Pevná linka s operačným systémom Android: Gigaset SL930A

Spo­loč­nosť Gi­ga­set po­sú­va te­le­fo­no­va­nie cez pev­nú lin­ku do 21. sto­ro­čia. Gi­ga­set SL930A po­nú­ka svo­jim uží­va­te­ľom ce­lý rad fun­kcií a kon­cep­ciu roz­hra­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid v po­do­be pl­ne do­ty­ko­vé­ho te­le­fó­nu pre do­mác­nosť so za­ria­de­ním DECT. Spo­loč­nosť Gi­ga­set tak roz­ši­ru­je tra­dič­né te­le­fo­no­va­nie cez pev­nú lin­ku o neob­me­dze­ný svet ap­li­ká­cií zo služ­by Goog­le Play.

No­vý roz­mer te­le­fo­no­va­nia cez pev­nú lin­ku
S te­le­fó­nom Gi­ga­set SL930A si ná­roč­ní zá­kaz­ní­ci pop­ri tra­dič­nom po­hodl­nom te­le­fo­no­va­ní cez pev­nú lin­ku mô­žu od­te­raz vy­chut­nať aj všet­ky vý­ho­dy in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid 4.0 (Ice Cream Sandwich) umož­ňu­je rých­ly a jed­no­du­chý prís­tup k služ­be Goog­le Play a jej viac než 975 000 ap­li­ká­ciám - a to pria­mo pros­tred­níc­tvom rou­te­ra a fun­kcie WLAN za­ria­de­nia Gi­ga­set SL930A. Te­le­fón sa mi­mo­riad­ne ľah­ko ob­slu­hu­je, mož­no ho pris­pô­so­biť osob­né­mu vku­su pou­ží­va­te­ľa po­mo­cou nes­po­čet­ných ap­li­ká­cií sys­té­mu An­droid a kon­fi­gu­ro­vať tak, aby vy­ho­vo­val in­di­vi­duál­nym pot­re­bám. To všet­ko vý­raz­ne roz­ši­ru­je spek­trum pou­ži­tia tra­dič­nej pev­nej lin­ky.

„SL930A pred­sta­vu­je kvan­to­vý skok v te­le­fo­no­va­ní cez pev­nú lin­ku," uvie­dol Charles Fränkl, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Gi­ga­set AG. „Roz­hra­nie An­droid po­nú­ka ce­lý rad no­vých mož­nos­tí navr­ho­va­nia na­šich pro­duk­tov." Ten­to flexibil­ný a ot­vo­re­ný ope­rač­ný sys­tém pos­ky­tu­je spot­re­bi­te­ľom znač­né vý­ho­dy z hľa­dis­ka dl­hej ži­vot­nos­ti. Ak­tua­li­zá­cie fir­mvé­ru, kto­ré sú bež­né u no­te­boo­kov či in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov, sú od­te­raz mož­né aj v pev­nej lin­ke, tak­že neus­tá­le udr­žia­va­jú uží­va­teľ­ské roz­hra­nie ak­tuál­ne a umož­ňu­jú in­teg­ro­va­nie no­vé­ho sof­tvé­ru do prís­tro­ja.

In­te­li­gen­tné ča­sy pre do­mác­nos­ti
Bo­ha­to vy­ba­ve­ný, nie však prepl­ne­ný - to je zá­klad­ná kon­cep­cia te­le­fó­nu SL930A. Roz­hra­nie sys­té­mu An­droid dopĺňa tra­dič­né a prak­tic­ké fun­kcie te­le­fo­no­va­nia cez pev­nú lin­ku a po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom maximál­nu slo­bo­du bez to­ho, aby za­bú­da­lo na tech­no­lo­gic­ké po­žia­dav­ky pou­ží­va­te­ľov pev­ných sie­tí. Služ­ba Goog­le Play, kto­rá sa do­dá­va s pre­din­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom sťa­ho­vať a in­šta­lo­vať prog­ra­my, hry a elek­tro­nic­ké kni­hy. Spo­lup­rá­ca spo­loč­nos­tí Goog­le a Gi­ga­set spo­lu so za­bu­do­va­nou služ­bou Goog­le Play v te­le­fó­ne SL930A po­nú­ka pou­ží­va­te­ľom mi­mo­riad­ne po­hodl­ný a kom­plex­ný prís­tup k ap­li­ká­ciám a sof­tvé­ru.

„Pri plá­no­va­ní a vý­vo­ji za­ria­de­nia SL930A sme vý­znam­ne zu­žit­ko­va­li na­še dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti a roz­siah­ly pries­kum tr­hu," uvie­dol An­dreas Mer­ker, ve­dú­ci od­de­le­nia spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­tov An­droid & IP spo­loč­nos­ti Gi­ga­set. „Te­le­fón SL930A pred­sta­vu­je ideál­nu sym­bió­zu te­le­fo­no­va­nia cez pev­nú lin­ku a ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droi­da po­nú­ka pres­ne tie tech­no­lo­gic­ké fun­kcie, kto­ré spot­re­bi­te­lia v do­mác­nos­tiach reál­ne vy­uží­va­jú."

Zá­znam­ník v štan­dar­dnej vý­ba­ve
Te­le­fón SL930A umož­ňu­je us­ku­toč­ňo­va­nie ho­vo­rov pod­ľa pot­re­by buď v pev­nej sie­ti ale­bo cez inter­net pros­tred­níc­tvom služ­by Sky­pe. Ak ná­ho­dou ne­mô­že­te ale­bo nech­ce­te byť v do­sa­hu osob­ne, te­le­fón SL930A po­nú­ka in­teg­ro­va­ný zá­znam­ník, kto­rý do­ká­že za­zna­me­nať až 55 mi­nút od­ka­zov a mož­no ho ov­lá­dať jed­no­du­cho zo slú­chad­la. Zá­znam­ník prís­tro­ja SL930A je kom­pa­ti­bil­ný aj s mno­hý­mi ďal­ší­mi te­le­fón­mi od spo­loč­nos­ti Gi­ga­set, ako je C620H, SL910H či E630H.

Pô­so­bi­vý vzhľad
Te­le­fón Gi­ga­set SL930A má všet­ko, čo tre­ba, aby sa stal no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou v sor­ti­men­te vý­rob­kov spo­loč­nos­ti Gi­ga­set. Svo­jou for­mou zvy­šu­je uží­va­teľ­ský kom­fort - plo­ché puz­dro a je­ho leš­te­ný ko­vo­vý povrch za­is­ťu­jú er­go­no­mic­ky do­ko­na­lú ma­ni­pu­lá­ciu. Vy­so­ko pres­né me­cha­nic­ké kom­po­nen­ty spo­lu s dôk­lad­ným re­me­sel­ným spra­co­va­ním až po naj­men­šie de­tai­ly vy­tvá­ra­jú hma­to­vý vnem, kto­rý po­nú­ka je­di­neč­nú kva­li­tu a spo­je­nie s naj­mo­der­nej­ším roz­hra­ním ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid, a pod­čiar­ku­je tak syn­er­giu me­dzi sof­tvé­rom a har­dvé­rom.

Od svoj­ho no­vé­ho te­le­fó­nu oča­ká­vaj­te viac
Na­priek to­mu te­le­fón SL930A po­nú­ka ove­ľa viac než len to, že vám umož­ní cez pev­nú lin­ku ľah­ko spra­vo­vať elek­tro­nic­kú poš­tu. Ad­re­sár sys­té­mu An­droid má ka­pa­ci­tu viac než 2000 po­lo­žiek, kto­ré mož­no za­dať v po­do­be vi­zi­tiek vCard, a za­is­ťu­je väč­šie po­ho­dlie, pre­to­že ho mož­no jed­no­du­cho syn­chro­ni­zo­vať s iný­mi úč­ta­mi ale­bo ad­re­sár­mi, vďa­ka čo­mu ne­mu­sí­te prác­ne za­dá­vať a uk­la­dať kon­tak­ty v te­le­fó­ne. Na­vy­še te­le­fón SL930A za­uj­me po­zor­nosť aj po­kiaľ ide o zá­ba­vu - či už sú to fo­tog­ra­fie, vi­deá ale­bo hud­ba - je­ho pl­ne do­ty­ko­vý dis­plej TFT s uh­lo­prieč­kou 81 mm zna­me­ná, že pou­ží­va­te­lia mô­žu po­hodl­ne sur­fo­vať po inter­ne­te, sle­do­vať vi­deá ale­bo fil­my a pre­ze­rať si fo­tog­ra­fie a ob­ráz­ky s jas­ným a os­trým ob­ra­zom. Vnú­tor­ná pa­mäť s ka­pa­ci­tou 4 GB po­nú­ka dos­ta­tok úlož­né­ho pries­to­ru (pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­užiť 1,5 GB), a po­mo­cou pa­mä­ťo­vej kar­ty mic­roSD ho mož­no roz­ší­riť až na maximál­nych 32 GB. Cha­rak­te­ris­tic­kou čr­tou te­le­fó­nu SL930A je zvuk vo vy­so­kej kva­li­te. Vy­skú­ša­ná a ove­re­ná ob­ľú­be­ná a po­hodl­ná fun­kcia hlas­né­ho te­le­fo­no­va­nia, kto­rá po­nú­ka pl­ne dup­lexnú kva­li­tu zvu­ku s tech­no­ló­giou HSP a HDSP pre inter­ne­to­vé ap­li­ká­cie, ako je Sky­pe, od­te­raz umož­ňu­je aj špič­ko­vú rep­ro­duk­ciu hud­by a zvu­ku. Mul­ti­me­diál­ne sú­bo­ry je mož­né pre­ná­šať neu­ve­ri­teľ­ne ľah­ko vďa­ka mik­ro­ko­nek­to­ru USB.

Za­čia­tok no­vej éry
Bez­drô­to­vý te­le­fón SL930A uka­zu­je spo­loč­nos­ti Gi­ga­set ces­tu k no­vým a veľ­mi sľub­ným clou­do­vým pro­duk­tom. „S te­le­fó­nom SL930A plá­nu­je­me za­viesť no­vý štan­dard v zjed­no­co­va­ní ino­vač­ných tech­no­ló­gií s vy­ni­ka­jú­cim di­zaj­nom v ob­las­ti pev­ných sie­tí," do­dá­va Charles Fränkl. „Čos­ko­ro tiež uve­die­me na trh po­dob­ný pro­dukt v rám­ci náš­ho mo­de­lo­vé­ho ra­du Gi­ga­set pro. Maxwell bu­de pl­ne do­ty­ko­vý vi­deo­te­le­fón s vy­so­kým roz­lí­še­ním v tab­le­to­vom for­má­te a rov­na­ko bu­de vy­chá­dzať z roz­hra­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid. V spot­re­bi­teľ­skom seg­men­te bu­dú v po­nu­ke aj ďal­šie pro­duk­ty na bá­ze sys­té­mu An­droid s no­vý­mi fun­kcia­mi a v ďal­ších va­rian­toch."

Gi­ga­set SL930A je dos­tup­ný od ok­tób­ra 2013 za ce­nu 199,95 Euro s DPH u vy­bra­ných pre­daj­cov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter