ZyXEL reaguje na rastúci dopyt po vysoko výkonných VPN radu ZyWALL

Vy­so­ko vý­kon­né fi­rewal­ly pred­sta­vu­jú ideál­ne rie­še­nie pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky či po­boč­ky, kto­ré chcú vy­užiť no­vé mož­nos­ti ši­ro­ko­pás­mo­vej ko­nek­ti­vi­ty na bá­ze op­tic­kých vlá­kien.

Spo­loč­nosť ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, pop­red­ný do­dá­va­teľ sie­ťo­vých a ko­mu­ni­kač­ných rie­še­ní, uvied­la na trh no­vý rad de­di­ko­va­ných fi­rewallov. Tie­to za­bez­pe­čo­va­cie za­ria­de­nia sú navr­hnu­té tak, aby do­ká­za­li us­po­ko­jiť ras­tú­ci do­pyt po vy­so­ko vý­kon­ných vir­tuál­nych pri­vát­nych sie­ťach (VPN).

No­vé VPN fi­rewal­ly ZyWALL 110, 310 a 1100, kto­ré po­nú­ka­jú vy­ni­ka­jú­ce fun­kcie, do­sa­hu­jú maximál­nych úrov­ní vý­ko­nu vďa­ka vy­ššej rých­los­ti ar­chi­tek­tú­ry so štvor­jad­ro­vý­mi a šes­ťjad­ro­vý­mi pro­ce­sor­mi. Za­ria­de­nia ma­jú prie­pus­tnosť 3,6 Gb/s a umož­ňu­jú VPN pri­po­je­nia o rých­los­ti 800 Mb/s. Sú te­da op­ti­mál­nou voľ­bou pre ma­lé pod­ni­ky ale­bo po­boč­ky, kto­ré čas­to nad­vä­zu­jú nie­koľ­ko za­bez­pe­če­ných vzdia­le­ných pri­po­je­ní.

Kľú­čo­vou vlas­tnos­ťou no­vých fi­rewallov je pok­ro­či­lý al­go­rit­mus SHA-2 (Se­cu­re Hash Al­go­rithm 2). Ten za­is­ťu­je vô­bec naj­bez­peč­nej­šie pri­po­je­nie IP­sec VPN, aké je pri tej­to trie­de za­bez­pe­čo­va­cích za­ria­de­ní v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii.

Rad viac­jad­ro­vých fi­rewallov no­vej ge­ne­rá­cie ZyXEL vy­tvo­ril v reak­cii na ras­tú­ci do­pyt po za­ria­de­niach, kto­ré pod­po­ru­jú za­bez­pe­če­né vy­so­ko­rý­chlos­tné vzdia­le­né pri­po­je­nia, ho­vo­rí Mar­tin Bra­ti­čák, Head of Chan­nel CEE spo­loč­nos­ti ZyXEL.

„V sú­čas­nos­ti ove­ľa viac uží­va­te­ľov pra­cu­je čas­to na di­aľ­ku a ma­lé pod­ni­ky sa sna­žia vy­užiť mož­nos­ti op­tic­kej ko­nek­ti­vi­ty VDSL. Z tých­to dô­vo­dov sa zvy­šu­je do­pyt po za­bez­pe­čo­va­cích za­ria­de­niach, kto­ré umož­ňu­jú sku­toč­ne rých­le, cel­kom bez­peč­né a spo­ľah­li­vé pri­po­je­nie VPN.S na­ši­mi no­vý­mi VPN pro­duk­tmi ZyWALL ma­jú zá­kaz­ní­ci is­to­tu, že zís­ka­jú maximál­ny vý­kon bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní a úz­kych miest.ZyXEL ako vždy, tak aj ten­to­raz rea­gu­je na pot­re­by tr­hu a pros­tred­níc­tvom op­ti­mál­ne­ho vy­uži­tia sú­čas­ných tech­no­ló­gií po­nú­ka rie­še­nia, kto­ré zá­kaz­ní­ci prá­ve te­raz pot­re­bu­jú."

Pod­po­ra al­go­rit­mu SHA-2 má veľ­ký vý­znam, do­dá­va. „SHA-2 je naj­sil­nej­ší dos­tup­ný kryp­tog­ra­fic­ký al­go­rit­mus a te­da za­is­ťu­je úpl­nú dô­ve­ry­hod­nosť a bez­peč­nosť vzdia­le­ných pri­po­je­ní. A prá­ve to zá­kaz­ní­ci od fi­rewal­lu oča­ká­va­jú. Z to­ho dô­vo­du sa no­vé za­ria­de­nia ZyWALL do­ko­na­le ho­dia pre pod­ni­ky, kto­ré ne­pot­re­bu­jú kom­plet­né fun­kcie brá­ny UTM, ale na­priek to­mu chcú za­is­tiť maximál­ne za­bez­pe­če­nie, vý­kon­nosť a pro­duk­ti­vi­tu pre vzdia­le­ných uží­va­te­ľov."

Z no­vých VPN fi­rewallov ZyWALL bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci prejsť na za­ria­de­nia UTM s kom­plet­nou sa­dou fun­kcií. Ich rad spo­loč­nosť plá­nu­je uviesť na trh v dru­hom štvrťro­ku 2014.Pre­daj­co­via pri­tom bu­dú môcť vy­užiť špe­ciál­ne uvá­dzacie po­nu­ky ukáž­ko­vých pro­duk­tov. Rov­na­ko, ako všet­ky os­tat­né za­ria­de­nia ZyXEL, sú aj VPN fi­rewal­ly ZyWALL do­dá­va­né s päť­roč­nou zá­ru­kou a všet­ky up­gra­dy firmwaru sú pos­ky­to­va­né zdar­ma.

Rad ZyWALL VPN za­hŕňa cel­kom tri mo­de­ly:

  • Pro­dukt niž­šej trie­dy ZyWALL 110 po­nú­ka prie­pus­tnosť fi­rewal­lu až 1 Gb/s a rých­losť 300 Mb/s pri pri­po­je­ní IP­sec VPN s vy­uži­tím štan­dar­dné­ho šif­ro­va­nia AES.Pod­po­ru­je až 50 tu­ne­lov VPN.
  • Za­ria­de­nie stred­nej trie­dy ZyWALL 310 pod­po­ru­je rých­losť fi­rewal­lu až 2 Gb/s a prie­pus­tnosť 500 Mb/s až pre 200 pri­po­je­ní VPN.
  • ZyWALL 1100 po­nú­ka maximál­ny vý­kon fi­rewal­lu až 3,6 Gb/s a rých­losť 800 Mb/s pre pri­po­je­nie VPN, a to s pod­po­rou až 1 000 tu­ne­lov IP­sec.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter