Ericsson kúpil Mediaroom od Microsoftu

Te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Eric­sson vo štvr­tok ukon­či­la ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti Me­dia­room, kto­rá za­bez­pe­ču­je te­le­víz­ne vy­sie­la­nie cez inter­net. In­for­mo­va­la o tom te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť. Pod­ľa se­nior vice­pre­zi­den­ta a šé­fa Bu­si­ness Unit Sup­port So­lu­tions v Eric­sso­ne Pe­ra Borgklin­ta, za­kom­po­no­va­ním Me­dia­room do por­tfó­lia by mal na­rásť po­čet pred­pla­ti­te­ľov o 18 % kaž­dý rok, až kým sa v ro­ku 2015 neus­tá­li na poč­te 105 mi­lió­nov pred­pla­ti­te­ľov. Eric­sson Me­dia­room, ako znie no­vý ná­zov fir­my, sa stal sú­čas­ťou di­ví­zie Eric­sson Bu­si­ness Unit Sup­port So­lu­tions.

Me­dia­room je naj­bež­nej­šou inter­net pro­to­col te­le­vi­sion, kto­rú vy­uží­va 13 mi­lió­nov do­mác­nos­tí a cel­ko­vý po­čet set - top boxov je prib­liž­ne 24 mi­lió­nov po ce­lom sve­te.

Spo­loč­nosť Eric­sson je pop­red­ným me­dzi­ná­rod­ným do­dá­va­te­ľom te­le­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb. Po­nú­ka služ­by, software a infra­štruk­tú­ru in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií ur­če­ných te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom a iným od­vet­viam. V sú­čas­nos­ti pô­so­bí vo viac než 180 kra­ji­nách a cel­ko­vo za­mes­tná­va vy­še 100 tis. pra­cov­ní­kov. Fir­ma so síd­lom v Štok­hol­me vznik­la v ro­ku 1876.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter