Štandardom na kúpaliskách sú preliezky, wellness a internet

Trá­ve­nie voľ­né­ho ča­su pri vo­de dos­ta­lo no­vý roz­mer. Kú­pa­lis­ká za­ča­li svo­jim náv­štev­ní­kom pos­ky­to­vať bez­plat­né pri­po­je­nie do inter­ne­tu. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN po­va­žu­je ta­kú­to služ­bu za štan­dard. Ok­rem pla­viek, ute­rá­ka a sl­neč­ných oku­lia­rov si pre­to mno­hí pri­ba­li­li do taš­ky aj iP­ho­ne ale­bo tab­let.

Bez­plat­né inter­ne­to­vé pri­po­je­nie ako be­ne­fit k pos­ky­to­va­ným služ­bám pres­ta­lo byť vý­sa­dou reš­tau­rá­cií, ka­viar­ní či ka­der­níc­tiev. Ľudí sús­tre­de­ne hľa­dia­cich na ob­ra­zov­ky svo­jich tab­le­tov bo­lo vid­no už aj pri ba­zé­noch. Pod­ľa ce­los­lo­ven­ské­ho pries­ku­mu, do kto­ré­ho sa za­po­ji­lo 31 na­šich naj­zná­mej­ších kú­pa­lísk, ma­jú náv­štev­ní­ci mož­nosť pri­po­jiť sa na inter­net až v dvoch tre­ti­nách z nich (61 %). Tú­to at­rak­tív­nu služ­bu pos­ky­tu­jú veľ­ké, ale aj men­šie kú­pa­lis­ká so se­zón­nou i ce­lo­roč­nou pre­vádz­kou po ce­lom Slo­ven­sku.

Tre­ti­na os­lo­ve­ných kú­pa­lísk, kto­ré inter­net za­tiaľ ne­pos­ky­tu­jú, ho ur­či­te plá­nu­jú za­viesť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti a spes­triť tak svo­jim náv­štev­ní­kom po­byt. S Wi-Fi pri­po­je­ním ne­po­čí­ta­jú men­šie kú­pa­lis­ká, ot­vo­re­né se­zón­ne, s prie­mer­nou náv­štev­nos­ťou do 200 ľu­dí den­ne.

Po­nu­ku bez­plat­né­ho Wi-Fi pri­po­je­nia v rek­reač­ných za­ria­de­niach ne­po­va­žu­jú od­bor­ní­ci za prek­va­pu­jú­cu, prá­ve nao­pak. „Inter­net po­va­žu­je­me v sú­čas­nos­ti v na­šich pod­mien­kach za štan­dard, s kto­rým sa stre­tá­va­me vša­de: do­ma, v prá­ci, v ško­le, v reš­tau­rá­ciách, a te­raz už aj na kú­pa­lis­kách," potvr­dzu­je Zu­za­na Há­no­vá, mar­ke­tin­go­vá ma­na­žér­ka spo­loč­nos­ti SWAN, a.s. Služ­bu oce­ni­li naj­mä mla­dí ľu­dia, kto­rí vy­uži­li inter­net na zá­ba­vu, no aj pra­cu­jú­ci ro­di­čia, kto­rí sa moh­li ve­no­vať svo­jim de­ťom a sú­čas­ne rea­go­vať na dô­le­ži­té emai­ly.

Kú­pa­lis­ká ten­to rok te­da lá­ka­li náv­štev­ní­kov ba­zén­mi, wellnes­som, pre­liez­ka­mi a inter­ne­tom. Náv­štev­ní­ci bo­li z mož­nos­ti vy­uží­vať inter­net pri vo­de nad­še­ní. Tak­mer po­lo­vi­ca kú­pa­lísk (42 %), kto­ré bez­plat­né Wi-Fi pri­po­je­nie po­nú­ka, tvr­dí, že náv­štev­ní­ci ho aj ak­tív­ne vy­uží­va­jú. V 21 % prí­pa­doch mal do­kon­ca po­zi­tív­ny vplyv na biz­nis - po za­ve­de­ní služ­by sa zvý­ši­la náv­štev­nosť. A cel­ko­vý zá­ujem zo stra­ny náv­štev­ní­kov je ur­či­te vy­šší, pre­to­že viac ako tre­ti­na kú­pa­lísk (37 %) ne­má o vy­uží­va­ní inter­ne­tu a je­ho do­pa­de na náv­štev­nosť žiad­ny preh­ľad.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter