Školstvo: Projekt z eurofondov má žiakov pritiahnuť na odborné školy

Pre­bu­diť v žia­koch zá­klad­ných škôl zá­ujem o od­bor­né vzde­lá­va­nie a viesť ich k ma­nuál­nym zruč­nos­tiam, aj to by mal pri­niesť ná­rod­ný pro­jekt s náz­vom Zá­klad­ná ško­la pre prak­tic­ký ži­vot.

Ako na dneš­nej tla­čo­vej kon­fe­ren­cii uvied­la pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka Ga­brie­la Ho­rec­ká, pro­jekt má po­môcť rie­šiť ak­tuál­nu si­tuáciu slo­ven­ské­ho pra­cov­né­ho tr­hu, keď mla­dí ľu­dia zos­tá­va­jú ne­za­mes­tna­ní. „Chce­me pres­ved­čiť ro­di­čov o tom, že re­mes­lo má zla­té dno," uvied­la. Pro­jekt, hra­de­ný naj­mä z euro­fon­dov, by mal stáť tak­mer 20 mi­lió­nov eur, prip­ra­vil ho Štát­ny in­šti­tút od­bor­né­ho vzde­lá­va­nia.

Do pro­jek­tu sa za­po­jí cel­ko­vo 500 zá­klad­ných škôl a 5 000 žia­kov na ce­lom Slo­ven­sku s vý­nim­kou Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja (pre ob­me­dze­né čer­pa­nie euro­fon­dov v tom­to re­gió­ne). Z cel­ko­vé­ho poč­tu škôl bu­de 49 pi­lot­ných, na kto­rých vznik­nú vy­ba­ve­né učeb­ne fy­zi­ky, tech­ni­ky, v 28 ško­lách bu­de aj la­bo­ra­tó­rium bio­chémie. Na všet­kých za­po­je­ných ško­lách sa bu­de učiť ino­va­tív­nym spô­so­bom, len 49 však bu­de mať vy­ba­ve­nie. Nák­la­dy na pro­jekt sú 19,922 mi­lió­na eur, 85 per­cent bu­de hra­de­ných z euro­fon­dov.

Pr­vou ak­ti­vi­tou v rám­ci pro­jek­tu je vy­ba­ve­nie od­bor­ných učeb­ní, aby sa moh­li žia­ci vzde­lá­vať aj prak­tic­ky. V učeb­niach tech­ni­ky by ma­li pri­bud­núť nás­tro­je na ob­rá­ba­nie dre­va či ko­vov, vznik­núť ma­jú aj la­bo­ra­tó­riá. Od­bor­né učeb­ne by ma­li na vy­bra­ných ško­lách vznik­núť do kon­ca no­vem­bra, ško­lám os­ta­nú aj po ukon­če­ní pro­jek­tu, te­da po ok­tób­ri 2015, uvá­dza Ho­rec­ká.

Ako ho­vo­rí koor­di­ná­tor­ka od­bor­ných ak­ti­vít pro­jek­tu Mar­ta Ma­ru­šin­co­vá, pôj­de o mo­der­né a ino­va­tív­ne vy­ba­ve­nie škôl. Vý­sled­kom by ma­lo byť, že sa vy­pra­cu­je nor­ma­tív vy­ba­ve­nia ta­kých­to od­bor­ných učeb­ní na ško­lách. Štát­ny in­šti­tút od­bor­né­ho vzde­lá­va­nie vý­sled­ky po­su­nie mi­nis­ter­stvu škol­stva, aby vzni­kol štan­dard na vy­ba­ve­nie tak­to prak­tic­ky za­me­ra­ných učeb­ní. V rám­ci pro­jek­tu tiež preš­ko­lia 1 000 pe­da­gó­gov, aby sa oboz­ná­mi­li s no­vý­mi pos­tup­mi a ino­va­tív­ny­mi for­ma­mi vy­učo­va­nia.

Vznik­núť má aj sof­tvé­ro­vý nás­troj na ka­riér­ne po­ra­den­stvo, bu­de naň­ho vy­hlá­se­né ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie. V praxi ide o tes­ty, kto­ré s vý­chov­ným či ka­riér­nym po­rad­com ab­sol­vu­je žiak už v pia­tom roč­ní­ku zá­klad­nej ško­ly a po­tom aj v ďal­ších roč­ní­koch.

Vý­sled­ky tes­tov by ma­li po­môcť žia­ko­vi roz­hod­núť sa, kto­rým sme­rom by sa mal vy­dať a na kto­rú stred­nú ško­lu sa prih­lá­siť. Aj to si však vy­ža­du­je vy­ško­le­nie vý­chov­ných po­rad­cov na všet­kých 500 zá­klad­ných ško­lách. V rám­ci pro­jek­tu tiež vznik­ne ka­ta­lóg po­vo­la­ní oča­mi de­tí, pôj­de o zoz­nam po­vo­la­ní, kto­ré sú v re­gió­ne žia­du­ce a na kto­ré by sa moh­li žia­ci orien­to­vať, vy­svet­li­la pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka Ga­brie­la Ho­rec­ká.

Pe­da­gó­go­via by ma­li v rám­ci pro­jek­tu pra­co­vať na ško­lách aj s ta­len­ta­mi, a to pros­tred­níc­tvom sú­ťa­ží v kom­bi­no­va­ných druž­stvách zá­klad­ných a stred­ných škôl. Sú­ťa­že sú pri tom orien­to­va­né na od­bor­né vzde­lá­va­nie, keď­že ako ho­vo­rí od­bor­ný ga­rant pre tie­to ak­ti­vi­ty Vlas­ta Pú­chov­ská, do­te­raz sa skôr ko­na­li sú­ťa­že za­me­ra­né na ume­lec­kú čin­nosť.

Na Slo­ven­sku tiež vznik­ne se­dem re­gio­nál­nych po­bo­čiek s dvo­mi re­gio­nál­ny­mi za­mes­tnan­ca­mi a oni bu­dú sle­do­vať na ško­lách, ako pro­jekt fun­gu­je, zá­ro­veň bu­dú me­to­dic­ky us­mer­ňo­vať uči­te­ľov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter