ČR: TrustPort Antivirus preukázal vysokú kvalitu detekcie malwaru a zvíťazil

Trus­tPort Anti­vi­rus zvítězil v ne­zá­vis­lém tes­tu la­bo­ra­toře Vi­rus Bulle­tin a zís­kal ocenění VB100 za nej­lep­ší de­tek­ci malwaru. Pos­led­ní test prověřoval ne­jen schop­nost de­te­ko­vat ne­bez­peč­né kó­dy, ale ta­ké vliv anti­vi­ro­vé­ho softwaru na sys­té­mo­vé zdro­je a rych­lost ske­no­vá­ní. Trus­tPort Anti­vi­rus zís­kal pr­vní mís­to s de­tek­čním poměrem 95,3 % a nu­lo­vým fa­leš­ným pop­la­chem.

Test byl pro­ve­den na po­čí­ta­čích běží­cích pod Win­dows 7 - v sou­čas­né chví­li nej­ví­ce po­pu­lár­ní plat­formě pro des­kto­py. Sez­nam tes­to­va­ných anti­vi­ro­vých pro­duktů za­hr­no­val jak no­váč­ky, tak i zná­mé kon­ku­ren­ční fir­my. Cel­kem by­lo do pos­led­ní­ho tes­tu přih­lá­še­no 50 pro­duktů. Trus­tPort Anti­vi­rus obdr­žel v tes­tu nej­vyš­ší příč­ku, aniž by vý­znamně za­těžo­val sys­tém a půso­bil uži­va­telům prob­lé­my. Vý­kon pro­duk­tu byl ozna­čen ja­ko "sta­bil­ní".

Tes­teři pos­led­ní­ho hod­no­ce­ní VB100 na plat­formě Win­dows 7 Pro říka­jí: „...Trus­tPort je dal­ší znač­kou, kte­rá v na­šich tes­tech pra­vi­delně po­dá­vá vy­so­ký vý­kon... Vy­uži­tí zdrojů by­lo průměrné, ale dí­ky op­ti­ma­li­za­ci na­ší sa­dy úkolů vše proběhlo svižně. Jak mohl kaž­dý oče­ká­vat, de­tek­ce by­la vy­ni­ka­jí­cí, v reak­tiv­ním se­tu prog­ram sot­va něco přeh­lédl a byl sil­ný i v týd­nu proak­tiv­ní­ho tes­to­vá­ní RAP. Sou­bor ske­no­va­cích mo­torů nepůso­bil žá­dné prob­lé­my, pro­to pro­dukt hlad­ce zís­kal ocenění VB100... Trus­tPort tak v pos­led­ním ro­ce tes­to­vá­ní pro­šel v pě­ti tes­tech pětkrát v řadě...".

„Ve firmě Trus­tPort jsme potěše­ni, že náš pro­dukt zís­kal to­to pres­tiž­ní ocenění od spo­leč­nos­ti Vi­rus Bulle­tin. To, že jsme zís­ka­li ce­nu VB100 do­ka­zu­je, že nas­louchá­ní na­šim klientům a ino­va­ce na­šich pro­duktů se vy­plá­cí ke spo­ko­je­nos­ti na­šich uži­va­telů. Již vel­mi br­zy vy­dá­me no­vou pro­duk­to­vou řadu 2014 se spous­tou vy­lep­še­ní. Dou­fá­me, že i os­tat­ní, kteří si stá­le ještě pro­duk­ty Trus­tPort ne­vyz­kou­še­li, bu­dou mít sa­mi mož­nost otes­to­vat si spo­leh­li­vost na­še­ho anti­vi­ru", do­dá­vá Pa­vel Mr­nuš­tík, ředi­tel fir­my Trus­tPort.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter