Canon predstavuje nové fotoaparáty PowerShot G16 a PowerShot S120

Ca­non dnes obo­ha­cu­je svo­ju uz­ná­va­nú pro­duk­to­vú sé­riu Power­Shot o no­vé mo­de­ly Power­Shot G16 a Power­Shot S120 - dva no­vé fo­toa­pa­rá­ty, kto­ré potvr­dzu­jú bez­kon­ku­ren­čné skú­se­nos­ti Ca­non v ob­las­ti spra­co­va­nia ob­ra­zu a vý­ro­by ob­jek­tí­vov. Oba mo­de­ly pa­tria do vy­ššej ka­te­gó­rie kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov Ca­non a vy­zna­ču­jú sa po­zo­ru­hod­nou rých­los­ťou, od­oz­vou aj ob­ra­zo­vou kva­li­tou.

Sr­dcom oboch mo­de­lov je no­vý ob­ra­zo­vý pro­ce­sor Ca­non DI­GIC 6 - vý­kon­ná plat­for­ma umož­ňu­jú­ca tvor­bu vy­ni­ka­jú­cich sní­mok. Ne­kom­pro­mis­ne vý­kon­ný pro­ce­sor DI­GIC 6 uží­va­te­ľom umož­ní roz­ví­jať svo­je fo­tog­ra­fic­ké zruč­nos­ti a do­vo­lí im sní­mať v ši­ro­kej šká­le si­tuá­cií. Ca­non HS Sys­tem je kom­bi­ná­ciou pro­ce­so­ra DI­GIC 6 s 12,1-me­ga­pixelo­vým vy­so­ko­cit­li­vým sní­ma­čom CMOS ty­pu 1/1.7. Vý­sled­kom sú sním­ky so ši­ro­kým dy­na­mic­kým roz­sa­hom, níz­kym ob­ra­zo­vým šu­mom a dob­re vy­kres­le­ný­mi de­tail­mi - vďa­ka cit­li­vos­ti ISO až 12800 do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní.

Oba fo­toa­pa­rá­ty s veľ­mi rých­lym ov­lá­da­ním a tvor­bou sní­mok sú tiež vy­ba­ve­né fun­kciou sé­rio­vé­ho fo­tog­ra­fo­va­nia rých­los­ťou prib­liž­ne 9 sním./s . Fo­tog­ra­fi tiež mô­žu vy­uží­vať pod­stat­ne vy­ššie rých­los­ti auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF) - Power­Shot G16 je te­raz o 41 % rých­lej­ší než je­ho pred­chod­ca Power­Shot G15 a rých­losť AF mo­de­lu Power­Shot S120 je o 50 % vy­ššia než v prí­pa­de je­ho pred­chod­cu Power­Shot S110. Už fo­toa­pa­rá­ty G15 a S110 bo­li o poz­na­nie rých­lej­šie než pred­chá­dza­jú­ce mo­de­ly G a S.

Power­Shot G16
Sú­čas­ťou mo­de­lu Power­Shot G16 je ori­gi­nál­ny ob­jek­tív Ca­non z vy­ni­ka­jú­cou sve­tel­nos­ťou f/1,8 - 2,8, kto­rý bol vy­vi­nu­tý pou­ži­tím no­vé­ho, vy­so­ko ref­rak­čné­ho sk­la s uni­kát­nou povr­cho­vou vrstvou z nie­koľ­kých ma­te­riá­lov, ur­če­nou pre špe­ci­fic­ké vl­no­vé dĺžky svet­la v šká­le na­no­met­rov. 5x op­tic­ký zoom pos­ky­tu­je neu­ve­ri­teľ­nú uni­ver­zál­nosť, clo­no­vé čís­lo f/1,8 pri ši­ro­kouh­lom zá­be­re s oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 28 mm a clo­no­vé čís­lo f/2,8 s maximál­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 140 mm. Fo­tog­ra­fi tak ma­jú šir­šie mož­nos­ti pri prá­ci v sla­bom os­vet­le­ní a mô­žu pou­ží­vať krát­ke expo­zič­né ča­sy na za­chy­te­nie rých­le­ho po­hy­bu do­kon­ca a pri pl­nom op­tic­kom zoo­me.

Aj pre mo­del G16 je ty­pic­ký ori­gi­nál­ny št­ýl sé­rie Power­Shot G: po­nú­ka množ­stvo ma­nuál­nych ov­lá­da­cích pr­vkov na kaž­do­den­né pou­ží­va­nie. A je­ho ľah­ká, no ro­bus­tná, hli­ní­ko­vá konštruk­cia ho ro­bí ideál­nym dopl­ne­ním di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky (DSLR). Fo­toa­pa­rát je ur­če­ný na rých­le ov­lá­da­nie jed­nou ru­kou: ob­sa­hu­je dvo­jú­rov­ňo­vý ov­lá­dač, sa­mos­tat­né tla­čid­lo na nak­rú­ca­nie vi­dea, nas­ta­vi­teľ­ný pred­ný ov­lá­dač, za­dný ov­lá­dač a tla­čid­lo skrá­te­né­ho prís­tu­pu. To uľah­ču­je prís­tup k nas­ta­ve­niam fo­toa­pa­rá­tu me­dzi jed­not­li­vý­mi zá­ber­mi. A na­vy­še je fo­toa­pa­rát G16 vô­bec pr­vým mo­de­lom sé­rie Power­Shot G s fun­kciou bez­drô­to­vé­ho pri­po­je­nia.

Ca­non G je ko­lek­cia fo­toa­pa­rá­tov ur­če­ných pre pok­ro­či­lých fo­tog­ra­fov. Ne­dáv­ny pries­kum na strán­kach Ca­non Pro­fes­sio­nal Network uká­zal, že 83 % ma­ji­te­ľov fo­toa­pa­rá­tov sé­rie G prís­troj pou­ží­va na osob­né úče­ly a 53 % z nich ho nie­ke­dy pou­ži­lo aj pro­fe­sio­nál­ne. Tie­to vý­sled­ky sú dô­ka­zom dô­ve­ry, kto­rú ma­jú pro­fe­sio­nál­ni fo­tog­ra­fi vo­či mo­de­lom sé­rie G - pou­ží­va­jú ich ako dru­hý fo­toa­pa­rát v kaž­do­den­nej prá­ci a tiež na zveč­ne­nie vzác­nych ži­vot­ných oka­mi­hov.

Power­Shot S120
Power­Shot S120 je pr­vý mo­del sé­rie S a naj­ten­ší fo­toa­pa­rát na sve­te s ob­jek­tí­vom so sve­tel­nos­ťou f/1,8 . Ultra­ši­ro­kouh­lý f/1.8, 24mm ob­jek­tív s 5x op­tic­kým zoo­mom je dos­ta­toč­ne flexibil­ný na za­chy­te­nie ši­ro­kej šká­ly ob­jek­tov. Ob­jek­tív pos­ky­tu­je os­tré vý­sled­ky do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní - vďa­ka ši­ro­ké­mu roz­sa­hu clo­ny a ultra­ši­ro­kouh­lé­mu ob­jek­tí­vu s pa­ra­met­ra­mi f/1.8, 24mm 5x, kto­rý umož­ňu­je sní­mať v rôz­no­ro­dých si­tuáciách. Oh­nis­ko­vá vzdia­le­nosť 24 mm pri ultra­ši­ro­kouh­lých zá­be­roch sa skve­le ho­dí na pa­no­ra­ma­tic­ké zá­be­ry, za­tiaľ čo uni­ver­zál­ny 5x zoom zjed­no­du­šu­je prib­lí­že­nie ob­jek­tov. V kom­bi­ná­cii s flexibil­ným roz­sa­hom clo­ny je ideál­nym nás­tro­jom pri sní­ma­ní ši­ro­kej pa­le­ty ob­jek­tov.

Fo­toa­pa­rát S120 je ideál­nym vy­vá­že­ním me­dzi ma­lý­mi roz­mer­mi a vy­ni­ka­jú­cou ob­ra­zo­vou kva­li­tou - je­ho ten­ké, kom­pak­tné te­lo ob­sa­hu­je množ­stvo ma­nuál­ne ov­lá­da­ných fun­kcií. Sním­ky sa da­jú zdie­ľať pria­mo na pre­nos­ných za­ria­de­niach a so­ciál­nych sie­ťach pros­tred­níc­tvom fun­kcie Wi-Fi a kľú­čo­vé nas­ta­ve­nia mož­no vy­ko­ná­vať via­ce­rý­mi spô­sob­mi - špe­ciál­ny­mi ov­lá­da­cí­mi tla­čid­la­mi, zo 7,5 cm (3,0'') do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja ale­bo pros­tred­níc­tvom - pre sé­riu S ty­pic­ké­ho - ov­lá­da­cie­ho pr­sten­ca ob­jek­tí­vu. Fo­tog­raf tak má vždy kon­tro­lu nad pot­reb­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi.

Krea­tív­nosť a flexibil­nosť vďa­ka ma­nuál­ne­mu ov­lá­da­niu
Oba mo­de­ly umož­ňu­jú pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie dô­le­ži­tých nas­ta­ve­ní expo­zí­cie a po­nú­ka­jú tak po­dob­nú úro­veň ov­lá­da­nia ako di­gi­tál­ne zr­kad­lov­ky Ca­non EOS. Fo­toa­pa­rá­ty tiež po­nú­ka­jú sní­ma­nie s rôz­ny­mi po­mer­mi strán a pod­po­ru RAW. Vý­sled­kom je mož­nosť maximál­ne krea­tív­nej kom­po­zí­cie a voľ­nosť pri postpro­duk­čných úp­ra­vách.

K vy­ššej tvo­ri­vos­ti pri fo­tog­ra­fo­va­ní ur­či­te pris­pe­jú aj dva no­vé Krea­tív­ne filtre - Hviez­dy a Ro­zos­tre­né po­za­die - a tiež roz­ší­re­né mož­nos­ti re­ži­mu HDR. Re­žim Hviez­dy sa vy­zna­ču­je špič­ko­vým vý­ko­nom v sla­bom os­vet­le­ní a pri vy­šších hod­no­tách ISO. Má tri rôz­ne pred­voľ­by - Star Nightsca­pe, Star Trails a zrý­chle­ný vi­deo re­žim Star Ti­me-lap­se -, kto­ré umož­ňu­jú tvor­bu zre­teľ­ných sní­mok noč­nej ob­lo­hy. No­vý re­žim Ro­zos­tre­né po­za­die okam­ži­te vy­tvo­rí efekt níz­kej hĺbky os­tros­ti s auto­ma­tic­kým ro­zos­tre­ním po­zad

Zre­teľ­né sním­ky s in­te­li­gen­tným sta­bi­li­zá­to­rom ob­ra­zu
Pres­lá­ve­ná tech­no­ló­gia op­tic­kej sta­bi­li­zá­cie z di­el­ne Ca­non pot­lá­ča chve­nie fo­toa­pa­rá­tu, brá­ni roz­ma­za­niu fo­tog­ra­fií aj nes­ta­bil­né­mu ob­ra­zu pri nak­rú­ca­ní vi­dea. In­te­li­gent­ný sys­tém IS auto­ma­tic­ky roz­poz­ná typ sní­ma­nej scé­ny a zo sied­mich mož­nos­tí vy­be­rie naj­lep­ší re­žim ob­ra­zo­vej sta­bi­li­zá­cie. Oba mo­de­ly sú tiež vy­ba­ve­né pä­ťo­so­vým pok­ro­či­lým re­ži­mom dy­na­mic­ké­ho IS, kto­rý pot­lá­ča chve­nie ty­pic­ké pre ko­lí­sa­vý po­hyb pri nak­rú­ca­ní vi­dea po­čas chô­dze či jaz­dy autom.

Zos­taň­te pri­po­je­ní
Vďa­ka roz­hra­niu Wi-Fi z di­el­ne Ca­non, kto­rým sú vy­ba­ve­né oba mo­de­ly, mô­žu pou­ží­va­te­lia svo­je vzác­ne spo­mien­ky zdie­ľať pros­tred­níc­tvom bez­drô­to­vé­ho od­ov­zdá­va­nia do so­ciál­nych sie­tí - po pri­po­je­ní k inter­ne­tu - či pros­tred­níc­tvom pre­nos­ných za­ria­de­ní ty­pu smar­tfó­nov ale­bo tab­le­tov. Oba fo­toa­pa­rá­ty tiež pod­po­ru­jú GPS ozna­čo­va­nie pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, tak­že k sním­kam sa da­jú pri­dá­vať úda­je o po­lo­he pros­tred­níc­tvom špe­ciál­nej ap­li­ká­cie z di­el­ne Ca­non pre smar­tfó­ny či tab­le­ty. No­vá fun­kcia Ima­ge Sync bez­peč­ne ochrá­ni va­še cen­né spo­mien­ky. Pou­ží­va­te­lia mô­žu vy­be­rať a od­osie­lať sním­ky cez Wi-Fi po­mo­cou fun­kcie Ima­ge Sync, kto­rá auto­ma­tic­ky roz­poz­ná naj­lep­ší spô­sob ich zá­lo­ho­va­nia: buď do clou­do­vé­ho úlož­né­ho pries­to­ru ale­bo do re­gis­tro­va­né­ho po­čí­ta­ča. Po­tom ich tiež auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­je.

Os­tré a zre­teľ­né Full HD vi­deo
Fo­toa­pa­rá­ty Power­Shot G16 a Power­Shot S120 pod­po­ru­jú zá­znam vi­dea v kva­li­te Full HD (1920 x 1080) 60p so ste­reoz­vu­kom - ideál­ne na tvor­bu krea­tív­nych, vy­so­kok­va­lit­ných vi­deos­ní­mok. Po­čas zá­zna­mu mož­no pou­ží­vať op­tic­ký zoom oboch fo­toa­pa­rá­tov a fun­kcia Trac­king AF pri­tom za­is­tí, aby bo­li za­zna­me­na­né ob­jek­ty zre­teľ­né a dob­re za­os­tre­né. Power­Shot G16 je vy­ba­ve­ný tech­no­ló­giou Fi­ne De­tail Mo­vie na lep­šie spra­co­va­nie de­tai­lov a pok­ro­či­lou fun­kciou pot­la­če­nia ob­ra­zo­vé­ho šu­mu pri nas­ta­ve­ní 60p - vý­sled­kom je špič­ko­vé vi­deo do­kon­ca aj v ná­roč­ných sve­tel­ných pod­mien­kach. Pou­ží­va­te­lia tiež mô­žu ma­nuál­ne nas­ta­vo­vať za­os­tre­nie pred nak­rú­ca­ním vi­dea: po­mo­cou fun­kcie Ma­nual Fo­cus Pea­king mô­žu zvý­raz­niť ob­lasť s naj­vyš­ším kon­tras­tom a do­siah­nuť tak maximál­ne pres­né za­os­tre­nie. Aby sa do­siah­la čo naj­lep­šia kom­pa­ti­bi­li­ta so smar­tfón­mi a tab­let­mi, mo­de­ly Power­Shot S120 a Power­Shot G16 do­ká­žu uk­la­dať zá­znam vo for­má­te MP4 a vi­deo mož­no jed­no­du­cho skon­ver­to­vať pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. Do­siah­ne sa tak skom­pri­mo­va­ná veľ­kosť vi­dea (zmen­še­nie až o 88 %), čo umož­ňu­je rých­le a jed­no­du­ché zdie­ľa­nie.

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu Power­Shot G16:
• 28 mm ob­jek­tív s vy­so­kou sve­tel­nos­ťou f/1,8 - 2,8 a 5x zoo­mom
• HS Sys­tem: 12,1 MP CMOS, DI­GIC 6
• In­te­li­gent­ný sys­tém IS so sta­bi­li­zá­ciou vi­dea
• Su­per rých­ly: až 9,3 sním./s
• 7,5 cm (3,0") LCD; OVF
• Pred­ný ov­lá­dač, pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie, RAW
• Full HD (60 sním./s)
• Wi-Fi; GPS cez mo­bil
• Re­žim Hviez­dy
• Bo­ha­tý vý­ber prís­lu­šen­stva

Zá­klad­né cha­rak­te­ris­ti­ky mo­de­lu Power­Shot S120:
• Ob­jek­tív 24 mm; f/1,8, 5x zoom
• HS Sys­tem: 12,1 MP CMOS, DI­GIC 6
• In­te­li­gent­ný sys­tém IS so sta­bi­li­zá­ciou vi­dea
• Su­per rých­ly: až 9,4 sním./s
• 7,5 cm (3.0") do­ty­ko­vá ob­ra­zov­ka
• Ov­lá­da­cí pr­ste­nec ob­jek­tí­vu, pl­ne ma­nuál­ne ov­lá­da­nie a RAW
• Full HD (60 sním./s)
• Wi-Fi; GPS cez mo­bil
• Re­žim Hviez­dy
• Vo­li­teľ­né vo­do­tes­né puz­dro do 40 m

Zdroj: Canon


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter