Telekom má novú verziu mobilnej aplikácie

No­vá ver­zia ap­li­ká­cie Te­le­kom 1.1, pos­ky­to­va­ná za­tiaľ v tes­to­va­cej po­do­be, ob­sa­hu­je zá­klad­né fun­kcio­na­li­ty zá­kaz­níc­ke­ho por­tá­lu Môj Te­le­kom, kto­rý je sú­čas­ťou www.te­le­kom.sk. Pros­tred­níc­tvom nich mô­že zá­kaz­ník zís­kať in­for­má­cie o spot­re­be, fak­tú­rach, kre­di­te ale­bo pre­ne­se­ných dá­tach v za­hra­ni­čí.

No­vá ver­zia ap­li­ká­cie pre ope­rač­ný sys­tém An­droid nah­rá­dza pô­vod­nú, kto­rá do­te­raz fun­go­va­la ako skrat­ka na op­ti­ma­li­zo­va­nú mo­bil­nú strán­ku m.te­le­kom.sk. Ver­zia pre ope­rač­ný sys­tém iOS je v schva­ľo­va­com pro­ce­se a bu­de dos­tup­ná v naj­bliž­ších týž­dňoch.

Ide o tes­to­va­ciu ver­ziu ap­li­ká­cie, čo zna­me­ná, že bu­de pos­tup­ne op­ti­ma­li­zo­va­ná pre naj­pou­ží­va­nej­šie smar­tfó­ny i tab­le­ty a bu­de prie­bež­ne ak­tua­li­zo­va­ná o no­vé fun­kcie a ob­sah.

Ap­li­ká­cia je ur­če­ná pri­már­ne pre zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb. Pre ak­ti­vá­ciu a pou­ží­va­nie ap­li­ká­cie je pot­reb­né mo­bil­né dá­to­vé, ale­bo Wi-Fi pri­po­je­nie.

Zdroj: TelekomOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter