Lidl ponúka vlastnú aplikáciu už aj pre Android

Vďa­ka ofi­ciál­nym mo­bil­ným ap­li­ká­ciám spo­loč­nos­ti Lidl už nez­meš­ká­te žiad­nu na­šu naj­vý­hod­nej­šiu po­nu­ku. K ap­li­ká­cii pre iP­ho­ny naj­nov­šie pri­bud­la aj an­droi­do­vá ver­zia. Bu­de Vás pra­vi­del­ne a pod­rob­ne in­for­mo­vať o všet­kých ak­ciách a no­vin­kách, náj­de naj­bliž­šiu pre­daj­ňu Lidl a ak­tuál­ny le­ták bu­de­te mať stá­le so se­bou!

Aké sú hlav­né plu­sy ap­li­ká­cie? Je ich hneď nie­koľ­ko, ra­dosť vy­be­rať. Neus­tá­le bu­de­te mať ak­tuál­ny preh­ľad o všet­kých po­nu­kách vrá­ta­ne po­pi­sov a fo­tiek jed­not­li­vých to­va­rov, vždy bu­de­te mať k dis­po­zí­cii plat­ný le­ták pre Va­še mes­to, vy­hľa­dá­vač pre­daj­ní Vám uká­že naj­krat­šiu ces­tu k naj­bliž­šej pre­daj­ni Lidl a to do­kon­ca aj v za­hra­ni­čí. Na­vy­še, vďa­ka zoz­na­mu ob­ľú­be­ných po­lo­žiek Vám neuj­de už žia­den ak­cio­vý pro­dukt. Po­mo­cou push no­ti­fi­ká­cie si mô­že­te nas­ta­viť pri­po­me­nu­tie Váš­ho zoz­na­mu v ľu­bo­voľ­ný čas. Sa­moz­rej­mos­ťou je po­hodl­né vy­hľa­dá­va­nie pro­duk­tov, ele­gant­ný di­zajn a jed­no­du­ché ov­lá­da­nie.

Spo­loč­nosť Lidl je naj­ob­ľú­be­nej­ším ob­chod­ným re­ťaz­com na Slo­ven­sku vo vir­tuál­nom pros­tre­dí. Po­čet na­šich fa­nú­ši­kov na fa­ce­boo­ku, náv­štev­ní­kov na­šej webo­vej strán­ky či youtu­bo­vé­ho pro­fi­lu je to­ho jas­ným dô­ka­zom. Stiah­ni­te si ap­li­ká­ciu Lidl do svoj­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia a všet­ko dô­le­ži­té o Lid­li bu­de­te mať kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek po­ru­ke.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter