Školstvo: Slovenskí študenti práva zaznamenali medzinárodný úspech

Štu­den­ti Práv­nic­kej fa­kul­ty Pa­neu­róp­skej vy­so­kej ško­ly v Bra­tis­la­ve (PEVŠ) za­zna­me­na­li me­dzi­ná­rod­ný ús­pech. Na sú­ťa­ži ADR Inter­na­tio­nal Moo­ting Com­pe­ti­tion na Ci­ty Uni­ver­si­ty v Hong Kon­gu sa troj­člen­ný slo­ven­ský tím umies­tnil na tre­tej prieč­ke.

Ide o sú­ťaž si­mu­lo­va­né­ho roz­hod­cov­ské­ho ko­na­nia. Všet­ky tí­my dos­ta­nú rov­na­ký prak­tic­ký prí­pad z ob­las­ti ob­chod­né­ho prá­va, kto­rý práv­ne ro­za­na­ly­zu­jú z poh­ľa­du navr­ho­va­te­ľa a z poh­ľa­du od­por­cu. V ús­tnej čas­ti svo­je ar­gu­men­ty pred­ne­sú pred sú­dom - roz­hod­ca­mi, kto­rí tvo­ria zá­ro­veň po­ro­tu. Ide o veľ­mi kom­plexnú sú­ťaž, vy­ža­du­jú­cu od účas­tní­kov vy­so­kú od­bor­nú, ale aj ko­mu­ni­kač­nú úro­veň. Sú­ťa­ží sa v an­glic­kom ja­zy­ku.

Štu­den­ti PEVŠ sa pre­sa­di­li v kon­ku­ren­cii dvad­sia­tich uni­ver­zit­ných tí­mov z ce­lé­ho sve­ta vrá­ta­ne USA, Čí­ny, In­die a Sin­ga­pu­ru. Po­ra­zi­li ok­rem iné­ho tí­my z Co­lum­bia Uni­ver­si­ty, Ci­ty Uni­ver­si­ty of Hong Kong ale­bo Na­tio­nal Uni­ver­si­ty of Sin­ga­po­re. Úspeš­ný tím tvo­ria tra­ja štu­den­ti Práv­nic­kej fa­kul­ty PEVŠ Pe­ter Pla­chý, Adam Šebes­ta a Ma­rek An­der­le.

Pe­ter Pla­chý tiež zís­kal ce­nu pre naj­lep­šie­ho reč­ní­ka, Ma­rek zís­kal v rov­na­kej ka­te­gó­rii tre­tie mies­to a Ada­ma oce­ni­li ako naj­lep­šie­ho me­diá­to­ra sú­ťa­že, čím sa sta­li naj­ús­peš­nej­ším tí­mom v tom­to roč­ní­ku sú­ťa­že.

Sú­ťaž ADR Inter­na­tio­nal Moo­ting Com­pe­ti­tion sa od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 2010 ko­na­la už po štvr­tý raz. Jej ví­ťa­zom sa ten­to rok stal tím Na­tio­nal Law Uni­ver­si­ty z Jod­hpu­ru v In­dii. Sú­ťaž vznik­la z ini­cia­tí­vy troch in­šti­tú­cií - Chi­na Inter­na­tio­nal Eco­no­mic and Tra­de Ar­bit­ra­tion Com­mis­sion (CIE­TAC), School of Law of Ci­ty Uni­ver­si­ty of Hong Kong (Ci­tyU) a School of Law of Co­lum­bia Uni­ver­si­ty v New Yor­ku v spo­lup­rá­ci s UN­CIT­RAL - Re­gio­nal Cen­tre for Asia and the Pa­ci­fic.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter