Samsung predvedie na veľtrhu IFA 2013 najväčší počet LFD

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics nain­šta­lu­je na pres­tíž­nom veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky IFA 2013, kto­rý sa bu­de ko­nať od 6. do 11. sep­tem­bra na vý­sta­vis­ku v Berlí­ne, oko­lo 440 veľ­ko­for­má­to­vých dis­ple­jov (LFD).

„IFA 2013 bu­de pre­hliad­kou LFD dis­ple­jov," vy­hlá­sil Jeong-Hwan Kim, se­nior vice­pre­zi­dent tí­mu En­terpri­se Bu­si­ness di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Ako spo­loč­nosť, kto­rá sa už pia­ty rok ra­dí na pop­red­né mies­ta sve­to­vé­ho tr­hu s LFD dis­plej­mi, chce Sam­sung Elec­tro­nics po­te­šiť svo­jich zá­kaz­ní­kov lep­ší­mi vi­zuál­ny­mi pros­tried­ka­mi."

Pros­tred­níc­tvom tej­to pô­so­bi­vej in­šta­lá­cie pos­kyt­ne Sam­sung náv­štev­ní­kom veľtr­hu in­for­má­cie úpl­ne net­ra­dič­ným vi­zuál­nym spô­so­bom. LFD bu­dú nain­šta­lo­va­né po oboch stra­nách Dis­co­ve­ry Ave­nue up­ros­tred vý­stav­nej ha­ly.

Sam­sung tiež nain­šta­lu­je vi­deos­te­ny, kto­ré bu­dú tvo­re­né 341 LFD s uh­lo­prieč­kou 55". Vďa­ka to­mu uvi­dia náv­štev­ní­ci zväč­še­né vý­rob­ky v de­tai­le a vo vy­ššej kva­li­te ob­ra­zu. LFD in­šta­lo­va­né vo vi­deos­te­nách ma­jú ok­rem to­ho úz­ke rá­mi­ky, kto­ré mi­ni­ma­li­zu­jú roz­hra­nie me­dzi jed­not­li­vý­mi dis­plej­mi.

Ďalej bu­de pri vcho­de do kaž­dej vý­stav­nej zó­ny in­šta­lo­va­ných 22 LFD s uh­lo­prieč­kou 75". Tie­to dis­ple­je bu­dú slú­žiť ako „di­gi­tál­ne nás­ten­ky" s in­for­má­cia­mi o hlav­ných vý­rob­koch vy­sta­vo­va­ných v jed­not­li­vých zó­nach. LFD po­núk­nu náv­štev­ní­kom živ­ší vi­zuál­ny zá­ži­tok, pre­to­že vi­deos­te­ny in­šta­lo­va­né po oboch stra­nách Dis­co­ve­ry Ave­nue op­tic­ky zdvoj­ná­so­bia pries­tor vý­stav­ných plôch.

Vi­zuál­ne efek­ty spros­tred­ku­je špe­ciál­ny sof­tvér Ma­gi­cIn­fo So­lu­tion vy­vi­nu­tý pre tie­to úče­ly spo­loč­nos­ťou Sam­sung. Ten­to sof­tvér umož­ňu­je rých­lo tran­sfor­mo­vať ob­sah na jed­not­li­vých LFD na veľ­ko­for­má­to­vý ob­raz zob­ra­zo­va­ný všet­ký­mi dis­plej­mi sú­čas­ne. Vý­sled­kom je roz­mer­ná jed­not­ná zob­ra­zo­va­cia plo­cha tvo­re­ná jed­not­li­vý­mi LFD dis­plej­mi.

V mi­nu­los­ti sof­tvér Ma­gi­cIn­fo So­lu­tion vy­ža­do­val, aby bol kaž­dý LFD pri­po­je­ný k sa­mos­tat­né­mu PC. Po­čet pot­reb­ných PC bol te­raz vý­raz­ne re­du­ko­va­ný, tak­že pou­ží­va­te­lia mô­žu ľah­ko pris­pô­so­biť zob­ra­ze­nie vi­deo­záz­na­mov a fo­tog­ra­fií tak, aby bo­li jed­not­ne zob­ra­ze­né sú­čas­ne na stov­kách ob­ra­zo­viek.

Na veľtr­hu IFA 2013 in­šta­lu­je spo­loč­nosť Sam­sung re­kord­ný po­čet LFD. Naj­vyš­ší po­čet LFD bol do­te­raz in­šta­lo­va­ný v ro­ku 2010 na vý­sta­ve Shan­ghai Expo v Čí­ne, kde bo­lo 200 LFD.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter