Richard Müller, Fragile a Telekom dnes pokrstili aplikáciu HLASY

Ri­chard Müller, Bra­ňo Kos­tka a zá­stup­co­via Te­le­ko­mu dnes spo­loč­ne pokr­sti­li no­vú mo­bil­nú ap­li­ká­ciu HLA­SY. Tá ok­rem iné­ho umož­ní jej pou­ží­va­te­ľom vy­tvo­riť si a zdie­ľať vlas­tné pes­nič­ky v štý­le „a ca­pel­la" s ori­gi­nál­ny­mi hlas­mi Fra­gi­le.

„Jed­ným z pi­lie­rov na­šej spon­zo­rin­go­vej stra­té­gie je prá­ve hud­ba. Dl­ho­do­bo pod­po­ru­je­me rôz­ne hu­dob­né pro­jek­ty ale­bo pria­mo vy­tvá­ra­me vlas­tné. V mi­nu­los­ti sa na­ša znač­ka spo­ji­la s ta­ký­mi iko­na­mi, aký­mi sú Rob­bie Williams, Ka­ty Perry či De­pe­che Mo­de. Pro­jekt HLA­SY bol skve­lou príl­eži­tos­ťou spo­jiť sa s hu­dob­nou le­gen­dou aj na Slo­ven­sku. Par­tner­stvo nás veľ­mi te­ší a ve­rím, že uro­bi­lo ra­dosť aj na­šim zá­kaz­ní­kom. Tí vďa­ka ne­mu moh­li nap­rík­lad vy­užiť zľa­vu pri kú­pe lís­tkov cez Pred­pre­daj.sk," po­ve­dal Du­šan Šva­lek, vý­kon­ný ria­di­teľ pre mass mar­ket seg­ment Te­le­ko­mu.

Ap­li­ká­cia HLA­SY je bez­plat­ná a dos­tup­ná pre ope­rač­né sys­té­my An­droid a iOS. Je vy­tvo­re­ná štý­lom „mi­ni­mal flat de­sign", kto­rý ro­bí ap­li­ká­ciu preh­ľad­nou. Po­nú­ka mož­nosť za­kú­piť si lís­tok na tur­né, zís­kať všet­ky in­for­má­cie o kon­cer­toch na Slo­ven­sku i v ČR, vy­po­čuť si ukáž­ky z al­bu­mu HLA­SY a ve­ľa ďal­šie­ho. Nos­nou je sek­cia, v kto­rej si pou­ží­va­teľ mô­že vy­tvo­riť vlas­tnú „a ca­pel­la" sklad­bu z ori­gi­nál­nych hla­sov sku­pi­ny Fra­gi­le. Svo­ju sklad­bu si mô­že ulo­žiť, zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach, nas­ta­viť ako zvo­ne­nie ale­bo ju jed­no­du­chým spô­so­bom pos­lať do sú­ťa­že. V tej sa hrá o smar­tfón So­ny Xpe­ria SP a CD s pod­pis­mi Ri­char­da Mülle­ra.

Spe­vák o ap­li­ká­cii pri kr­ste po­ve­dal: „Som tech­nic­ký anti­ta­lent, ale ur­či­te ju vy­skú­šam. Bu­de to pr­vá ap­li­ká­cia, kto­rú si stiah­nem do no­vé­ho mo­bi­lu." Tým je smar­tfón So­ny Xpe­ria Z1, kto­rý mu ve­no­val ďal­ší par­tner tur­né HLA­SY, spo­loč­nosť So­ny. Mo­de­lom Xpe­ria SP, kto­rý je ofi­ciál­nym smar­tfó­nom tur­né, spo­loč­nosť zá­ro­veň ob­da­ro­va­la všet­kých čle­nov sku­pi­ny Fra­gi­le.

„Ide o sku­toč­ne uni­kát­nu skla­da­teľ­skú ap­li­ká­ciu. Jej príp­ra­va bo­la tech­nic­ky nes­mier­ne ná­roč­ná, a to nie­len pre prog­ra­má­to­rov, ale i nás zo sku­pi­ny Fra­gi­le. Prip­ra­vo­va­li sme ju nie­koľ­ko me­sia­cov, tak­že som s ňou už do­ko­na­le oboz­ná­me­ný. Veľ­mi ma te­ší, že sa ta­kým­to uni­kát­nym spô­so­bom ko­neč­ne po­da­ri­lo pre­po­jiť svet tech­no­ló­gií s ume­lec­kou sfé­rou," po­ve­dal Bra­ňo Kos­tka, lí­der sku­pi­ny Fra­gi­le.

Ri­chard Müller pred­ve­die na je­sen­nom me­ga­tur­né so sku­pi­nou Fra­gi­le úpl­ne no­vé úp­ra­vy svo­jich skla­dieb vo ver­zii „a ca­pel­la" bez pou­ži­tia je­di­né­ho nás­tro­ja. Slo­ven­ská časť tur­né od­štar­tu­je 7. ok­tób­ra v Hu­men­nom a skon­čí sa 13. no­vem­bra v Bra­tis­la­ve. Viac na www.te­le­kom.sk/hla­sy.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter