SAP pozýva IT vývojárov a pracovníkov firiem na online kurz zameraný na využívanie mobility a cloudu

Spo­loč­nosť SAP pok­ra­ču­je v ús­peš­nom pro­jek­te on-li­ne kur­zov pre vý­vo­já­rov. Po ob­rov­skom zá­uj­me o on-li­ne ško­le­nie za­me­ra­né na vý­voj ap­li­ká­cií na in-me­mo­ry plat­for­me SAP HA­NA, za­čí­na 9. sep­tem­bra kurz Mo­bi­le So­lu­tion De­ve­lop­ment for the En­terpri­se. Je ur­če­ný zá­ujem­com, kto­rí chcú vy­ví­jať mo­bil­né ap­li­ká­cie pre zá­kaz­ní­kov v pod­ni­ko­vom pros­tre­dí.

Na­priek ob­rov­ské­mu roz­vo­ju mo­bi­li­ty a stá­ti­si­com mo­bil­ných ap­li­ká­cií v „ap­psto­roch" zos­tá­va­jú mo­bil­né pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie špe­ci­fic­ké vo svo­jich ná­ro­koch na bez­peč­nosť, in­teg­rá­ciu na back-end sys­té­my či na tech­nic­kú pod­po­ru. Na dru­hej stra­ne sú už ne­vyh­nut­nou pod­mien­kou pre rast pro­fi­ta­bi­li­ty a efek­ti­vi­ty prá­ce za­mes­tnan­cov a ma­naž­men­tu fir­my. Okam­ži­tá dos­tup­nosť in­for­má­cií a mož­nosť pri­jí­mať roz­hod­nu­tia bez oh­ľa­du na mies­to a čas to­tiž zvy­šu­jú kon­ku­ren­cies­chop­nosť spo­loč­nos­tí a ich pro­duk­tov.

V rám­ci on­li­ne kur­zu sa je­ho účas­tní­ci naučia vy­uží­vať mo­bil­né tech­no­ló­gie a cloud od spo­loč­nos­ti SAP pre vý­voj pod­ni­ko­vých mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Uká­že tiež mož­nos­ti, kto­ré ma­jú fir­my pri pod­po­re príl­ivu mo­bil­ných za­ria­de­ní a ap­li­ká­cií a spô­so­by, ako si v rám­ci toh­to tren­du udr­žať kon­tro­lu nad nák­lad­mi či bez­peč­nos­ťou a ochra­nou dát a in­for­má­cií.

Kurz Mo­bi­le So­lu­tion De­ve­lop­ment for the En­terpri­se za­čí­na 9. sep­tem­bra 2013. Potr­vá šesť týž­dňov, pri­čom pred­pok­la­da­ná ča­so­vá do­tá­cia na je­den týž­deň pred­sta­vu­je 4 - 6 ho­dín. Po­čas toh­to ob­do­bia bu­dú je­ho účas­tní­ci ok­rem pred­ná­šok aj pl­niť za­da­né úlo­hy. Cie­ľom kur­zu je pos­kyt­núť in­for­má­cie pot­reb­né pre vý­voj pod­ni­ko­vých mo­bil­ných ap­li­ká­cií s vy­uži­tím mo­bil­nej plat­for­my SAP. Po ús­peš­nom zlo­že­ní zá­ve­reč­nej skúš­ky ab­sol­ven­ti obdr­žia cer­ti­fi­kát dok­la­da­jú­ci, že uro­bi­li pr­vý krok v sna­he stať sa ús­peš­ným vý­vo­já­rom pod­ni­ko­vých mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Viac in­for­má­cií o prip­ra­vo­va­nom kur­ze náj­de­te na webe open.sap.com.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter