Microsoft Slovakia má nového riaditeľa oddelenia podpory vývojárov

Na post ria­di­te­ľa pre pod­po­ru vý­vo­já­rov v spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia nas­tú­pil od 1. sep­tem­bra Ján Pau­lech. V rám­ci tej­to po­zí­cie bu­de mať na sta­ros­ti roz­voj ob­chod­ných príl­eži­tos­tí v ob­las­ti ap­li­kač­né­ho vý­vo­ja, sof­tvé­ro­vé­ho eko­sys­té­mu ako aj pod­po­ru ko­mu­ni­ty vý­vo­já­rov a IT pro­fe­sio­ná­lov.

Ján Pau­lech do spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft Slo­va­kia pri­šiel v ro­ku 2006, keď zod­po­ve­dal za ob­chod­nú a mar­ke­tin­go­vú stra­té­giu roz­vo­ja server­ov­ých rie­še­ní na Mic­ro­soft plat­for­me. Od po­lo­vi­ce mar­ca 2011 za­stá­val post tech­nic­ké­ho ria­di­te­ľa, kde bol zod­po­ved­ný za tech­nic­ký tím spo­loč­nos­ti, im­ple­men­tá­ciu lo­kál­ne­ho mo­de­lu tech­nic­kej pod­po­ry pre­da­ja, ako aj roz­voj clou­do­vých rie­še­ní na Slo­ven­sku. Vzde­la­nie zís­kal na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve.

"Zod­po­ved­nosť za roz­voj ap­li­kač­né­ho bu­si­nes­su na clou­do­vých služ­bách a plat­for­me Win­dows na rôz­nych ty­poch za­ria­de­ní je pre mňa veľ­kou vý­zvou a ve­rím, že v nej bu­dem môcť zu­žit­ko­vať svo­je do­te­raj­šie skú­se­nos­ti", zhod­no­til nás­tup na no­vú po­zí­ciu Ján Pau­lech.

Zod­po­ved­nos­ti prev­zal po Ga­brie­lo­vi Fe­dor­ko­vi, kto­rý sa stal 1. sep­tem­bra 2013 ob­chod­ným ria­di­te­ľom pre ob­lasť štát­nej sprá­vy.

Ján Pau­lech
Ria­di­teľ od­de­le­nia pod­po­ry vý­vo­já­rov

Zdroj: Microsoft SlovakiaOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter