Sony VAIO oslavuje 5 rokov pôsobenia na Slovensku

Spo­loč­nosť So­ny prip­ra­vi­la na ko­niec le­ta pre svo­jich zá­kaz­ní­kov spot­re­bi­teľ­skú sú­ťaž „Back to school" za­me­ra­nú hlav­ne na štu­den­tov a mla­dých.

VAIO, znač­ka no­te­boo­kov spo­loč­nos­ti So­ny, os­la­vu­je na Slo­ven­sku svo­je 5. na­ro­de­ni­ny. Pr­vú päť­roč­ni­cu sa roz­hod­la os­lá­viť spot­re­bi­teľ­skou sú­ťa­žou s náz­vom „Back to school", v kto­rej mô­že­te zís­kať za­kú­pe­ný no­te­book za­dar­mo. Ako na­po­ve­dá ná­zov, ur­če­ná je pre­dov­šet­kým štu­den­tom a mla­dým, za­po­jiť sa však mô­že kaž­dý.

Kúp­te si VAIO a zís­kaj­te spať svo­je pe­nia­ze

Spo­loč­nosť So­ny prip­ra­vi­la na ko­niec le­ta pre svo­jich zá­kaz­ní­kov spot­re­bi­teľ­skú sú­ťaž „Back to school" za­me­ra­nú hlav­ne na štu­den­tov a mla­dých. Sú­ťa­žiť však mô­že kaž­dý. Spo­loč­nosť prep­la­tí svo­jim zá­kaz­ní­kom v prie­be­hu sep­tem­bra až 40 za­kú­pe­ných no­te­boo­kov So­ny VAIO. Sú­ťa­žiť mô­že kaž­dý, kto si kú­pi no­te­book VAIO*. Po kú­pe no­te­boo­ku sa sta­čí za­re­gis­tro­vať na strán­ke www.so­ny.sk a čo naj­pres­nej­šie od­po­ve­dať na sú­ťaž­nú otáz­ku. Hlav­nou ce­nou je vrá­te­nie pl­nej su­my za kú­pe­ný no­te­book. De­sať vý­her­cov, kto­rí naj­pres­nej­šie od­po­ve­dia na sú­ťaž­nú otáz­ku, zís­ka kaž­dý sep­tem­bro­vý týž­deň späť pe­nia­ze za svoj kú­pe­ný no­te­book. Cel­kom 40 ví­ťa­zov tak dos­ta­ne no­te­book za­dar­mo. 

Do sú­ťa­že sa mô­žu za­po­jiť len fy­zic­ké oso­by - ne­pod­ni­ka­te­lia. Pod­mien­kou sú­ťa­že je re­gis­trá­cia a za­sla­nie dok­la­du o kú­pe no­te­boo­ku. Sú­ťaž bu­de tr­vať od 19. 8. do 30. 9 a pla­tí pre no­te­boo­ky za­kú­pe­né v tých­to dňoch. Vý­sled­ky sú­ťa­že bu­dú prie­bež­ne uve­rej­ňo­va­né na re­gis­trač­nej strán­ke sú­ťa­že a vý­her­co­via bu­dú kon­tak­to­va­ní osob­ne. Na­vy­še sa So­ny roz­hod­lo pr­vým 500 správ­ne za­re­gis­tro­va­ným sú­ťa­žia­cim za­slať zdar­ma So­ny USB 4GB kľúč ako dar­ček, pre eš­te prí­jem­nej­šie pou­ží­va­nie ich no­te­boo­kov.

* Sú­ťaž sa ne­tý­ka fy­zic­kých a práv­nic­kých osôb ku­pu­jú­cich no­te­book pre úče­ly pod­ni­ka­nia, tzn. ma­jú dok­lad s IČO a de­tail­mi fir­my. No­te­book mu­sí byť kú­pe­ný v do­be tr­va­nia sú­ťa­že, te­da me­dzi 19. 8. a 30. 9. vrá­ta­ne. Pod­mien­kou za­ra­de­nia do sú­ťa­že je správ­ne vy­pl­ne­ná re­gis­trá­cia. Sú­ťaž pre­bie­ha na úze­mí Čes­kej a Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Viac in­for­má­cii zís­ka­te na www.so­ny.sk

PR Servis je ko­merč­ný in­for­mač­ný servis ur­če­ný na pub­li­ko­va­nie tla­čo­vých správ, in­for­má­cií, vy­hlá­se­ní a ozna­mov ur­če­ných mé­diám a ve­rej­nos­ti. Tex­ty sú vy­sie­la­né v zne­ní, do­da­nom klien­tom, bez re­dak­čnej úp­ra­vy. Agen­tú­ra SI­TA je dis­tri­bú­to­rom tých­to in­for­má­cií a za ich ob­sa­ho­vú a šty­lis­tic­kú úro­veň ne­zod­po­ve­dá. E-mail: pr­servis@si­ta.sk .Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter