Sharp: Tak veľa v tak malom zariadení

2013_09_25_Sharp_tlaciaren.jpg Z no­vých kom­pak­tných kan­ce­lár­skych stro­jov Sharp bu­dú mať pros­pech nie­len za­mes­tnan­ci ma­lých, ale aj stred­ných ale­bo veľ­kých pod­ni­kov. Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia „3-v-1" a „4-v-1" ma­jú vy­ni­ka­jú­cu rých­los­ťou, ši­ro­kú šká­lu fun­kcií a veľ­mi níz­ke nák­la­dy na tlač jed­nej strán­ky. Za­ria­de­nia Sharp sú ty­pic­ké svo­jou od­ol­nos­ťou.

Spo­loč­nosť Sharp pred­sta­vi­la no­vý rad mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní, kto­ré kom­bi­nu­jú ma­lé roz­me­ry s fun­kcia­mi vy­ža­do­va­ný­mi pod­nik­mi, kto­rých pries­to­ry nie sú ur­če­né pre veľ­ké ko­pír­ky, tla­čiar­ne a faxy.

Paweł Li­sowski, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie Do­cu­ment So­lu­tions v Sharp Elec­tro­nics Po­land, ho­vo­rí: "Na­ši sú­čas­ní aj no­ví zá­kaz­ní­ci sa na nás ob­rá­ti­li s otáz­ka­mi tý­ka­jú­ci­mi sa tla­če, ko­pí­ro­va­nia, fa­reb­né­ho ske­no­va­nia a faxova­nia po­mo­cou kom­pak­tnej­ších mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní. Spo­loč­nosť Sharp pred­sta­vi­la no­vý rad vý­rob­kov, kto­rým chce­me spl­niť ich pot­re­by a roz­ší­riť na­šu veľ­mi ši­ro­kú šká­lu za­ria­de­ní for­má­tu A3 s men­ší­mi, ale vý­kon­ný­mi mo­del­mi mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní A4."

Tla­čiar­ne MX-C300 a MX-C250 sú za­ria­de­nia „3-v-1" umož­ňu­jú­ce tlač, ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie a mo­de­ly „4-v-1" MX-C300WE a MX-C250FE sa vy­zna­ču­jú tiež fun­kciou faxu Su­per G3 so zvý­še­nou rých­los­ťou a kva­li­tou pre­ne­se­ných ma­te­riá­lov. Spo­loč­nosť Sharp má no­vý rad uží­va­teľ­sky prí­jem­ných 5-riad­ko­vých LCD dis­ple­jov, kto­ré sú vy­ba­ve­né prog­ra­mo­va­teľ­ný­mi tla­čid­la­mi a USB por­tom na pred­nom pa­ne­li. Tie­to rie­še­nia umož­ňu­jú ske­no­vať pria­mo na kľúč ako aj ľah­kú a rých­lu tlač.

Ma­lé roz­me­ry no­vých mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní umož­ni­li spo­loč­nos­ti Sharp roz­ší­riť štan­dar­dnú ka­pa­ci­tu zá­sob­ní­ka pa­pie­ra až na 800 lis­tov bez pot­re­by ďal­ších kan­ce­lár­skych pries­to­rov. Ok­rem ús­po­ry mies­ta bo­li rie­še­né tiež bez­peč­nos­tné otáz­ky - sú veľ­mi dô­le­ži­té v kan­ce­lá­riách s väč­ším poč­tom ľu­dí. Za­ve­de­né sú päť­čí­sel­né osob­né kó­dy a tech­no­ló­gia IP­sec, kto­rá šif­ru­je dá­ta a za­bez­pe­ču­je prís­tup k mul­ti­fun­kčnej tla­čiar­ni.

Mo­del MX-C300W a je­ho ver­zia WE sú ok­rem to­ho vy­ba­ve­né služ­bou WiLAN, čo zna­me­ná, že ich mô­že­te pri­po­jiť k bez­drô­to­vej sie­ti. To­to za­ria­de­nie má ok­rem to­ho špe­ci­fic­ký prís­tu­po­vý bod, tak­že po­mo­cou mo­bil­ných za­ria­de­ní, kto­ré nie sú pri­po­je­né k pod­ni­ko­vej sie­ti, mož­no tiež vy­ko­nať okam­ži­tú tlač a ske­no­va­nie.

No­vá sé­ria za­ria­de­ní A4 Sharp je ideál­nym rie­še­ním pre jed­not­liv­cov a fir­my, kto­rí oce­ňu­jú efek­tív­ne rie­še­nia. Všet­ky tie­to za­ria­de­nia sú v sú­la­de s prís­ny­mi štan­dar­dmi Ener­gy Star. Vy­zna­ču­jú sa krát­kou za­hrie­va­cou do­bou, níz­kou spot­re­bou ener­gie, špe­ciál­nym re­ži­mom ús­po­ry to­ne­ra a auto­ma­tic­kým vy­pnu­tím.

Zá­klad­né tech­nic­ké pa­ra­met­re:
• Cer­ti­fi­kát Ener­gy Star
• 512 MB ​​RAM
• Vy­so­ko kva­lit­né fa­reb­né vý­tlač­ky s roz­lí­še­ním 600 x 600 dpi
• Bez­drô­to­vé LAN (mo­de­ly MX-C250FE a MX- C300WE)
• Fa­reb­né a čier­no-bie­le ske­no­va­nie s roz­lí­še­ním až 600 x 600 dpi
• Maximál­na rých­losť tla­če 30 strán za mi­nú­tu (MX-C300WE) a 25 strán za mi­nú­tu (MX-C250FE) vo fa­reb­nom a čier­no-bie­lom re­ži­me
• Níz­ka spot­re­ba ener­gie a krat­šia do­ba za­hrie­va­nia do 29 se­kúnd
• Ener­ge­tic­ky ús­por­ný re­žim spán­ku
• USB port pre pou­ží­va­te­ľov
• Ob­ra­ca­cí jed­no­prie­cho­do­vý po­dá­vač RSPF na 50 lis­tov
• Auto­ma­tic­ká obojstran­ná tlač ako štan­dar­dná fun­kcia

In­for­má­cie o kan­ce­lár­skych sys­té­moch od spo­loč­nos­ti Sharp
Spo­loč­nosť Sharp po­nú­ka ši­ro­kú šká­lu oce­ne­ných rie­še­ní pre sprá­vu za­ria­de­ní od mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ní (MFP) až po veľ­ké vý­rob­né sys­té­my. Tech­no­ló­gia Open Sys­tems Ar­chi­tec­tu­re (OSA) spo­loč­nos­ti Sharp mô­že zme­niť mul­ti­fun­kčnú tla­čia­reň na vý­kon­ný mul­ti­funkč­ný por­tál, kto­rý umož­ňu­je bez­prob­lé­mo­vú in­teg­rá­ciu s Cloud a ap­li­ká­cia­mi od ne­zá­vis­lých vý­rob­cov sof­tvé­ru. Op­ti­ma­li­zo­va­né služ­by spo­loč­nos­ti Sharp umož­ňu­jú va­šej spo­loč­nos­ti účin­nej­šie ria­diť spra­co­va­nie do­ku­men­tov, čím sa zvy­šu­je účin­nosť a pro­duk­ti­vi­ta. Za­ria­de­nia Sharp sú prá­ve pre­to ideál­nym rie­še­ním pre kaž­dú kan­ce­lá­riu, kto­rá pot­re­bu­je sys­tém sprá­vy do­ku­men­tov. Ďal­šie in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii na inter­ne­to­vých strán­kach www.sharp.eu.

In­for­má­cie o spo­loč­nos­ti Sharp
Spo­loč­nosť Sharp je líd­rom v ob­las­ti vý­sku­mu a vý­vo­ja špič­ko­vej elek­tro­ni­ky. Do sor­ti­men­tu elek­tro­nic­kých vý­rob­kov spo­loč­nos­ti pa­tria LCD te­le­ví­zo­ry, audio sys­té­my a bie­la tech­ni­ka (napr. chlad­nič­ky, mraz­nič­ky, mik­rovl­nné rú­ry), rov­na­ko ako čis­tič­ky vzdu­chu. No­vé rie­še­nia, ako sú kom­bi­no­va­né par­né rú­ry (mik­rovl­nné rú­ry 3-v-1 s fun­kciou va­re­nia v pa­re), tech­no­ló­gia Quat­tron v LCD te­le­ví­zo­roch a ióno­vá tech­no­ló­gia Plas­mac­lus­ter, kto­rá sa pou­ží­va v do­má­cich spot­re­bi­čoch, sú prík­la­dom ino­vač­né­ho pro­fi­lu spo­loč­nos­ti. Jed­ným z pi­lie­rov fi­lo­zo­fie spo­loč­nos­ti Sharp je oh­ľa­dupl­nosť k ži­vot­né­mu pros­tre­diu, čo sa od­rá­ža v spô­so­be, akým sú vý­rob­ky navr­hnu­té a vy­ro­be­né. Me­dzi prio­ri­ty spo­loč­nos­ti Sharp pa­tria ma­te­riá­ly oh­ľa­dupl­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu, níz­ka spot­re­ba ener­gie a mož­nos­ti re­cyk­lá­cie.

Zdroj: SharpOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter