Sýria: Hackeri vyzvali amerických vojakov, aby neútočili na al-Asada

Sýr­ski hac­ke­ri pod­po­ru­jú­ci pre­zi­den­ta Baš­šá­ra al-Asa­da v pon­de­lok za­úto­či­li na strán­ku ame­ric­ké­ho voj­no­vé­ho ná­mor­níc­tva. Vo­ja­kov pri­tom vy­zva­li, aby od­miet­li prí­ka­zy svo­jich na­dria­de­ných v prí­pa­de, že Spo­je­né štá­ty na­pad­nú Sý­riu.

Útok je pod­ľa pod­ľa všet­ké­ho di­elom po­mer­ne zná­mej Sýr­skej elek­tro­nic­kej ar­má­dy, kto­rá ne­dáv­no za­úto­či­la na webo­vú strán­ku ame­ric­ké­ho den­ní­ka New York Ti­mes.

Naj­nov­ším ter­čom sýr­skych hac­ke­rov je por­tál www.ma­ri­nes.com, pros­tred­níc­tvom kto­ré­ho ar­má­da us­ku­toč­ňu­je ná­bor no­vých ka­de­tov. Hac­ke­ri tam umies­tni­li "od­kaz ame­ric­kým ná­mor­ným si­lám", pre kto­rých by ma­la byť sýr­ska ar­má­da "spo­jen­com, nie ne­pria­te­ľom" v bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu. "Od­miet­ni­te prí­ka­zy," uvá­dza sa v sprá­ve. Od­kaz ob­sa­hu­je aj nie­koľ­ko fo­tog­ra­fií, na kto­rých sú zob­ra­ze­ní za­mas­ko­va­ní mu­ži. Kaž­dý z nich dr­ží ru­kách tran­spa­rent s iným ná­pi­som. "Ne­bu­dem bo­jo­vať za al-Káj­du v Sý­rii," pí­še sa na jed­nom z nich.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter