V druhom kvartáli 2013 vzrástli reklamné výdavky v usa o 3,5%

Cel­ko­vé rek­lam­né vý­dav­ky v dru­hom kvar­tá­li 2013 vzrást­li v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím v mi­nu­lom ro­ku o 3,5% na hod­no­tu 35,8 mld.USD. Vy­plý­va to z mo­ni­to­rin­gu rek­lam­ných vý­dav­kov zve­rej­ne­ných spo­loč­nos­ťou Kan­tar Me­dia, do kto­rej pat­rí aj sek­tor Me­dia In­telli­gen­ce agen­tú­ry TNS Slo­va­kia. Cel­ko­vé rek­lam­né vý­dav­ky za pr­vých šesť me­sia­cov toh­to ro­ka stúp­li o 2% na úro­veň 68,9 mld.USD.

„Rek­lam­né vý­dav­ky ras­tú už šesť po se­be nas­le­du­jú­cich kvar­tá­lov. Ná­rast o 3,5% v dru­hom kvar­tá­li zna­me­ná naj­lep­ší vý­sle­dok v „neo­lym­pij­skom" ob­do­bí od kon­ca ro­ka 2010," po­ve­dal Jon Swallen, Chief Re­search Of­fi­cer spo­loč­nos­ti Kan­tar Me­dia North Ame­ri­ca. „Av­šak zisk bol pod­po­re­ný dvo­ma nez­vy­čaj­ný­mi fe­no­mén­mi. Na jed­nej stra­ne bo­li pred ro­kom vý­dav­ky re­du­ko­va­né veľ­ký­mi za­dá­va­teľ­mi, kto­rí sús­tre­ďo­va­li rek­lam­né roz­poč­ty do Let­ných oly­mij­ských hier, vďa­ka čo­mu vy­ze­rá sú­čas­ný me­dzi­roč­ný ná­rast väč­ší. Na dru­hej stra­ne sa v tom­to ro­ku od­oh­ra­lo viac play-off zá­pa­sov v NBA a tie pri­nies­li vý­raz­né extra príj­my z te­le­víz­nej rek­la­my. Bez tých­to vý­znam­ných fak­to­rov by bo­li re­lam­né vý­dav­ky v dru­hom kvar­tá­li prib­liž­ne o 1% niž­šie."

druhy kvartal.jpg

Rek­lam­né vý­dav­ky pod­ľa mé­dií
Te­le­víz­ne mé­dia pok­ra­ču­jú vo svo­jej lí­der­skej po­zí­cii aj v dru­hom kvar­tá­li 2013 s ná­ras­tom 6,4%, z čas­ti aj vďa­ka predĺže­niu bas­ket­ba­lo­vej se­zó­ny. Vý­dav­ky do káb­lo­vých te­le­ví­zií vzrást­li o 14,9% z čas­ti vďa­ka väč­šie­mu poč­tu play-off zá­pa­sov v NBA, ako aj v dôs­led­ku vy­šších cien rek­la­my v pri­me­ti­me na hlav­ných sie­ťach. Vý­dav­ky do te­res­triál­nych te­le­ví­zií vzrást­li o 4,9%, k čo­mu pris­pe­li do­da­toč­né príj­my z vy­sie­la­nia sied­mych zá­pa­sov majstrov­skej sé­rie NBA (v po­rov­na­ní s ro­kom 2012, ke­dy ich bo­lo iba päť). Ďal­ší prí­nos vy­plý­va z ča­so­vé­ho po­su­nu, kto­rý pre­su­nul rek­lam­né vý­dav­ky do bas­ket­ba­lo­vých NCAA Fi­nal Four zá­pa­sov z mar­ca na ap­ríl.

Vý­dav­ky his­pán­skych te­res­triál­nych te­le­ví­zií vzrást­li v dru­hom kvar­tá­li o 6,1% vďa­ka na­vý­še­niu roz­poč­tov di­rect-res­pon­se za­dá­va­te­ľov, vý­rob­cov auto­mo­bi­lov a reš­tau­rá­cií. His­pán­ske sie­te do­siah­li vi­di­teľ­ne lep­šie vý­sled­ky ako lo­kál­ne his­pán­ske sta­ni­ce.

V dru­hom kvar­tá­li kles­li vý­dav­ky rek­lam­ných te­le­ví­zií o 3,5%. Pod­pí­sal sa pod to zní­že­ný ob­jem vý­dav­kov do po­li­tic­kej rek­la­my, kto­rý sa pra­vi­del­ne opa­ku­je v ne­pár­nych ro­koch. Bez po­li­tic­kej ka­te­gó­rie by bo­li vý­dav­ky rek­lam­ných te­le­ví­zii v dru­hom kvar­tá­li na rov­na­kej úrov­ni ako v mi­nu­lom ro­ku.

Vý­dav­ky do out­doo­ro­vej rek­la­my vzrást­li o 7,4%, pri­čom ide už o tri­nás­ty štvrťrok s nep­retr­ži­tým me­dzi­roč­ným ná­ras­tom, kto­rý bol pod­po­re­ný zdra­vý­mi zis­ka­mi z hlav­ných zdro­jov, me­dzi kto­ré pa­tria reš­tau­rá­cie, ma­loob­chod a lo­kál­ni pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb. Out­doo­ro­vé mé­dia pok­ra­ču­jú v ras­te aj vďa­ka expan­zii no­vých di­gi­tál­nych for­má­tov.

Vý­dav­ky do dis­ple­jo­vej on­li­ne rek­la­my vzrást­li v dru­hom kvar­tá­li o 4,1%. Cel­ko­vé vý­dav­ky, kto­ré ne­zahŕňa­jú vi­deo a mo­bil­né rek­lam­né for­má­ty, vý­znam­ne ťa­ha­jú fi­nan­čné služ­by a za­dá­va­te­lia z ob­las­ti te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Pred kľú­čo­vým ob­do­bím let­ných práz­dnin sa zvý­ši­li aj in­ves­tí­cie za­dá­va­te­ľov z ka­te­gó­rie ces­to­va­nie a ces­tov­ný ruch.

Spot­re­bi­teľ­ské ča­so­pi­sy za­zna­me­na­li pod­ľa cen­ní­ko­vých cien ná­rast rek­lam­ných vý­dav­kov o 1,9%, ale po­čet pre­da­ných in­zer­tných strán sa zní­žil o 2,1%. Ne­deľ­né ča­so­pi­sy za­zna­me­na­li po­dob­ný vý­voj s ná­ras­tom rek­lam­ných vý­dav­kov o 4,1%, ale pok­le­som pre­da­ných in­zer­tných strán o 6,3%.

No­vi­ny za­os­tá­va­jú za cel­ko­vým rek­lam­ným tr­hom aj v tom­to kvar­tá­li. Vý­dav­ky re­gio­nál­nych no­vín pok­les­li o 4,3% v dôs­led­ku niž­ších rek­lam­ných roz­poč­tov pre­daj­cov áut, fi­nan­čných slu­žieb a ma­loob­chod­ní­kov. Ná­rod­né no­vi­ny pok­les­li o 0,5%.

Rá­dia do­siah­li rôz­ne vý­sled­ky. Vý­dav­ky ce­loš­tát­nych rek­lam­ných rá­dií vzrást­li o 5,8% vďa­ka sil­nej pod­po­re zo stra­ny te­le­ko­mu, reš­tau­rá­cií a ma­loob­cho­du. Vý­dav­ky v re­gio­nál­nych rá­diách nao­pak pok­les­li o 1,6%.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter