Telekom predstavil portfólio služieb na novej VDSL technológii už od 5,99 € mesačne

Te­le­kom pred­sta­vu­je no­vé dá­to­vé služ­by na ne­dáv­no oh­lá­se­nej tech­no­ló­gii VDSL. Por­tfó­lio VDSL inter­ne­tu sa ne­sie v rov­na­kej štruk­tú­re ako v prí­pa­de ADSL prog­ra­mov no s vý­raz­ne vy­šší­mi rých­los­ťa­mi. Nap­rík­lad naj­ob­ľú­be­nej­ší prog­ram Tur­bo 2 pri­ná­ša viac ako štvor­ná­sob­ne vy­ššiu rých­losť za nez­me­ne­nú ce­nu.

Služ­by na tech­no­ló­gii VDSL bu­dú dos­tup­né pre viac ako 200-ti­síc do­mác­nos­tí v prib­liž­ne 540 lo­ka­li­tách. Pod­ľa do­te­raj­ších tes­tov bu­dú môcť byť pos­ky­to­va­né prib­liž­ne do vzdia­le­nos­ti 700 m od uz­la sie­te, pri­čom ide o káb­lo­vú vzdia­le­nosť, nie o vzdia­le­nosť vzduš­nou čia­rou.

tab_telekom.jpg

* Po pre­ne­se­ní 2 GB sa zní­ži rých­losť na 128/128 kbit/s

Zá­kaz­ní­ci si dos­tup­nosť VDSL tech­no­ló­gie v ich lo­ka­li­te bu­dú môcť ove­riť na strán­ke www.te­le­kom.sk, po­dob­ne ako v prí­pa­de ADSL slu­žieb.

Pri spus­te­ní pre­da­ja VDSL slu­žieb bu­de pos­ky­to­va­ný rou­ter kom­pa­ti­bil­ný s VDSL aj ADSL tech­no­ló­giou pou­ži­teľ­ný pre obid­va ty­py služ­by.

Ce­ny prog­ra­mov VDSL inter­ne­tu

Ta­rif­né ce­ny za pos­ky­to­va­nie prog­ra­mov na VDSL tech­no­ló­gii bu­dú rov­na­ké ako pre prog­ra­my na ADSL tech­no­ló­gii. Pla­tí to aj pre ce­ny za zria­de­nie a pre­lo­že­nie služ­by. Prog­ra­my VDSL inter­ne­tu bu­dú pos­ky­to­va­né v rov­na­kých via­za­nos­tiach ako prog­ra­my na ADSL.

Kam­pa­ňo­vé me­sač­né ce­ny prog­ra­mov pri 24-me­sač­nej via­za­nos­ti:

tab_telekom2.jpg

Ce­ny pla­tia pre prog­ra­my s pev­nou lin­kou. Ce­na bez pev­nej lin­ky plat­ná od 7 me­sia­ca je pre Tur­bo 1 VDSL So­lo 9,99 € me­sač­ne a pre os­tat­né prog­ra­my je o 2 € vy­ššia op­ro­ti ce­ne s pev­nou lin­kou.

K prog­ra­mom VDSL inter­ne­tu bu­de mož­né si ob­jed­nať dopl­nko­vé služ­by ob­dob­ne ako pre prog­ra­my ADSL inter­ne­tu:

• Ma­gio inter­net Se­cu­ri­ty
• Pev­ná IP ad­re­sa
• Zvý­še­nie rých­los­ti upstrea­mu
• Ro­di­čov­ská kon­tro­la
• k prog­ra­mom Tur­bo 2 Mi­ni VDSL je mož­né do­kú­piť si ba­lí­ček Dá­ta na­vy­še

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter