Samsung Electronics na veľtrhu IFA 2013 po prvýkrát predstaví displeje s rozlíšením UHD

Sam­sung Elec­tro­nics sa chys­tá od­štar­to­vať éru dis­ple­jov s ultra vy­so­kým roz­lí­še­ním (UHD). Na veľtr­hu IFA 2013, kto­rý bu­de pre­bie­hať v dňoch 6. až 11. sep­tem­bra v Berlí­ne, Sam­sung pred­sta­ví ko­merč­ný veľ­ko­for­má­to­vý dis­plej (LFD) s uh­lo­prieč­kou 98 pal­cov a roz­lí­še­ním UHD a ďa­lej tiež mo­ni­tor s roz­lí­še­ním UHD a uh­lo­prieč­kou 31,5 pal­ca.

„Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics sa tak vďa­ka uve­de­niu ko­mer­čných dis­ple­jov a mo­ni­to­rov s roz­lí­še­ním UHD, kto­ré bu­de od­štar­to­va­né prá­ve na veľtr­hu IFA 2013, pos­ta­ví na špic ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu s pro­duk­tmi s roz­lí­še­ním UHD," uvie­dol Jeong-hwan Kim, se­nior vice­pre­zi­dent tí­mu En­terpri­se Bu­si­ness di­ví­zie Vi­sual Dis­play spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics.

Veľ­ko­for­má­to­vý dis­plej s roz­lí­še­ním UHD a uh­lo­prieč­kou 98 pal­cov
Veľ­ko­for­má­to­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 98 pal­cov a roz­lí­še­ním UHD je naj­väč­ším s tým­to roz­lí­še­ním na sve­te a v po­rov­na­ní s do­te­raz dos­tup­ný­mi dis­plej­mi s Full HD roz­lí­še­ním po­nú­ka šty­rik­rát jem­nej­ší ob­raz. Vďa­ka to­mu si di­vá­ci bu­dú môcť vy­chut­nať je­di­neč­nú ob­ra­zo­vú kva­li­tu s realis­tic­ký­mi de­tail­mi.

Dis­plej je mož­né in­šta­lo­vať aj vo ver­ti­kál­nej po­lo­he a vy­tvo­riť tak roz­siah­lu zob­ra­zo­va­ciu plo­chu. Na veľtr­hu IFA 2013 Sam­sung pre­po­je­ním troch zvis­lo orien­to­va­ných veľ­ko­for­má­to­vých dis­ple­jov s UHD roz­lí­še­ním vy­tvo­rí vi­deos­te­ny s uh­lo­prieč­kou 171 pal­cov, čo prib­liž­ne zod­po­ve­dá veľ­kos­ti osob­né­ho au­ta. Náv­štev­ní­ci veľtr­hu tak uvi­dia ob­ra­zo­vú kva­li­tu v 12-krát väč­šom roz­lí­še­ní ako je Full HD.

Mo­ni­tor s roz­lí­še­ním UHD a uh­lo­prieč­kou 31,5 pal­ca
Sam­sung Elec­tro­nics na veľtr­hu IFA 2013 tiež pred­sta­ví svoj ​​pr­vý mo­ni­tor s roz­lí­še­ním UHD, kto­rý sa poch­vá­li uh­lo­prieč­kou s veľ­kos­ťou 31,5 pal­ca. Je­ho uve­de­ním rea­gu­je Sam­sung na trend pre­sa­dzu­jú­ci mo­ni­to­ry so stá­le väč­šou zob­ra­zo­va­cou plo­chou a ten­to vý­ro­bok po­núk­ne me­dzi zob­ra­zo­va­cí­mi za­ria­de­nia­mi Sam­sung naj­väč­šiu ob­ra­zov­ku.

So svo­ji­mi 8,3 mi­lión­mi zob­ra­zo­va­cích bo­dov po­nú­ka 31,5" UHD mo­ni­tor šty­rik­rát väč­šie roz­lí­še­nie než dis­plej s roz­lí­še­ním Full HD (2,07 mil. zob­ra­zo­va­cích bo­dov) a umož­ňu­je kriš­tá­ľo­vo realis­tic­ké a de­tail­né zob­ra­ze­nie.

Mo­ni­tor tiež pod­po­ru­je mož­nosť ka­lib­rá­cie. Po­čas nej je ob­ra­zov­ka roz­de­le­ná na 25 sa­mos­tat­ných ob­las­tí, u kto­rých pre­beh­ne dôk­lad­ná kon­tro­la ver­nos­ti fa­reb­né­ho po­da­nia. Ka­lib­ro­vať je mož­né aj s po­mo­cou sa­mos­tat­né­ho sof­tvé­ru, kto­rý mô­žu pou­ží­va­te­lia pou­žiť na úp­ra­vu fa­reb­né­ho zob­ra­ze­nia. V po­rov­na­ní s exis­tu­jú­ci­mi za­ria­de­nia­mi do­ká­že no­vý mo­ni­tor zob­ra­ziť bo­hat­šie fa­reb­nú pa­le­tu za­hŕňa­jú­cu cel­ko­vo 1 mld. fa­reb­ných tó­nov pok­rý­va­jú­cu fa­reb­ný pries­tor Ado­be RGB z 99 %.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter