Rad Logitech G obohatila nová bezdrôtová herná myš G602 s bezkonkurenčnou výdržou batérie

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech (SIX: LOGN) (NAS­DAQ: LO­GI) dnes pred­sta­vi­la myš, kto­rá me­ní de­fi­ní­cie hra­níc po­čí­ta­čo­vé­ho hra­nia. Bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech® G602 Wire­less Ga­ming Mou­se v se­be spá­ja vý­drž 250 ho­dín pre non­stop bez­drô­to­vé hra­nie na po­čí­ta­či bez za­dr­há­va­nia a pre­cíz­nosť tech­no­ló­gie sní­ma­cie­ho sen­zo­ru Del­ta­Ze­ro™, kto­rú spo­loč­nosť Lo­gi­tech pou­ží­va exklu­zív­ne v pro­duk­toch ra­du G, aby po­má­ha­la hrá­čom po­rá­žať jed­né­ho proti­vní­ka za dru­hým.

A aby bo­lo za­ru­če­né, že hrá­či bu­dú mať k dis­po­zí­cii aj naj­lep­ší mož­ný povrch pre svoj št­ýl hra­nia, spo­loč­nosť Lo­gi­tech tak­tiež vy­tvo­ri­li dve no­vé pod­lož­ky pod myš: pre „tvr­dé" hra­nie slú­ži pod­lož­ka Lo­gi­tech® G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad a pre bež­ne ná­roč­né hra­nie po­tom mo­del Lo­gi­tech® G240 Cloth Ga­ming Mou­se Pad. Pod­lož­ky pod myš ma­jú kaž­dá iný povrch, kto­rý je op­ti­ma­li­zo­va­ný buď pre hra­nie s vy­so­kým roz­lí­še­ním sní­ma­nia po­hy­bu (DPI) u pr­vej, ale­bo s níz­kym u dru­hej pod­lož­ky.

„Keď sa hrám na po­čí­ta­či, nech­cem my­slieť na niť iné než na svo­ju hru a aký bu­de môj ďal­ší krok. Ak sa však po­zrie­me na bez­drô­to­vé her­né my­ši na tr­hu, ma­jú je­den hlav­ný ne­dos­ta­tok - ne­má­te is­to­tu, že ne­bu­de­te mu­sieť pre­ru­šiť hra­nie kvô­li vý­me­ne ba­té­rií. To však už nep­la­tí," po­ve­dal Eh­tis­ham Rab­ba­ni, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ob­chod­nej sku­pi­ny her­ných pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „Sta­no­vi­li sme si až škan­dál­ny cieľ - a do­siah­li sme ho. Zdvoj­ná­so­biť, stroj­ná­so­biť ale­bo aj zoš­tvor­ná­so­biť vý­drž ba­té­rie bež­nej bez­drô­to­vej her­nej my­ši nám nes­ta­či­lo. Chce­li sme hrá­čom po­núk­nuť ino­vá­ciu, kto­rá by nav­ždy zme­ni­la tvár bez­drô­to­vé­ho hra­nia. S vý­dr­žou ba­té­rie až 250 ho­dín spĺňa myš G602 pres­ne ten­to cieľ. Nas­tal čas, aby sa hrá­či moh­li oprieť o sku­toč­nú ve­du, kto­rá by za­is­ti­la, aby im nie­čo tak ele­men­tár­ne­ho, ako sú ba­té­rie, nep­re­ká­ža­lo v ces­te za ví­ťaz­stvom."

Bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech G602 Wire­less Ga­ming Mou­se je naj­nov­ším prí­ras­tkom do ro­di­ny her­ných pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech ra­du G, a pre­to tiež nas­ta­vu­je no­vý štan­dard pre bez­drô­to­vé hra­nie. Bez káb­lov, ne­po­riad­ku ale­bo ru­še­nia - bez­drô­to­vé pri­po­je­nie tej­to my­ši ne­zadr­há­va a vý­drž jej ba­té­rie je bez­kon­ku­ren­čná, tak­že va­ša hra bu­de prí­jem­nej­šia a nič ju ne­bu­de ru­šiť. Her­ná myš G602 Wire­less Ga­ming Mou­se má dva re­ži­my pre­vádz­ky: Per­for­man­ce (vý­kon) a En­du­ran­ce (vy­tr­va­losť), pri­čom v pl­nom her­nom re­ži­me Per­for­man­ce po­nú­ka 250 ho­dín nep­retr­ži­té­ho hra­nia a v re­ži­me bež­né­ho (ne­her­né­ho) pou­ží­va­nia En­du­ran­ce vý­drž ba­té­rie pre­sa­hu­je 1400 ho­dín. Pre ten­to mo­del my­ši je cha­rak­te­ris­tic­ká tech­no­ló­gia sní­ma­cie­ho sen­zo­ru Del­ta­Ze­ro, kto­rá je exklu­zív­ne pou­ží­va­ná v pro­duk­toch Lo­gi­tech ra­du G a kto­rá ga­ran­tu­je ov­lá­da­nie kur­zo­ru my­ši s vy­so­kou pres­nos­ťou. Konštruk­cia my­ši je na­vy­še ultra od­ol­ná - hlav­né tla­čid­lá sú navr­hnu­té tak, aby vy­dr­ža­li 20 mi­lió­nov klik­nu­tí. A vďa­ka je­de­nás­tim prog­ra­mo­va­teľ­ným her­ným „G" pr­vkom mô­že­te ľah­ko ov­lád­nuť svo­je ob­ľú­be­né hry, keď po­mo­cou kon­fi­gu­rač­nej ap­li­ká­cie Lo­gi­tech Ga­ming Software pri­ra­dí­te ak­cie, kto­ré pou­ží­va­te naj­čas­tej­šie, tla­čid­lám pod­ľa svo­je voľ­by. Oča­ká­va sa, že bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech G602 Wire­less Ga­ming Mou­se bu­de k dis­po­zí­cii za do­po­ru­če­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 79,99 €.

A pre­to­že myš, kto­rá me­ní spô­sob hra­nia, si za­slú­ži pre svoj po­hyb naj­lep­ší mož­ný povrch, pri­bud­li do ra­du her­ných pro­duk­tov Lo­gi­tech G dve no­vé pod­lož­ky pod myš, kto­ré preš­li mno­hý­mi tes­ta­mi čo pre­ve­ri­li ich schop­nosť pos­kyt­núť op­ti­mál­ny povrch pre va­šu myš her­nej trie­dy Lo­gi­tech G.

Her­ná pod­lož­ka pod myš Lo­gi­tech G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad je ideál­na pre „ťaž­ké" hra­nie s vy­so­kým roz­lí­še­ním sle­do­va­nia po­hy­bu (DPI) a ne­chá vás po­cí­tiť ad­re­na­lín pri do­siah­nu­tí vy­so­kej rých­los­ti po­hy­bu, bez to­ho aby ste nad ním strá­ca­li kon­tro­lu. Vy­zna­ču­je sa povr­chom z po­lyp­ro­py­lé­nu s níz­kym tre­ním a jem­nou textú­rou, kto­rá je spev­ne­ná vy­so­ko od­ol­ným po­ly­mé­ro­vým jad­rom, čo za­ru­ču­je, že sle­do­va­nie po­hy­bu bu­de kon­zis­ten­tné na ce­lom povr­chu pod­lož­ky. Tá­to pod­lož­ka pod myš bo­la vy­tvo­re­ná špe­ciál­ne pre súh­ru so sní­ma­cí­mi sen­zor­mi po­hy­bu my­ší ra­du Lo­gi­tech G, aby ich už tak oh­rom­ná pres­nosť bo­la eš­te vy­ššia a vy ste tak moh­li ľah­šie do­siah­nuť svoj cieľ. Na­vy­še má 3 mm sil­nú trojvrstvo­vú konštruk­ciu, tak­že pod­lož­ka zos­ta­ne na svo­jom mies­te aj po­čas veľ­mi in­ten­zív­ne­ho hra­nia. Oča­ká­va sa, že her­ná pod­lož­ka pod myš Lo­gi­tech G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad bu­de k dis­po­zí­cii za do­po­ru­če­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 29,99 €.

Pod­lož­ka s textil­ným povr­chom Lo­gi­tech G240 Cloth Ga­ming Mou­se Pad je ur­če­ná pre hra­nie s níz­kym roz­lí­še­ním DPI. Je skve­lá pre hrá­čov, kto­rí hra­jú „strie­ľač­ky z poh­ľa­du pr­vej oso­by" (FPS) a jej te­pel­ne up­ra­ve­ný textil­ný povrch zlep­šu­je kon­zis­ten­tnosť skl­zu, pre­to­že za­is­ťu­je prá­ve pot­reb­nú mie­ru tre­nia pre pres­ný po­hyb a kon­tro­lu, kto­ré sú pot­reb­né na po­vý­še­nie váš­ho po­ci­tu z hra­nia. Vďa­ka gu­mo­vej zá­klad­ne s hrúb­kou 1 mm bu­de pod­lož­ka úpl­ne sta­bil­ná. Rov­na­ko ako pod­lož­ka Lo­gi­tech G440 Hard Ga­ming Mou­se Pad je aj tá­to pod­lož­ka pod myš vy­tvo­re­ná s cie­ľom po­môcť vám up­lat­niť pl­ný po­ten­ciál váš­ho her­né­ho sen­zo­ru ra­du Lo­gi­tech G, nech už bu­de­te pou­ží­vať kto­rú­koľ­vek myš z toh­to ra­du. Oča­ká­va sa, že pod­lož­ka pod myš s textil­ným povr­chom Lo­gi­tech G240 Cloth Ga­ming Mou­se Pad bu­de k dis­po­zí­cii za do­po­ru­če­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 19,99 €.

Dos­tup­nosť
Oča­ká­va sa, že všet­ky tie­to pro­duk­ty bu­dú k dis­po­zí­cii v Spo­je­ných štá­toch aj v Euró­pe za­čiat­kom sep­tem­bra 2013. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie mô­že­te zís­kať na ad­re­se ga­ming.lo­gi­tech.com ale­bo na na­šom blo­gu.

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter