, aby ma­lo kon­fe­ren­ciu, kde sa do­ká­žu stret­núť osob­nos­ti sve­to­vé­ho for­má­tu, nav­zá­jom sa obo­ha­tiť a na­čer­pať no­vé pod­ne­ty a ná­pa­dy. Ve­rí­me, že len vzde­la­nie, kul­ti­vo­va­nosť a si­la no­vých my­šlie­nok nás mô­žu po­su­núť dop­re­du," ho­vo­ríOn­drej Smo­lár, pred­se­da pred­sta­ven­stva a vý­kon­ný ria­di­teľ SOIT­RON.

KPMG je spo­loč­nosť, kto­rá má túž­bu po ino­vá­ciách za­kot­ve­nú vo svo­jej fi­rem­nej kul­tú­re. Prá­ve ino­va­tív­ne pod­ni­ky pod­ľa nej pris­pie­va­jú k tvor­be pra­cov­ných miest a k ras­tu slo­ven­skej eko­no­mi­ky. Aj to je je­den z dô­vo­dov, pre­čo sa roz­hod­li stať par­tne­rom Big Ideas for CEE. Ken­neth Ryan, KPMG par­tner na Slo­ven­sku,do­dá­va: „Ve­rí­me, že tá­to ak­cia je je­di­neč­nou plat­for­mou, kto­rá do­ká­že v prie­my­sel­ných líd­roch či ob­chod­ných prie­kop­ní­koch pre­bu­diť ino­va­tív­ne­ho du­cha. Skve­lé ná­pa­dy sú us­ku­toč­ni­teľ­né len vte­dy, keď sa náj­de niek­to, kto je ochot­ný si ich vy­po­čuť, po­roz­mýš­ľať o nich, ší­riť ich a zno­va po­čú­vať. Dú­fa­me, že Big Ideas for CEE bu­de pre Vás nie­len je­di­neč­ným zá­žit­kom, ale aj zdro­jom in­špi­rá­cie."

Pod­po­ra pro­jek­tu Big Ideas for CEE za­pa­dá aj do kon­cep­tu sys­te­ma­tic­kej pod­po­ry vzde­lá­va­nia v rám­ci ak­ti­vít spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne. „Ak sme do­te­raz pod­po­ro­va­li pre­dov­šet­kým vzde­lá­va­nie štu­den­tov stred­ných a vy­so­kých škôl, za rov­na­ko zmys­lupl­ný po­va­žu­je­me aj náš vstup do pro­jek­tu, kto­ré­ho cie­ľom je vzde­lá­va­nie zre­lých osob­nos­tí. Som pres­ved­če­ný, že ve­do­mos­ti, in­for­má­cie a zá­žit­ky, kto­ré vám pri­ne­sie to­to je­di­neč­ne po­du­ja­tie, potvr­dia, že in­ves­tí­cie do ve­do­mos­tí ma­jú ten naj­lep­ší vý­znam," uzat­vá­ra­Jo­zef Sí­ke­la, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne.

Big Ideas for CEE (http://www.bi­gi­deas­for­cee.eu/) je pra­vi­del­né dvoj­dňo­vé stret­nu­tie spík­rov z ce­lé­ho sve­ta s pod­ni­ka­teľ­skou eli­tou a vr­cho­lo­vý­mi ma­na­žér­mi kra­jín stred­nej a vý­chod­nej Euró­py. Svo­ju his­tó­riu za­ča­lo pí­sať v ro­ku 2011. Ten­to rok sa us­ku­toč­ní 17. a 18. ok­tób­ra 2013 v Bra­tis­la­ve. „Na po­du­ja­tí vy­stú­pi spo­lu osem osob­nos­tí z ob­las­ti ob­cho­du, ma­naž­men­tu, špor­tu, či ume­nia, kto­ré do­ká­za­li pre­me­niť príl­eži­tosť na ús­pech a prob­lé­my na no­vé naš­tar­to­va­nie. Sme pres­ved­če­ní, že tak, ako po­moh­li glo­bál­nym kor­po­rá­ciám, mô­žu byť zdro­jom in­špi­rá­cie, no­vých my­šlie­nok a ná­pa­dov aj pre tých, kto­rí prí­du na na­še po­du­ja­tie," ho­vo­rí ma­na­žér­ka pro­jek­tu Big Ideas for CEE, Ka­ro­lí­na Ku­be­lo­vá.

Ge­ne­rál­ny­mi par­tner­mi Big Ideas for CEE sú spo­loč­nos­ti SOIT­RON, KPMG Slo­ven­sko a Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa. Ge­ne­rál­nym me­diál­nym par­tne­rom je den­ník Hos­po­dár­ske no­vi­ny. Po­du­ja­tie sa us­ku­toč­ní v pries­to­roch Ho­te­la Ra­dis­son BLU Carlton v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: Big Ideas for CEEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter