ČR: Acer uvádza all-in-one počítače navrhnuté k tomu, aby sa stali centrom rodinnej zábavy

Spo­leč­nost Acer dnes před­sta­vi­la mo­del Acer DA241HL, pr­vní all-in-one po­čí­tač s ope­rač­ním sys­té­mem An­droid a čtyřjád­ro­vým pro­ce­so­rem NVI­DIA Teg­ra 3. Je navr­žen tak, aby na­bíd­nul uži­va­telům po­dob­ný zá­ži­tek, ja­ko s tab­le­ty ne­bo chyt­rý­mi te­le­fo­ny. Spo­leč­nost Acer ta­ké vy­uži­la té­to příle­ži­tos­ti k před­sta­ve­ní něko­li­ka no­vých all-in-one po­čí­tačů, je­jichž úče­lem je na­bíd­nout uži­va­telům lep­ší a er­go­no­mičtější do­ty­ko­vé ov­lá­dá­ní na Full HD mo­ni­to­ru. Me­zi no­vý­mi mo­de­ly je mo­der­ní a flexibil­ní As­pi­re U5-610, ne­bo mo­de­ly As­pi­re Z3-105 a As­pi­re Z3-610, kte­ré by­ly navr­že­ny tak, aby oh­ro­mi­ly svým op­ti­ma­li­zo­va­ným zvu­kem, snaz­ším přís­tu­pem k portům a do­ty­ko­vým Full HD mo­ni­to­rem pro vy­uží­vá­ní po­čí­ta­če ce­lou ro­di­nou.

Acer DA241HL
Acer před­sta­vil pr­vní 24" do­ty­ko­vý all-in-one po­čí­tač DA214HL pos­ta­ve­ný na An­droi­du Jel­ly Bean 4.2 a vý­kon­ném čtyřjád­ro­vém pro­ce­so­ru NVI­DIA Teg­ra. Uži­va­te­lé tak bu­dou mít na svém do­má­cím po­čí­ta­či stej­né zná­mé roz­hra­ní ja­ko na ji­ných za­říze­ních s An­droi­dem, napřík­lad chyt­rých te­le­fo­nech či tab­le­tech. Ty jsou pro sur­fo­vá­ní na inter­ne­tu a so­ciál­ní sítě čím dál ví­ce ob­lí­benější.

DA241HL_wp-01.jpg

Na­víc se uži­va­telům dí­ky ope­rač­ní­mu sys­té­mu An­droid ot­ví­rá svět vzru­šu­jí­cích her a ce­nově dos­tup­ných kan­ce­lář­ských ap­li­ka­cí. K ví­ce než 1 mi­lio­nu ap­li­ka­cí v ob­chodě Goog­le Play lze pod stej­ným uži­va­tel­ským úč­tem přis­tu­po­vat přes ví­ce za­říze­ní se sys­té­mem An­droid. To přiná­ší jed­no­duš­ší a po­hodlnější prá­ci, pro­to­že lze ob­sah snad­no syn­chro­ni­zo­vat me­zi různý­mi za­říze­ní­mi. Vý­kon­ný pro­ce­sor NVI­DIA Teg­ra umož­ňu­je přís­tup k nej­pro­dá­vanějším hrám na Goog­le Play, kte­ré nej­sou pod­po­ro­vá­ny, ne­bo je kvů­li své vy­so­ké ná­roč­nos­ti nel­ze hrát na ji­ných pro­ce­so­rech. Na­víc může DA241HL na­bíd­nout uži­va­tel­ský účet pro kaž­dé­ho čle­na ro­di­ny, umož­ňu­je tak přizpůso­be­ní nas­ta­ve­ní a ap­li­ka­cí až pro 5 uži­va­telů.

Dí­ky připo­je­ní MHL lze snad­no přená­šet ob­raz na větší dis­plej po­čí­ta­če DA241HL pro po­hodlnější sle­do­vá­ní na větší ob­ra­zov­ce. DA241HL lze ta­ké připo­jit k li­bo­vol­né­mu po­čí­ta­či s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 8 přes HDMI ne­bo USB port. Pak se z něj sta­ne exter­ní mo­ni­tor s dvou­bo­do­vým do­ty­ko­vým ov­lá­dá­ním. Kromě to­ho lze DA241HL nak­lo­nit v roz­me­zí úhlů od 20 do 75°pro po­hodlnější ov­lá­dá­ní prostřed­nic­tvím do­tyků.

Acer As­pi­re U5-610
Ele­gan­tní, mo­der­ní a flexibil­ní - As­pi­re U5-610 je per­fek­tním do­má­cím all-in-one po­čí­ta­čem pro pok­ro­ko­vé uži­va­te­le. Může se po­chlu­bit oh­ro­mu­jí­cím fu­tu­ris­tic­kým de­sig­nem a je navr­žen tak, aby pos­kytl nej­vyš­ší vý­kon pro pr­votříd­ní zá­ba­vu a maximál­ní pro­duk­ti­vi­tu. Je osa­zen nej­novějším pro­ce­so­rem In­tel Co­re 4. ge­ne­ra­ce, kte­rý mu pos­ky­tu­je vy­šší pro­ce­so­ro­vý vý­kon a umož­ňu­je rych­lej­ší spouštění ap­li­ka­cí. Gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA Ge­For­ce GTX 760M za­se přiná­ší rych­lej­ší vy­tváření ob­sa­hu, ply­nu­lej­ší hra­ní her a ví­ce di­gi­tál­ní zá­ba­vy. Na­víc je ten­to po­čí­tač osa­zen až 16 GB DDR3 pamě­ti, kte­rá je zá­ru­kou rych­lej­ší­ho mul­ti­tas­kin­gu.

AspireU1.jpg

Kromě vy­so­ké­ho vý­ko­nu na­bí­zí As­pi­re U5-610 uži­va­telům špič­ko­vou por­ci zá­ba­vy. 23" do­ty­ko­vý Full HD dis­plej se může po­chlu­bit ši­ro­ký­mi po­zo­ro­va­cí­mi úh­ly s neměnný­mi bar­va­mi; kon­trast a sy­tost je do­laděna po­mo­cí tech­no­lo­gie Acer Ci­ne­Boost Co­lor En­gi­ne (AC­CE). Tech­no­lo­gie CO­NEQ Sound Tech­no­lo­gy má za­se za úkol vy­lep­šit zvuk, kte­rý vy­chá­zí směrem k uži­va­te­li. Roz­šiřuje zvuk tak, aby od­po­ví­dal vi­zuál­ním fil­mo­vým efektům, aby by­lo prostředí zvu­kem maximálně pok­ry­to a ne­zá­le­že­lo na to, kde uži­va­tel se­dí. Dí­ky fun­kci Acer Re­mo­te je mož­né ov­lá­dat Win­dows 8 prostřed­nic­tvím mo­bil­ní­ho za­říze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem iOS ne­bo An­droid. Sta­čí jej spá­ro­vat s U5-610 přes Wi-Fi ne­bo Blue­tooth a může­te vzdá­leně ov­lá­dat touch­pad, klá­ves­ni­ci, mul­ti­mé­dia, do­ty­ko­vé roz­hra­ní Win­dows 8, Power Point a dal­ší ap­li­ka­ce.

AspireU2.jpg

Po­čí­tač As­pi­re U5-610 je op­ti­ma­li­zo­ván k to­mu, aby to­ho uži­va­telům umož­nil ví­ce za­chy­tit a sdí­let. Je vy­ba­ven Full HD web­ka­me­rou s šířkou zor­né­ho po­le (FOV) až 75°, což přiná­ší větší pok­ry­tí pros­to­ru při vi­deocha­tu. Na­víc se tech­no­lo­gie Acer Pu­ri­fied Voi­ce, kte­rá sle­du­je hlas a eli­mi­nu­je hluk v po­za­dí, pos­ta­rá o to, aby ro­di­na, přáte­lé, ale i ob­chod­ní par­tneři jasně a čistě sly­še­li vše, co uži­va­te­lé říka­jí. Port HDMI s pod­po­rou MHL přiná­ší uži­va­telům mož­nost zob­ra­zit ob­sah z mo­bil­ní­ho za­říze­ní na větší ob­ra­zov­ce, za­tím­co se to­to za­říze­ní bu­de do­bí­jet.

As­pi­re Z3-105
All-in-one po­čí­tač As­pi­re Z3-105 je po­háněn čtyřjád­ro­vým pro­ce­so­rem AMD z nej­novější řady A a gra­fic­kým řeše­ním AMD Ra­deon, aby na­bídl co nej­lep­ší vý­kon pro ro­din­nou zá­ba­vu. 23" do­ty­ko­vý Full HD dis­plej s tech­no­lo­gií IPS za­ru­ču­je úžasně vy­pa­da­jí­cí sním­ky a ži­vé bar­vy, za­tím­co pr­votříd­ní před­ní rep­ro­duk­to­ry Har­man Kar­don a pros­to­ro­vý zvuk Dol­by Ho­me Thea­ter v4 přiná­ší fan­tas­tic­ký fil­mo­vý zvuk. Před­ní por­ty us­nad­ňu­jí uži­va­telům připo­je­ní exter­ních za­říze­ní a s ves­tavěnou web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem za­se mo­hou ko­mu­ni­ko­vat s přáte­li.

AspireZ1.jpg

As­pi­re Z3-610
All-in-one po­čí­tač As­pi­re Z3-610 byl navr­žen k to­mu, aby na­bídl nej­vyš­ší vý­kon, všes­tran­né pou­ži­tí a ši­ro­ké spek­trum zá­ba­vy pro ce­lou ro­di­nu. Ny­ní je k dis­po­zi­ci se 4. ge­ne­ra­cí pro­ce­sorů In­tel Co­re. Uži­va­te­lé ma­jí mož­nost vol­by me­zi in­teg­ro­va­ným gra­fic­kým řeše­ním od In­te­lu ne­bo de­di­ko­va­nou gra­fi­kou Nvi­dia Ge­For­ce GT 740M, kte­rá za­jis­tí rych­lej­ší chod mul­ti­mé­dií. 23" do­ty­ko­vý Full HD s IPS tech­no­lo­gií zob­ra­zu­je oh­romně vy­pa­da­jí­cí sním­ky a přiro­ze­né bar­vy. Špič­ko­vé před­ní rep­ro­duk­to­ry Har­man Kar­don s pros­to­ro­vým zvu­kem Dol­by Ho­me Thea­ter v4 jsou za­se zá­ru­kou křiš­ťá­lově čis­té­ho a přes­né­ho zvu­ku.

 

Zdroj: AcerOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter