Mobilné aplikácie pre Národnú bločkovú lotériu sú pripravené

Ti­pos, ná­rod­ná lo­té­rio­vá spo­loč­nosť, a.s., dnes pred­sta­vil mé­diám mo­bil­né ap­li­ká­cie pre re­gis­trá­ciu pok­lad­nič­ných bloč­kov do Ná­rod­nej bloč­ko­vej lo­té­rie. Ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny so sys­té­mom An­droid a iOS bu­dú k dis­po­zí­cii na PlayS­to­re a Ap­pleS­to­re ale­bo na strán­ke www.na­rod­nab­loc­ko­va­lo­te­ria.sk od pon­del­ka, 16.sep­tem­bra. Tým­to dňom bu­de zá­ro­veň mož­né re­gis­tro­vať pok­lad­nič­né bloč­ky do Ná­rod­nej bloč­ko­vej lo­té­rie.

Mo­bil­né ap­li­ká­cie pre re­gis­trá­ciu pok­lad­nič­ných bloč­kov do Ná­rod­nej bloč­ko­vej lo­té­rie pos­kyt­nú ďal­ší bez­plat­ný ka­nál pre re­gis­trá­ciu. Pred­pok­la­dá­me, že ich bu­dú vy­uží­vať naj­mä mlad­ší ľu­dia," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ti­pos, La­dis­lav Kriš­ka.

Od pon­del­ka, 16.sep­tem­bra, bu­de mož­né re­gis­tro­vať kaž­dý pok­lad­nič­ný blok s hod­no­tou vy­ššou ako 1,-€ (pla­tia všet­ky bloč­ky vy­da­né od 1.sep­tem­bra 2013) aj cez SMS sprá­vu na čís­lo 7777, pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vej strán­ky www.na­rod­nab­loc­ko­va­lo­te­ria.sk, ale­bo na zber­ných mies­tach TI­POS (2 500 po ce­lom Slo­ven­sku), kde bu­de môcť účas­tník vy­pl­niť ti­ket NBL pod­ľa čí­sel na svo­jom pok­lad­nič­nom bloč­ku.

Pos­led­ným ka­ná­lom sú par­tner­ské pre­daj­ne a sie­te. Od 16.sep­tem­bra sa tak do Ná­rod­nej bloč­ko­vej lo­té­rie bu­de môcť za­re­gis­tro­vať pria­mo pri pla­te­ní ná­ku­pu kaž­dý zá­kaz­ník sie­te ŠEVT a nes­kôr pri­bud­nú aj ďal­ší par­tne­ri.

V Ná­rod­nej bloč­ko­vej lo­té­rii vy­hrá kaž­dých štr­násť dní 10 vý­her­cov pe­ňaž­né vý­hry v hod­no­te od 100 do 10 000 eur. Ok­rem to­ho sa kaž­dých 28 dní bu­de žre­bo­vať hra Dru­há šan­ca, v kto­rej je ak­tuál­nou vý­hrou osob­ný auto­mo­bil.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter