Koľko obrazoviek má váš svet?

Pod­ľa štú­die, kto­rú Goog­le zve­rej­nil eš­te mi­nu­lý rok až 90 % ľu­dí strie­da via­ce­ro za­ria­de­ní, či už sú to smar­tfó­ny, tab­le­ty, po­čí­ta­če ale­bo Smart TV. Sprá­va ďa­lej špe­ci­fi­ku­je, že naj­viac - až 38 % inter­ak­cií - sa od­oh­rá­va na smar­tfó­noch, z to­ho 60 % do­ma a 40 % mi­mo do­mo­va.

Ten­to trend potvr­dzu­je aj pries­kum spot­re­bi­teľ­ské­ho sprá­va­nia spo­loč­nos­ti Eric­sson. Z je­ho vý­sled­kov vy­plý­va, že pod­stat­nú časť dá­to­vých pre­no­sov na inter­ne­te má na sve­do­mí vi­deo. Viac ako po­lo­vi­ca res­pon­den­tov pries­ku­mu dek­la­ru­je, že mo­bil­né za­ria­de­nia, spo­lu s inter­ne­to­vým pri­po­je­ním sú neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou ich spot­re­bi­teľ­ských ná­vy­kov pri sle­do­va­ní TV a vi­dea. As­poň raz týž­den­ne sle­du­je vi­deo na niek­to­rom zo svo­jich za­ria­de­ní až 72 % spot­re­bi­te­ľov. Eric­sson od­ha­du­je, že vi­deoob­sah bu­de inter­ne­tu stá­le viac do­mi­no­vať, do ro­ku 2018 by mal je­ho po­diel kaž­do­roč­ne na­rásť o 60 %.

Na za­čiat­ku je smar­tfón

Za chr­bto­vú kosť dneš­nej inter­ak­cie me­dzi mé­dia­mi sú po­va­žo­va­né smar­tfó­ny. Ak ho­vo­rí­me o mul­ti-screen inter­ak­cii, sú spra­vid­la na jej za­čiat­ku. Smar­tfón je pod­ľa pries­ku­mov pr­vé za­ria­de­nie, na kto­ré ľu­dia sia­ha­jú a po­va­žu­je za za­ria­de­nie, kto­ré pre­mos­ťu­je ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi tab­let­mi, po­čí­tač­mi a no­te­book­mi či Smart TV.

Aj na­priek svo­jej ob­ľú­be­nos­ti, prie­mer­ný čas ak­tív­ne­ho pou­ží­va­nia smar­tfó­nu je po­mer­ne krát­ky - prib­liž­ne 17 mi­nút den­ne. V tom­to sme­re kra­ľu­je te­le­ví­zia, kde je prie­mer­ný čas uží­va­nia 43 mi­nút den­ne.

Fil­my dos­tup­né ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek

Naj­väč­ší hrá­či na po­li elek­tro­ni­ky sa spo­lu s te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi a inter­ne­to­vý­mi ope­rá­tor­mi pred­há­ňa­jú v tom ako pri­niesť pou­ží­va­te­ľom rôz­ne fun­kcie, kto­ré umož­ňu­jú do­ko­na­le vy­užiť po­ten­ciál ich za­ria­de­ní. Stá­le ob­ľú­be­nej­šia je inter­ne­to­vá te­le­ví­zia, mož­nosť nah­rá­va­nia ob­sa­hu a on-de­mand služ­by ako TV ar­chí­vy a di­gi­tál­ne vi­deo­po­ži­čov­ne na inter­ne­te či v po­nu­kách ope­rá­to­rov káb­lo­vých a sa­te­lit­ných plat­fo­riem. To všet­ko sa­moz­rej­me v čo naj­vyš­šej kva­li­te ob­ra­zu.

Ná­ru­ži­ví fil­mo­ví fa­nú­ši­ko­via ur­či­te oce­nia tech­no­ló­giu mul­ti-screen, kto­rá do on-de­mand slu­žieb pri­ná­ša jed­no­du­chú, ale uži­toč­nú vý­ho­du, kto­rá zvý­ši kom­fort sle­do­va­nia naj­mä tým, kto­rí sú neus­tá­le v po­hy­be. „Ak mu­sí­te pre­ru­šiť sle­do­va­nie svoj­ho ob­ľú­be­né­ho fil­mu, či prog­ra­mu, mô­že­te ho bez prob­lé­mov do­po­ze­rať nes­kôr na inom mé­diu vo vla­ku ale­bo na le­tis­ku," vy­svet­ľu­je Jiří Mr­kvič­ka zo spo­loč­nos­ti Chan­ghong, kto­rá je jed­ným z naj­väč­ších pro­du­cen­tov te­le­ví­zo­rov na sve­te. „Sa­moz­rej­me, film vás poč­ká pres­ne tam, kde ste sle­do­va­nie pre­ru­ši­li a to bez to­ho, aby ste sa o to sa­mi pri­či­ni­li. Sta­čí mať inter­ne­to­vé pri­po­je­nie a pred­pla­te­nú prís­luš­nú on-de­mand služ­bu."

Di­gi­tál­ne vi­deo­po­ži­čov­ne s ta­kou­to fun­kcio­na­li­tou sú dnes už bež­ne dos­tup­né - v za­hra­ni­čí je zná­my inter­ne­to­vý Net­flix, po­dob­né služ­by po­nú­ka­jú via­ce­ré fil­mo­vé ka­ná­ly, nap­rík­lad HBO Go, Fil­mBox Li­ve, ale aj káb­lo­ví či mo­bil­ní ope­rá­to­ri.

Te­le­ví­zia po no­vom

Tra­dič­ný te­le­víz­ny prie­my­sel če­lí bez­pre­ce­den­tným zme­nám vo vy­sie­la­ní a sme­ru­je k tran­sfor­má­cii na no­vé mé­diá, ako aj sys­tém via­ce­rých ob­ra­zo­viek. S ná­ras­tom pok­ry­tia a rých­los­ti inter­ne­tu a vý­vo­jom in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní, sa te­le­víz­na a vi­deo zá­ba­va veľ­mi rých­lo roz­ši­ru­je aj na iné za­ria­de­nia.

Do no­vej „mul­ti-screen" éry sa po­ma­ly pre­sú­va aj te­le­víz­ny biz­nis. „Me­diál­ni hrá­či sa za­ča­li pý­tať nie­len na sle­do­va­nosť, ale aj ako je prog­ram sle­do­va­ný," kon­šta­tu­je Jiří Mr­kvič­ka. Kla­sic­ké sle­do­va­cie ná­vy­ky sú pod­ľa všet­ké­ho mi­nu­los­ťou, mo­der­ný di­vák je stá­le ná­roč­nej­ší. „Dnes je pot­reb­né skú­mať, ako sa sle­do­va­cie ná­vy­ky me­nia v sú­vis­los­ti s ná­ras­tom pri­po­je­ných za­ria­de­ní a oh­rom­ným ná­ras­tom vi­deo ob­sa­hu na inter­ne­te," uzat­vá­ra Jiří Mr­kvič­ka.

Zdroj: GoogleOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter