ZyXEL ponúka Wireless LAN Optimizer na stiahnutie zdarma

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, po­nú­ka par­tne­rom zdar­ma na stiah­nu­tie svoj no­vý plá­no­va­cí nás­troj Wire­less LAN Op­ti­mi­zer. Po­má­ha im tak zlep­šo­vať po­nu­ku pre zá­kaz­ní­kov a zvy­šo­vať pre­daj naj­nov­ších Wi-Fi kon­tro­lé­rov a prís­tu­po­vých bo­dov znač­ky ZyXEL.

Nás­troj ZyXEL Wire­less LAN Op­ti­mi­zer pre­daj­com umož­ňu­je ur­čiť op­ti­mál­ne umies­tne­nie bez­drô­to­vých prís­tu­po­vých bo­dov pri in­šta­lá­cii bez­drô­to­vé­ho kon­tro­lé­ra ZyXEL NXC2500. Kon­tro­lér je ur­če­ný pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky a pod­po­ru­je až osem AP. Pre­daj toh­to za­ria­de­nia po­čas nie­koľ­kých pr­vých týž­dňov po je­ho uve­de­ní na trh pred­čil oča­ká­va­nia. Z to­ho vy­plý­va, že pre­daj­co­via zrej­me ma­jú om­no­ho väč­ší po­ten­ciál pre zvý­še­nie pre­da­ja bez­drô­to­vých kon­tro­lé­rov na tr­hu s pro­duk­tmi pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky.

Voľ­ná dos­tup­nosť uve­de­né­ho nás­tro­ja pred­sta­vu­je skve­lú príl­eži­tosť pre pre­daj­cov, ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­loč­nos­ti ZyXEL. „Vďa­ka náš­mu nás­tro­ju Wire­less LAN Op­ti­mi­zer mô­žu par­tne­ri spo­loč­nos­ti ZyXEL zá­kaz­ní­kom po­nú­kať sku­toč­ne uži­toč­nú služ­bu s pri­da­nou hod­no­tou a od­lí­šiť sa tak od kon­ku­ren­cie. Ten­to nás­troj, kto­rý sa veľ­mi jed­no­du­cho pou­ží­va, im po­mô­že zvy­šo­vať tr­žby ako pri kon­tro­lé­ri NXC2500, tak aj pri po­pu­lár­nych prís­tu­po­vých bo­doch v štý­le de­tek­to­ra dy­mu z ra­du NWA5100. Všet­ky tie­to pro­duk­ty sa už te­raz dob­re pre­dá­va­jú v ce­lom európ­skom re­gió­ne."

K Wi-Fi sie­ťam sa chce stá­le čas­tej­šie a po­mo­cou väč­šie­ho poč­tu za­ria­de­ní pri­pá­jať stá­le viac uží­va­te­ľov. To zna­me­ná, že or­ga­ni­zá­cie pot­re­bu­jú v ras­tú­cej mie­re roz­ši­ro­vať bez­drô­to­vé pok­ry­tie. ZyXEL pri­tom za­zna­me­ná­va vý­raz­né pre­daj­né ús­pe­chy pri kon­tro­lé­roch NXC2500 a ra­du NWA5100 už od ja­ri, ke­dy bo­li tie­to pro­duk­ty uve­de­né na trh.

„Je čím ďa­lej jas­nej­šie, že je nut­né po­nú­kať šir­šie pok­ry­tie, ale aj za­is­ťo­vať ná­le­ži­té ria­de­nie prís­tu­pu pre hos­tí a úrov­ní pre­no­su dát. Uka­zu­je sa, že NXC2500 je po­pu­lár­nou voľ­bou pre pod­ni­ky, ho­te­ly, ba­ry, klu­by, ško­ly, zdra­vot­né stre­dis­ká a ďal­šie pre­vádz­ky po­dob­nej veľ­kos­ti, kde je pot­reb­né pos­ky­to­vať roz­sia­hlej­šie pok­ry­tie a za­is­ťo­vať vhod­nú alo­ká­ciu a vy­uži­tie pre­no­so­vej ka­pa­ci­ty. V seg­men­te ma­lých a stred­ných pod­ni­kov exis­tu­je nes­mier­ny po­ten­ciál", do­dá­va Bra­ti­čák.

Po stiah­nu­tí a spus­te­ní v pri­po­je­nom po­čí­ta­či nás­troj WiFi Op­ti­mi­zer auto­ma­tic­ky roz­poz­ná NXC2500 a prís­tu­po­vé bo­dy v bez­drô­to­vej sie­ti LAN. Po­tom zhro­maž­dí in­for­má­cie o vý­ko­ne, ru­še­ní a kon­flik­toch, kto­ré mô­že pre­daj­ca zob­ra­ziť a ana­ly­zo­vať. Po­mo­cou tých­to dát mô­žu par­tne­ri up­ra­viť a do­la­diť umies­tne­nie a nas­ta­ve­nie prís­tu­po­vých bo­dov tak, aby bol za­is­te­ný op­ti­mál­ny prí­jem bez­drô­to­vé­ho sig­ná­lu a zá­ro­veň vý­kon pre všet­kých uží­va­te­ľov. Exper­ti spo­loč­nos­ti ZyXEL sú pri­tom vždy prip­ra­ve­ní pos­kyt­núť tech­nic­kú pod­po­ru, po­kiaľ o ňu pre­daj­co­via po­žia­da­jú.

Kon­tro­lér NXC2500 je navr­hnu­tý pre pot­re­by men­ších or­ga­ni­zá­cií. Je­ho štan­dar­dná ver­zia pod­po­ru­je až osem prís­tu­po­vých bo­dov, ale je ho mož­né jed­no­du­cho up­gra­do­vať pre pod­po­ru až 24 AP. Zá­kaz­ní­kom tak po­nú­ka ces­tu k bez­prob­lé­mo­vé­mu ras­tu a so­líd­nu ochra­nu in­ves­tí­cie. Ok­rem to­ho je vy­ba­ve­ný kom­plexný­mi fun­kcia­mi za­bez­pe­če­ní včí­ta­ne vsta­va­né­ho server­a RA­DIUS.

Prís­tu­po­vé bo­dy ra­du ZyXEL NWA5100, kto­ré sú vhod­né pre mon­táž na strop, sú špe­ciál­ne navr­hnu­té pre pou­ži­tie v kom­bi­ná­cii s kon­tro­lé­rom NXC2500. Po mon­tá­ži sa svo­jim vzhľa­dom po­do­ba­jú bež­ným de­tek­to­rom dy­mu a pre­to sa ideál­ne ho­dia do ve­rej­ných pries­to­rov. Rov­na­ko ako všet­ky os­tat­né Wi-Fi pro­duk­ty a swit­che od ZyXE­Lu sú NXC2500 a AP ra­du NWA5100 do­dá­va­né s ce­lo­ži­vot­nou zá­ru­kou, tak­že je náv­rat­nosť in­ves­tí­cie za­ru­če­ná.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter