Samsung prijíma prihlášky do prvého ročníka Európskeho dňa vývojárov

Spo­loč­nosť Sam­sung za­ča­la ofi­ciál­ne pri­jí­mať prih­láš­ky do pr­vé­ho roč­ní­ka Európ­ske­ho dňa vý­vo­já­rov. Ak­cia, kto­rá sa bu­de ko­nať v lon­dýn­skom Mú­zeu fil­mu 18. no­vem­bra 2013, oboz­ná­mi účas­tní­kov s no­vý­mi vý­vo­jo­vý­mi nás­troj­mi a služ­ba­mi spo­loč­nos­ti Sam­sung. Tie by ma­li po­má­hať pri vy­tvá­ra­ní za­ují­ma­vých a ino­va­tív­nych ap­li­ká­cií pre ce­lý sor­ti­ment in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Pred­náš­ky o tech­nic­kom vý­vo­ji a ob­chod­ných mo­de­loch pos­kyt­nú účas­tní­kom z ce­lej Euró­py vý­bor­nú príl­eži­tosť zís­kať in­for­má­cie o mož­nos­tiach spo­lup­rá­ce na po­li ap­li­ká­cií a slu­žieb spo­loč­nos­ti Sam­sung a nad­via­zať dl­ho­do­bé vzťa­hy s prís­luš­ný­mi zá­stup­ca­mi spo­loč­nos­ti Sam­sung. Ok­rem to­ho vznik­ne aj Európ­sky par­tner­ský prog­ram pre vý­vo­já­rov, kto­rý si kla­die za cieľ vzá­jom­ne vý­hod­nú spo­lup­rá­cu me­dzi spo­loč­nos­ťou Sam­sung a vý­vo­jár­skou ko­mu­ni­tou.

„Účasť na Európ­skom vý­vo­jár­skom prog­ra­me spo­loč­nos­ti Sam­sung po­nú­ka ko­mu­ni­te vý­vo­já­rov vy­ni­ka­jú­cu príl­eži­tosť, pre­to­že im pos­ky­tu­je prís­tup k naj­nov­ším za­ria­de­niam pre tes­to­va­nie ich pro­duk­tov a tiež im po­nú­ka ďa­le­ko šir­šie mož­nos­ti mar­ke­tin­gu a pro­pa­gá­cie," uvied­la Lee Ep­ting, vice­pre­zi­den­tka di­ví­zie Me­dia So­lu­tion Cen­tre Euro­pe. „Chce­me byť v kon­tak­te s vý­vo­jár­mi, kto­rí ma­jú zá­ujem o no­vé tech­no­ló­gie eš­te pred ich ofi­ciál­nym uve­de­ním, sú ot­vo­re­ní vzá­jom­nej ko­mu­ni­ká­cii a ma­jú zá­ujem vy­skú­šať si na na­šom har­dvé­ri mno­hý­mi spô­sob­mi svo­je schop­nos­ti. Tá­to ak­cia je je­di­neč­nou príl­eži­tos­ťou, aby sme po­lo­ži­li zá­kla­dy vý­bor­ne fun­gu­jú­ce­ho vzťa­hu," dopl­ni­la Lee Ep­ting.

Jed­not­li­vé sek­cie a pre­zen­tá­cie prip­ra­ve­né tí­mom spo­loč­nos­ti Sam­sung sa za­me­ra­jú na nie­koľ­ko hlav­ných tém, me­dzi kto­ré bu­dú pat­riť nas­le­du­jú­ce:

  • Naj­nov­šie in­for­má­cie o Sam­sung SDK, kto­ré za­hŕňa­jú Sam­sung Mo­bi­le SDK, InApp-Pur­cha­se SDK a Smart TV SDK.
  • Tech­nic­ké in­for­má­cie o plat­for­me Ti­zen vrá­ta­ne na­tív­nych a webo­vých API. Pre­zen­tá­ciu po­ve­die osob­ne hlav­ný ar­chi­tekt plat­for­my Al­vin Kim.
  • Mož­nos­ti spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťou Sam­sung na služ­bách Sam­sung Hub, Sam­sung Wallet, Hy­per Lo­cal Con­tent a na rie­še­niach pre pod­ni­ko­vú sfé­ru.

Vstu­pen­ky na Európ­sky deň vý­vo­já­rov spo­loč­nos­ti Sam­sung sú za­dar­mo, po­čet miest je však ob­me­dze­ný. Ďal­šie in­for­má­cie o kon­fe­ren­cii vrá­ta­ne in­for­má­cií tý­ka­jú­cich sa zá­pi­su náj­de­te na strán­kach www.sam­sun­gdev­day.com.

Vý­vo­já­ri sa mô­žu za­po­jiť do dis­ku­sií pou­ži­tím has­htag #Sam­sun­gEU­Dev­Day, mô­žu tweeto­vať pria­mo na @Sam­sung_Dev a mô­žu sa za­po­jiť aj pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku a Goog­le+.

- Twit­ter: @Sam­sung_Dev

- Fa­ce­book: https://www.fa­ce­book.com/groups/sam­sun­gde­ve­lo­pers/

- Goog­le+: Sam­sung De­ve­lo­pers EU

Zdroj: SamsungOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter