Bezkontaktné mobilné platby dostupné aj pre zákazníkov Orangeu

Už aj zá­kaz­ní­ci Oran­geu mô­žu od dneš­né­ho dňa vy­uží­vať bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by. Sta­čí, ak ma­jú účet v Tat­ra ban­ke a pou­ží­va­jú smar­tfón pod­po­ru­jú­ci bez­kon­tak­tnú tech­no­ló­giu NFC (Near Field Com­mu­ni­ca­tion).

Bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by sú opäť dos­tup­nej­šie.Ak má zá­kaz­ník Oran­geu vy­uží­va­jú­ci služ­by Tat­ra ban­ky te­le­fón ty­pu Sam­sung Ga­laxy SIII, Sam­sung Ga­laxy SIII Mi­ni, Sam­sung Ga­laxy No­te II, Sam­sung Ga­laxy Mi­ni 2, So­ny Xpe­ria S, So­ny Xpe­ria P, So­ny Xpe­ria Z (ver­zia OS An­droid 4.2.2, resp. vy­ššia), sta­čí, ak si ak­ti­vu­je NFC SIM kar­tu a do mo­bi­lu nain­šta­lu­je bez­plat­nú ap­li­ká­ciu Mo­bi­le Pay. Vďa­ka nej sa te­le­fón zme­ní na pe­ňa­žen­ku a zá­kaz­ník ho mô­že vy­uží­vať na bez­kon­tak­tné plat­by, kto­ré sú jed­no­du­ché, rých­le a bez­peč­né. Na­vy­še, kaž­dý kto si v ča­se od 15. augus­ta až do kon­ca ro­ku 2013 ak­ti­vu­je NFC SIM kar­tu, ak­ti­vu­je služ­bu Bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by pre Oran­ge k osob­né­mu úč­tu ve­de­né­mu v Tat­ra ban­ke a vy­ko­ná mi­ni­mál­ne jed­nu plat­bu so svo­jim mo­bil­ným te­le­fó­nom, bu­de za­ra­de­ný do žre­bo­va­nia o 4 tab­le­ty So­ny Xpe­ria Tab­let Z od Oran­geu.

„Sme ra­di, že pre naj­väč­šiu ko­mu­ni­tu zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb na Slo­ven­sku pri­ná­ša­me no­vý spô­sob, akým mô­žu vy­užiť svoj mo­bil. Na­šim cie­ľom je neus­tá­le pri­ná­šať ino­vá­cie, kto­ré zvy­šu­jú kom­fort zá­kaz­ní­kov a plat­by mo­bi­lom k tým­to služ­bám jed­noz­nač­ne pa­tria," ho­vo­rí Pa­vol Lan­ča­rič, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Bez­kon­tak­tné plat­by mo­bi­lom sú nes­mier­ne po­hodl­ným spô­so­bom pla­te­nia. Ich ak­cep­tá­cia me­dzi ob­chod­ník­mi neus­tá­le ras­tie, a pre­to som rád, že si ten­to štý­lo­vý spô­sob pla­te­nia mô­žu vy­skú­šať už aj zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti Oran­ge," vy­jad­ril sa Mi­chal Li­day, člen pred­sta­ven­stva Tat­ra ban­ky.

V sú­čas­nos­ti už vy­uží­va bez­kon­tak­tné plat­by mo­bil­ným te­le­fó­nom nie­koľ­ko ti­síc klien­tov Tat­ra ban­ky. Naj­čas­tej­šie ich vy­uží­va­jú na plat­by v DM Dro­ge­rie Markt, Carre­four, Kauf­land, Lidl, 101 dro­gé­rie, Hyper­no­va, IKEA, ako aj mno­hých le­kár­ňach, ka­viar­ňach, či reš­tau­rá­ciách. Vďa­ka sie­ti viac ako 9 000 bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ter­mi­ná­lov Tat­ra ban­ky po ce­lom Slo­ven­sku sa plat­by mo­bi­lom stá­va­jú ľah­ko dos­tup­né a jed­no­du­cho reali­zo­va­teľ­né. Prie­mer­ná su­ma jed­nej tran­sak­cie je 16 €.

Tat­ra ban­ka uvied­la pr­vé bez­kon­tak­tné plat­by mo­bil­ným te­le­fó­nom v má­ji ro­ku 2012 pre te­le­fó­ny s ope­rač­ným sys­té­mom iOS, čím sa Slo­ven­sko sta­lo pr­vou kra­ji­nou v Európ­skej únii umož­ňu­jú­cou ta­ký­to typ pla­tieb.

„Veľ­mi ma te­ší, že Slo­ven­sko sa sta­lo naj­ino­va­tív­nej­šou kra­ji­nou v mo­bil­ných plat­bách v ce­lom európ­skom re­gió­ne. Pev­ne ve­rím, že prá­ve spo­lup­rá­ca bánk, mo­bil­ných ope­rá­to­rov a spo­loč­nos­ti Vi­sa pri­ne­sie klien­tom rých­le, po­hodl­né a bez­peč­né pla­te­nie a napl­ní sa prog­nó­za spo­loč­nos­ti Vi­sa, pod­ľa kto­rej bu­de v ro­ku 2020 viac ako po­lo­vi­ca kar­to­vých tran­sak­cií us­ku­toč­ne­ná mo­bi­lom," po­ve­dal Mar­cel Gaj­doš, re­gio­nál­ny ma­na­žér Vi­sa Euro­pe pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku.

Ako fun­gu­jú bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by
Plat­by pros­tred­níc­tvom mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pre­bie­ha­jú po­mo­cou pla­tob­nej kar­ty Tat­ra ban­ky ulo­že­nej v kom­pa­ti­bil­nej SIM kar­te, kto­rá po­mo­cou vhod­né­ho te­le­fó­nu (pod­po­ru­jú­ce­ho tech­no­ló­giu NFC) umož­ňu­je bez­kon­tak­tne za­pla­tiť na už exis­tu­jú­cich bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ter­mi­ná­loch. Zá­kaz­ní­ci si mô­žu zvo­liť auto­ma­tic­ký ale­bo ma­nuál­ny re­žim pla­tieb. V pr­vom prí­pa­de pri plat­be do vý­šky 20 € pre­beh­ne plat­ba po pril­ože­ní smar­tfó­nu k pla­tob­né­mu ter­mi­ná­lu auto­ma­tic­ky, pri plat­be nad 20 € sa na ob­ra­zov­ke te­le­fó­nu zob­ra­zí vý­zva na za­da­nie PIN kó­du, po kto­rom zá­kaz­ník opäť pril­oží te­le­fón k ter­mi­ná­lu. Pri re­ži­me ma­nuál­nej plat­by je pot­reb­né, aby zá­kaz­ník spus­til ap­li­ká­ciu Mo­bi­le Pay pre Oran­ge vo svo­jom mo­bi­le a za­dal PIN kód pred kaž­dou plat­bou.

Služ­bu Bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by si mô­žu ak­ti­vo­vať všet­ci zá­kaz­ní­ci Oran­geu a Tat­ra ban­ky. Jej zria­de­nie je veľ­mi jed­no­du­ché. K pre­vádz­ke služ­by je pot­reb­ná špe­ciál­na NFC SIM kar­ta od Oran­geu a mo­bil­ný te­le­fón pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu NFC. Klien­ti Tat­ra ban­ky mô­žu no­vú NFC SIM kar­tu pod­po­ru­jú­cu Bez­kon­tak­tné mo­bil­né plat­by zís­kať na pre­daj­ných mies­tach Oran­geu a nás­led­ne si ak­ti­vo­vať Mo­bil­né plat­by te­le­fo­nic­ky pros­tred­níc­tvom DI­ALOG Li­ve ale­bo v po­boč­ke Tat­ra ban­ky.

Zá­ujem­co­via, kto­rí nie sú klien­tmi Tat­ra ban­ky, si služ­bu mô­žu zria­diť v dvoch kro­koch - náv­šte­vou pre­daj­ne Oran­geu a za­lo­že­ním úč­tu a ak­ti­vá­ciou Mo­bil­ných pla­tieb v Tat­ra ban­ke. Na­vy­še, v rám­ci uvá­dzania tej­to služ­by Tat­ra ban­ka od­púš­ťa jed­no­ra­zo­vý ak­ti­vač­ný pop­la­tok.

Vý­ho­dou te­le­fó­nov s tech­no­ló­giou NFC pod­po­ru­jú­cou bez­kon­tak­tné plat­by je naj­mä zvý­še­nie po­ho­dlia a rých­lej­šie plat­by. Plat­by sú jed­no­du­ché a zá­ro­veň bez­peč­nej­šie, pre­to­že pou­ží­va­te­lia ma­jú svo­je prís­tro­je neus­tá­le pod kon­tro­lou a tiež mie­ru bez­peč­nos­ti nas­ta­vu­jú pod­ľa svo­jich pre­fe­ren­cií.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter