Telekom a Sony prinášajú unikátne turné Richarda Müllera a Fragile HLASY

Nie­koľ­ko­ná­sob­ný Zla­tý slá­vik Ri­chard Müller už v sep­tem­bri od­štar­tu­je so sku­pi­nou Fra­gi­le uni­kát­ne tur­né HLA­SY po Slo­ven­skej a Čes­kej re­pub­li­ke. Te­le­kom v tej­to sú­vis­los­ti po­núk­ne svo­jim zá­kaz­ní­kom nie­len zľa­vu na vstu­pen­ky, ale vy­ví­ja aj špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu pre smar­tfó­ny.

Ri­chard Müller pred­ve­die na je­sen­nom me­ga­tur­né so sku­pi­nou Fra­gi­le úpl­ne no­vé úp­ra­vy svo­jich skla­dieb vo ver­zii „a ca­pel­la" bez pou­ži­tia je­di­né­ho nás­tro­ja. Slo­ven­ská časť tur­né od­štar­tu­je 7. ok­tób­ra v Hu­men­nom a skon­čí sa 13. no­vem­bra v Bra­tis­la­ve.

Te­le­kom svo­jim zá­kaz­ní­kom od stre­dy 28. augus­ta 2013 po­núk­ne mož­nosť zís­kať pros­tred­níc­tvom Te­le­kom Be­ne­fi­tu lís­tky na kon­cert v pia­tich mes­tách (Pre­šov, Ko­ši­ce, Tr­na­va, Nit­ra, Bra­tis­la­va) s 15 % zľa­vou. Po­čet lís­tkov je li­mi­to­va­ný. Zís­ka­nú zľa­vu je mož­né up­lat­niť si pri ná­ku­pe lís­tka cez Pred­pre­daj.sk.

Pre fa­nú­ši­kov Ri­char­da Mülle­ra a sku­pi­ny Fra­gi­le prip­ra­vu­je Te­le­kom tiež špe­ciál­nu ap­li­ká­ciu. Pri­ne­sie nie­len in­for­má­cie a audio­vi­zuál­ny ob­sah sú­vi­sia­ci s tur­né, ale aj mož­nosť vy­tvo­riť si vlas­tnú „a ca­pel­la" pie­seň. Ap­li­ká­cia bu­de pred­sta­ve­ná 10. sep­tem­bra 2013 na Ma­gio plá­ži v Bra­tis­la­ve.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter