Prieskum: Slováci si dovolenku vyberajú najčastejšie cez internet

Let­nú do­vo­len­ku si až 54 per­cent opý­ta­ných Slo­vá­kov vy­be­rá cez inter­net. Na ús­tu­pe sú tla­če­né ka­ta­ló­gy ces­tov­ných kan­ce­lá­rií, kto­ré v sú­čas­nos­ti pou­ží­va už len 18 per­cent zá­ujem­cov o let­né ces­to­va­nie. Vy­plý­va to z on­li­ne pries­ku­mu, kto­rý na vzor­ke 2 200 res­pon­den­tov na­ku­pu­jú­cich na inter­ne­te uro­bi­la vý­skum­ná agen­tú­ra NMS Mar­ket Re­search v spo­lup­rá­ci s ne­zá­vis­lým ná­kup­ným rad­com Heu­re­ka.sk.

"Viac ako tre­ti­na Slo­vá­kov sa pri vý­be­re do­vo­len­ky ne­chá in­špi­ro­vať od­po­rú­ča­nia­mi ka­ma­rá­tov a zná­mych," po­ve­dal ria­di­teľ NMS Mar­ket Re­search Mi­chal Osus­ký, pod­ľa kto­ré­ho sa vďa­ka zdie­ľa­nej skú­se­nos­ti do­vo­len­ku­jú­ci mô­žu vy­hnúť skla­ma­niam či prí­pad­ným nep­rí­jem­nos­tiam. Veľ­kej po­pu­la­ri­te sa te­šia aj zľa­vo­vé por­tá­ly, kto­ré na ná­kup do­vo­len­ky as­poň raz v ži­vo­te vy­uži­lo 44 per­cent res­pon­den­tov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter