Školstvo: Najviac vysokoškolákov skončilo vlani spoločenské vedy

Naj­viac slo­ven­ských vy­so­koš­ko­lá­kov mi­nu­lý rok ukon­či­lo štú­dium spo­lo­čen­ských vied, náuk a slu­žieb. V ro­ku 2012 vy­šlo z tej­to sku­pi­ny štu­dij­ných od­bo­rov na ve­rej­ných aj súk­rom­ných vy­so­kých ško­lách doh­ro­ma­dy 42 664 ab­sol­ven­tov, čo pred­sta­vu­je prib­liž­ne 62,8 per­cen­ta cel­ko­vé­ho poš­tu ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku. Doh­ro­ma­dy bo­lo vla­ni ab­sol­ven­tov na slo­ven­ských vy­so­kých ško­lách 67 952. In­for­má­cie sú z vý­roč­nej sprá­vy o sta­ve vy­so­ké­ho škol­stva za rok 2012, kto­rú vy­tvo­ri­lo mi­nis­ter­stvo škol­stva.

Dru­hou naj­ob­ľú­be­nej­šou sku­pi­nou od­bo­rov bo­li me­dzi mi­nu­lo­roč­ný­mi ab­sol­ven­tmi tech­nic­ké ve­dy a náu­ky, kto­ré ukon­či­lo v mi­nu­lom ro­ku 12 168 štu­den­tov, za ni­mi nas­le­du­je sku­pi­na zdra­vot­níc­kych od­bo­rov s 4 460 ab­sol­ven­tmi a prí­rod­né ve­dy, kto­ré skon­či­lo 3 150 štu­den­tov. Poľ­no­hos­po­dár­sko-les­níc­ke a ve­te­ri­nár­ne ve­dy vy­štu­do­va­lo 1 965 a vo­jen­ské a bez­peč­nos­tné ve­dy 1 875 ab­sol­ven­tov. Naj­me­nej štu­den­tov vy­šlo z vied a náuk o kul­tú­re a ume­ní, v kto­rej vla­ni ukon­či­lo štú­dium 1 670 štu­den­tov.

Pod­ľa úda­jov Úra­du prá­ce, so­ciál­nych ve­cí a ro­di­ny SR bo­lo v evi­den­cii uchá­dza­čov o za­mes­tna­nie v sep­tem­bri 2012 z ve­rej­ných a súk­rom­ných vy­so­kých škôl 3 748 ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl, uvá­dza sa v sprá­ve o sta­ve vy­so­ké­ho škol­stva. Z nich 12,25 per­cen­ta bo­lo v evi­den­cii viac ako šesť me­sia­cov.

Z hľa­dis­ka od­bo­ru vzde­la­nia tak­mer 42 per­cent ne­za­mes­tna­ných ab­sol­ven­tov zís­ka­lo di­plom prá­ve v spo­lo­čen­ských ve­dách, náu­kách a služ­bách, kto­ré vla­ni ukon­či­lo naj­viac vy­so­koš­ko­lá­kov. Tak­mer 13 per­cent ne­za­mes­tna­ných ab­sol­ven­tov skon­či­lo tech­nic­ké ve­dy a náu­ky. V rám­ci spo­lo­čen­ských vied, náuk a slu­žieb zhru­ba 39 per­cent evi­do­va­ných ne­za­mes­tna­ných ab­sol­ven­tov tvo­ri­li ab­sol­ven­ti eko­no­mic­kých vied. Za ab­sol­ven­ta - uchá­dza­ča o za­mes­tna­nie sa pri­tom po­va­žu­jú len ab­sol­ven­ti z den­nej for­my štú­dia a len do ve­ku 25 ro­kov. Ab­sol­vent mo­hol ukon­čiť štú­dium aj v pred­chá­dza­jú­com ro­ku.

V mi­nu­lom ro­ku ubud­lo z cel­ko­vé­ho poč­tu ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl na Slo­ven­sku, kon­šta­tu­je sprá­va. Na ve­rej­ných a súk­rom­ných vy­so­kých ško­lách riad­ne ukon­či­lo štú­dium v mi­nu­lom ro­ku tak­mer 70 000 štu­den­tov, čo je pok­les o 2 109 ab­sol­ven­tov. Pod ten­to stav sa pod­pí­sal pok­les ab­sol­ven­tov exter­nej for­my štú­dia, pí­še sa vo vý­roč­nej sprá­ve.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter