Kurzy posunkového jazyka aj na Magio pláži v Košiciach

- Bez­plat­né kur­zy po­sun­ko­vé­ho ja­zy­ka na Ma­gio plá­ži v Ko­ši­ciach i Bra­tis­la­ve
- Kur­zy sú or­ga­ni­zo­va­né pros­tred­níc­tvom Na­dač­né­ho fon­du Te­le­kom

Po veľ­kom zá­uj­me zo stra­ny ve­rej­nos­ti o jú­lo­vé bez­plat­né kur­zy po­sun­ko­vé­ho ja­zy­ka, kto­ré Te­le­kom or­ga­ni­zo­val na bra­tis­lav­skej Ma­gio plá­ži, po­nú­ka spo­loč­nosť tú­to mož­nosť aj v augus­te. V prie­be­hu bu­dú­ce­ho týž­dňa sa kaž­dý pra­cov­ný deň us­ku­toč­nia ho­di­no­vé ve­čer­né kur­zy nie­len na bra­tis­lav­skej Ma­gio plá­ži, ale aj na plá­ži v Ko­ši­ciach.

V Ko­ši­ciach sa bu­dú kur­zy ko­nať kaž­dý pra­cov­ný deň v ča­se od 18.00 do 19.00 ho­di­ny v pries­to­roch či­tár­ne. Na bra­tis­lav­skej plá­ži sa bu­dú ko­nať v ča­se od 19.00 do 20.00 ho­di­ny. Na kur­zy sa nie je pot­reb­né vop­red prih­la­so­vať, zá­ujem­co­via mô­žu prísť kto­rý­koľ­vek ve­čer v týž­dni. Naučia sa naj­pou­ží­va­nej­šie po­sun­ky a zá­ro­veň sa zoz­ná­mia so sve­tom Ne­po­ču­jú­cich.

Te­le­kom sa prob­le­ma­ti­ke Ne­po­ču­jú­cich ve­nu­je už vy­še 10 ro­kov. Pros­tred­níc­tvom Na­dač­né­ho fon­du Te­le­kom pri Na­dá­cii Pon­tis nap­rík­lad pos­ky­tu­je za­čí­na­jú­cim ne­po­ču­jú­cim pod­ni­ka­te­ľom nie­len pria­mu fi­nan­čnú po­moc, ale aj pot­reb­né in­for­má­cie a po­ra­den­stvo. Viac na www.ro­zu­mie­me­ne­po­cu­ju­cim.sk.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter