Skupinu Slovak Telekom rozšírilo DIGI Slovakia

Do sku­pi­ny Slo­vak Te­le­kom (ST) od 1. sep­tem­bra 2013 pri­bud­lo DI­GI Slo­va­kia. Ako in­for­mo­val ho­vor­ca ST pre služ­by a fi­nan­cie Mi­chal Ko­rec, obe znač­ky bu­dú na­ďa­lej pô­so­biť na slo­ven­skom te­le­víz­nom tr­hu ako dva­ja ope­rá­to­ri a svo­je služ­by bu­dú po­nú­kať sa­mos­tat­ne. Aj po ak­vi­zí­cii sa ce­ny slu­žieb v por­tfó­liu sa ne­me­nia.

Nie­koľ­ko­me­sač­né ro­ko­va­nia ST a ru­mun­ské­ho kon­zor­cia RCS & RDS na od­kú­pe­ní spo­loč­nos­ti DI­GI Slo­va­kia skon­či­li 14. má­ja toh­to ro­ka pod­pi­som ak­vi­zič­nej zmlu­vy. ST zís­kal súh­las Proti­mo­no­pol­né­ho úra­du SR za­čiat­kom augus­ta. Tou­to ak­vi­zí­ciou chce ST po­sil­niť svo­je pos­ta­ve­nie v seg­men­te te­le­víz­nych slu­žieb.

Spo­loč­nosť DI­GI Slo­va­kia pô­so­bí na Slo­ven­sku od ro­ku 2006. Pos­ky­tu­je káb­lo­vú te­le­ví­ziu a inter­net v de­sia­tich slo­ven­ských mes­tách. Väč­ši­na jej zá­kaz­ní­kov vy­uží­va prí­jem TV cez sa­te­lit. V sú­čas­nos­ti vy­uží­va jej služ­by TV a inter­ne­tu viac ako 270 tis. zá­kaz­ní­kov.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter