Canon získal prestížne ocenenia EISA

„Ama­tér­ski nad­šen­ci" aj „Pro­fe­sio­nál­ne zob­ra­zo­va­cie pro­duk­ty"
Spo­loč­nosť Ca­non ozna­mu­je, že zís­ka­la tri pres­tíž­ne oce­ne­nia svo­jich pro­duk­tov od aso­ciá­cie EISA (Euro­pean Ima­ging and Sound As­so­cia­tion). Fo­toa­pa­rát EOS 100D zís­kal ce­nu „Európ­ska zr­kad­lov­ka se­zó­ny 2013 - 2014", ob­jek­tív EF 200-400mm f/4L IS USM Exten­der 1.4x bol ozna­če­ný za „Európ­sky pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív se­zó­ny 2013 - 2014" a fo­toa­pa­rát Ca­non EOS 6D si vy­slú­žil prív­las­tok „Európ­ska pok­ro­či­lá zr­kad­lov­ka se­zó­ny 2013 - 2014". Tie­to oce­ne­nia sú dô­ka­zom vy­ni­ka­jú­cich vý­sled­kov Ca­non v ob­las­ti vý­ro­by di­gi­tál­nych zr­kad­lo­viek (DSLR) aj ob­jek­tí­vov.

Ce­ny EISA ude­ľu­je po­ro­ta ne­zá­vis­lých od­bor­ní­kov, zlo­že­ná z re­dak­to­rov vy­še 50 pres­tíž­nych ča­so­pi­sov z 18 kra­jín. Ce­ny sa ude­ľu­jú pro­duk­tom, kto­ré sú kom­bi­ná­ciou pok­ro­či­lých tech­no­ló­gií, uži­toč­ných fun­kcií a mo­der­né­ho di­zaj­nu - a na­vy­še pred­sta­vu­jú dob­rý po­mer me­dzi ce­nou a vý­ko­nom. Ten­to rok bo­li s oh­ľa­dom na uve­de­né kri­té­riá oce­ne­né na­še fo­toa­pa­rá­ty EOS 100D a EOS 6D aj ob­jek­tív EF 200-400mm f/4L IS USM Exten­der 1.4x.

„Ca­non sa vždy sna­ží po­nú­kať zá­kaz­ní­kom pr­vo­tried­ne pro­duk­ty, kto­ré umož­ňu­jú krea­tív­ne se­ba­vy­jad­re­nie, tak­že sme tý­mi­to ce­na­mi poc­te­ní," po­ve­dal Ste­ve Mar­shall, Pro­duct Mar­ke­ting Di­rec­tor, Con­su­mer Ima­ging Group, Ca­non Euro­pe. „Do­dá­va­ním sku­toč­ne ino­vač­ných pro­duk­tov a tech­no­ló­gií na trh po­má­ha­me fo­tog­ra­fom všet­kých úrov­ní neus­tá­le sa zdo­ko­na­ľo­vať. Vy­ššie spo­me­nu­té pro­duk­ty sú skve­lým prík­la­dom tej­to na­šej ví­zie a uz­na­nie po­rot­cov EISA je potvr­de­ním ich vy­ni­ka­jú­cej kva­li­ty."

Európ­ska zr­kad­lov­ka se­zó­ny 2013 - 2014: Ca­non EOS 100D
Po­ro­ta EISA pos­kyt­la pri hod­no­te­ní fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 100D nas­le­du­jú­ci ko­men­tár: „Ca­non EOS 100D je do­te­raz naj­men­šia a naj­ľah­šia di­gi­tál­na APS-C zr­kad­lov­ka na sve­te.
V ka­te­gó­rii ref­lexných fo­toa­pa­rá­tov po­nú­ka veľ­mi vy­so­ký vý­kon a je kom­pa­ti­bil­ná
s prís­lu­šen­stvom aj s ob­jek­tív­mi EOS (ho­ci niek­to­ré z tých­to ob­jek­tí­vov bu­dú po pri­po­je­ní k tak ma­lé­mu mo­de­lu vy­ze­rať tro­chu „nad­roz­mer­ne"). Mi­nia­túr­ne te­lo fo­toa­pa­rá­tu bu­de vy­ho­vo­vať pou­ží­va­te­ľom, kto­rí hľa­da­jú ma­lý, ľah­ký a pre­nos­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý má ale stá­le dos­ta­toč­né množ­stvo fun­kcií na tvo­ri­vé fo­tog­ra­fo­va­nie. Vďa­ka auto­ma­tic­kým re­ži­mom a do­ty­ko­vé­mu dis­ple­ju je fo­toa­pa­rát jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný aj pre úpl­ných no­vá­či­kov, no sní­mač s 18 mi­lión­mi pixelov pri­tom po­nú­ka špič­ko­vú ob­ra­zo­vú kva­li­tu."

Európ­sky pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív se­zó­ny 2013 - 2014: Ca­non EF 200-400mm f/4L IS USM Exten­der 1.4x
Po­ro­ta EISA pos­kyt­la pri hod­no­te­ní ob­jek­tí­vu EF 200-400mm f/4L Exten­der 1.4x nas­le­du­jú­ci ko­men­tár: „Ide o úžas­ný prí­nos do sve­ta op­tic­kých tech­no­ló­gií. Ten­to pl­no­for­má­to­vý su­per te­le­fo­to zoom so sta­bi­li­zá­to­rom ot­vá­ra no­vú éru v ob­las­ti pro­fe­sio­nál­nej op­ti­ky. Ca­non EF 200-400mm f/4L IS USM Exten­der 1.4x má vsta­va­ný te­le­kon­ver­tor, kto­rý umož­ňu­je pre­pí­na­nie na väč­šie oh­nis­ko­vé vzdia­le­nos­ti v prie­be­hu se­kun­dy. Keď­že te­le­kon­ver­tor je pria­mo sú­čas­ťou te­la ob­jek­tí­vu, mož­no ho bez­peč­ne ak­ti­vo­vať aj v ne­priaz­ni­vých pod­mien­kach bez od­kry­tia zr­kad­la a sní­ma­ča fo­toa­pa­rá­tu. S na­sa­de­ným kon­ver­to­rom ob­jek­tív zís­ka­va roz­sah 280-560mm f/5.6. a pre tých, čo pot­re­bu­jú eš­te väč­ší roz­sah, je tu kom­pa­ti­bi­li­ta s nás­tav­com Ca­non EF 2x III. Ho­ci pre ama­tér­skych nad­šen­cov je ten­to ob­jek­tív príl­iš dra­hý, je­ho do­ko­na­lá op­tic­ká kva­li­ta za­ru­čí vy­ni­ka­jú­ce vý­sled­ky nap­rík­lad fo­tog­ra­fom špor­to­vých ak­ti­vít ale­bo di­vo­kej prí­ro­dy."

Európ­ska pok­ročilá zr­kad­lov­ka se­zó­ny 2013 - 2014: Ca­non EOS 6D
Po­ro­ta EISA pos­kyt­la pri hod­no­te­ní fo­toa­pa­rá­tu Ca­non EOS 6D nas­le­du­jú­ci ko­men­tár: „Ca­non EOS 6D po­nú­ka ve­ľa fun­kcií a vý­hod pro­fe­sio­nál­nych pl­no­for­má­to­vých fo­toa­pa­rá­tov Ca­non, ale za ove­ľa dos­tup­nej­šiu ce­nu. Niek­to­ré fun­kcie do­kon­ca pre­ko­ná­va­jú náš mo­del EOS 5D Mk III, nap­rík­lad fun­kcia auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF) - v zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach je te­raz rých­lej­šia a efek­tív­nej­šia. Ok­rem vý­hod pl­no­for­má­to­vé­ho sní­ma­ča, šir­šie­ho expo­zič­né­ho a dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu mo­del EOS 6D po­nú­ka aj ma­lé ones­ko­re­nie uzá­vier­ky (len 47 m/s) a sé­rio­vé fo­tog­ra­fo­va­nie so sním­ko­va­cou frek­ven­ciou 4,5 sním./s až do 1250 zá­be­rov. EOS 6D je naj­men­ší pl­no­for­má­to­vý fo­toa­pa­rát Ca­non a aj vďa­ka fun­kciám Wi-Fi a GPS je skve­lou voľ­bou pre nad­še­ných fo­tog­ra­fov.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter