Changhong prináša LED televízor s uhlopriečkou 27,5“

Pop­red­ný čín­sky vý­rob­ca elek­tro­ni­ky Chan­ghong, sme­ru­je na slo­ven­ský trh s no­vin­kou, kto­rá za­uj­me naj­mä tých, kto­rí hľa­da­jú dru­hý te­le­ví­zor do do­mác­nos­ti. LED TV s ty­po­vým ozna­če­ním LED28C2000H, má v na­šich kon­či­nách nez­vy­čaj­nú uh­lo­prieč­ku 71 cm. Svo­ji­mi net­ra­dič­ný­mi roz­mer­mi je vhod­ná do väč­ši­ny pries­to­rov do­mác­nos­ti. Te­le­ví­zor je na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od pre­lo­mu augus­ta a sep­tem­bra v dis­tri­buč­nej sie­ti Okay, nes­kôr aj v Mall.sk. Od­po­rú­ča­ná ma­loob­chod­ná ce­na je 211 euro.

No­vin­ka od Chan­ghong na pr­vý poh­ľad za­uj­me úz­kym ob­vo­do­vým rá­mom. Net­ra­dič­ná ob­ra­zov­ka má roz­lí­še­nie 1366x768 pixelov a vy­sie­la­cí for­mát 16:9. O maximál­ne čis­tý a jas­ný ob­raz sa sta­rá HD tu­ner, dis­plej pra­cu­je so 16,7 mi­lió­nom fa­rieb. Ne­chý­ba ani USB 2.0 port, kto­rý umož­ní nah­rá­vať TV vy­sie­la­nie, preh­rá­vať vi­deo a hu­dob­né sú­bo­ry, či pre­hlia­dať fo­tog­ra­fie. Spa­dá do ener­ge­tic­kej trie­dy A, čo ho ra­dí me­dzi eko­lo­gic­ky šetr­né te­le­ví­zo­ry.

„Spo­lie­ha­me sa na ús­peš­nosť toh­to mo­de­lu, s oh­ľa­dom na vy­ni­ka­jú­ci po­mer vý­kon - ce­na. TV je dos­tup­ná všet­kým a je vhod­ná do do­mác­nos­tí, spál­ní, det­ských izieb, ale nap­rík­lad aj do štu­dent­ských inter­ná­tov," prib­li­žu­je Jiří Mr­kvič­ka, ob­chod­ný ria­di­teľ Chan­ghong pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko.

Pro­duk­to­vé fo­tog­ra­fie te­le­ví­zo­ra v tla­čo­vej kva­li­te sú k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie TU.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter