GTS uzavrela zmluvu s medzinárodným prepravcom GeoPost (DPD)

Sku­pi­na GTS Cen­tral Euro­pe (GTS), pop­red­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor s vlas­tnou sie­ťou v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe, pos­kyt­ne kom­plexné clou­do­vé služ­by pre plat­for­mu Bu­si­ness In­telli­gen­ce spo­loč­nos­ti Geo­Post Group. Geo­Post Group je vý­znam­ný európ­sky prep­rav­ca expres­ných ba­lí­kov pre fi­rem­ných i bež­ných zá­kaz­ní­kov v rám­ci ce­lej Euró­py a v Slo­ven­skej re­pub­li­ke pô­so­bí pod znač­kou DPD. Vý­znam­ným míľ­ni­kom dl­ho­do­bej spo­lup­rá­ce tých­to spo­loč­nos­tí je uzat­vo­re­nie päť­roč­né­ho par­tner­stva.

"Hľa­da­li sme dô­ve­ry­hod­né­ho a spo­ľah­li­vé­ho par­tne­ra, kto­rý by spĺňal na­še špe­ci­fic­ké tech­nic­ké po­žia­dav­ky a prom­ptne za­bez­pe­čil po­ža­do­va­né služ­by," uvie­dol Phi­lip­pe Cas­san, ria­di­teľ pre in­for­mač­nú bez­peč­nosť spo­loč­nos­ti Geo­Post. „GTS navrh­la a za­bez­pe­či­la šká­lo­va­teľ­nú, flexibil­nú a bez­peč­nú clou­do­vú plat­for­mu, kto­rá je do­ko­na­le dos­tup­ná a vy­so­ko efek­tív­na pri pre­vádz­ke na­šej kľú­čo­vej ap­li­ká­cie GeoT­rack."

Geo­Post vy­uží­va v Čes­kej re­pub­li­ke kom­plex­ný rad slu­žieb GTS vrá­ta­ne sie­ťo­vej infra­štruk­tú­ry, slu­žieb dá­to­vých cen­tier, IaaS a bez­peč­nos­tných slu­žieb, kto­ré pod­po­ru­jú ap­li­ká­cie a sys­té­my služ­by GeoT­rack. GeoT­rack kon­tro­lu­je a ria­di dá­ta tý­ka­jú­ce sa do­ru­čo­va­nia me­dzi­ná­rod­ných zá­sie­lok pre Geo­Post a je­ho po­boč­ky. To­to no­vé, vy­so­ko vý­kon­né pros­tre­die, kto­ré vy­uží­va clus­te­ry vir­tuál­nych za­ria­de­ní a dá­to­vé skla­do­vé sys­té­my, umož­ňu­je spo­loč­nos­ti Geo­Post za­bez­pe­čiť zá­kaz­ní­kom preh­ľad o svo­jich úč­toch i in­for­má­cie o prá­ve do­ru­čo­va­ných zá­siel­kach v reál­nom ča­se pros­tred­níc­tvom clou­du.

„Mno­ho IT ma­na­žé­rov čas­to pod tla­kom pre­vádz­ku­je ras­tú­ci po­čet kri­tic­kých ap­li­ká­cií s dô­ra­zom na op­ti­ma­li­zá­ciu nák­la­dov. To je je­den z dô­vo­dov, pre­čo fir­my vy­hľa­dá­va­jú na­še rie­še­nia, kto­ré im umož­ňu­jú efek­tív­ne roz­ši­ro­vať svo­je pod­ni­ka­nie bez vý­raz­ných nák­la­dov," uvie­dol Da­vid Ši­ta, vý­kon­ný ria­di­teľ GTS Czech. "DPD Czech je dl­ho­do­bým zá­kaz­ní­kom. Pre­to nás veľ­mi te­ší, že sme moh­li roz­ší­riť na­šu vzá­jom­nú ob­chod­nú spo­lup­rá­cu o ce­lú sku­pi­nu Geo­Post Group."Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter