Telefónica chce v Španielsku preraziť v mobilných platbách

Európ­ska ko­mi­sia (EK) schvá­li­la vznik spo­loč­né­ho pod­ni­ku špa­nielske­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho kon­cer­nu Te­le­fó­ni­ca a dvoch špa­niel­skych bánk, kto­rý by sa mal za­obe­rať mo­bil­ný­mi služ­ba­mi v ob­las­ti fi­nan­cií. Ko­mi­sia o tom in­for­mo­va­la v stre­du. EK pod­ľa svo­jej sprá­vy zhod­no­ti­la po­ten­ciál­ny do­pad vzni­ku pod­ni­ku na ro­dia­ci sa sek­tor mo­bil­ných pla­tieb v Špa­nielsku a zis­ti­la, že v kra­ji­ne je už v tej­to ob­las­ti dos­ta­toč­ná kon­ku­ren­cia.

Po­dob­ne ko­mi­sia vy­hod­no­ti­la aj kon­ku­ren­ciu na tr­hu di­gi­tál­nej rek­la­my, kto­rú aj vďa­ka pô­so­be­niu veľ­kých hrá­čov ako je Goog­le po­va­žu­je za dos­ta­toč­ne roz­vi­nu­tú. Ne­má pre­to k vzni­ku plá­no­va­né­ho spo­loč­né­ho pod­ni­ku vý­hra­dy.

Te­le­fó­ni­ca sa chce v spo­loč­nom pod­ni­ku s ban­ka­mi CaixaBank a Ban­co San­tan­der za­obe­rať di­gi­tál­nou rek­la­mou, plat­ba­mi me­dzi spot­re­bi­teľ­mi a služ­ba­mi di­gi­tál­nej pe­ňa­žen­ky, kto­ré by uží­va­te­ľom umož­ni­li vy­ko­ná­vať za­bez­pe­če­né plat­by ob­chod­ní­kom pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu.

Te­le­fó­ni­ca pô­so­bí aj na Slo­ven­sku. Pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­je mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Na slo­ven­ský trh vstú­pi­la roz­hod­nu­tím vý­be­ro­vej ko­mi­sie Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR v ro­ku 2006 a svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter