TÚ zverejnil pracovnú verziu pravidiel k aukcii 4G frekvencií

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR uká­zal, ako bu­de pre­bie­hať elek­tro­nic­ká auk­cia o frek­ven­cie pre mo­bil­né sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie (4G). Na svo­jom webo­vom síd­le v pon­de­lok zve­rej­nil pra­cov­nú ver­ziu auk­čné­ho po­riad­ku. Pod­ľa slov ho­vor­cu TÚ SR Ro­ma­na Vav­ra do­ku­ment roz­pra­co­vá­va, aké roz­hod­nu­tie mô­že pri­jať TÚ SR v prí­pa­de mi­mo­riad­nych uda­los­tí, de­fi­nu­je aké­ho ko­na­nia sa ma­jú zdr­žať účas­tní­ci auk­cie, ur­ču­je pra­vid­lá jed­not­li­vých kôl auk­cie a up­ra­vu­je sta­no­ve­nie ví­ťaz­ných po­núk.

Elek­tro­nic­ká auk­cia bu­de us­ku­toč­ne­ná vo for­má­te CCA (Com­bi­na­to­rial Clock Auc­tion). "Ten­to aukč­ný for­mát umož­ňu­je pred­kla­dať po­nu­ky na kom­bi­ná­cie blo­kov spek­tra v rám­ci jed­né­ho pro­ce­su, čo účas­tní­kom pos­ky­tu­je flexibi­li­tu a mož­nosť uchá­dzať sa sú­čas­ne o rôz­ne kom­bi­ná­cie frek­ven­čných blo­kov na­prieč via­ce­rý­mi čas­ťa­mi frek­ven­čné­ho spek­tra," spres­ňu­je do­ku­ment.

Auk­cia sa us­ku­toč­ní v troch fá­zach. V kva­li­fi­kač­nej fá­ze bu­dú mu­sieť uchá­dza­či spl­niť pod­mien­ky da­né zá­ko­nom o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách a po­tom pos­tú­pia do auk­cie. V hlav­nej fá­ze bu­de ur­če­ný po­čet auk­čných blo­kov, kto­ré bu­dú pri­de­le­né kaž­dé­mu ús­peš­né­mu účas­tní­ko­vi. "Hlav­ná fá­za auk­cie je zlo­že­ná z jed­né­ho, ale­bo nie­koľ­kých pri­már­nych kôl a jed­né­ho dopl­nko­vé­ho ko­la," uvá­dza TÚ SR. V pos­led­nej pri­ra­ďo­va­cej fá­ze bu­dú ús­peš­ným účas­tní­kom z hlav­nej fá­zy auk­cie pri­de­le­né kon­krét­ne frek­ven­čné blo­ky zod­po­ve­da­jú­ce ich ví­ťaz­ným po­nu­kám z hlav­nej fá­zy.

Aukč­ný po­ria­dok tak­tiež za­ka­zu­je účas­tní­kom auk­cie aký­koľ­vek koor­di­no­va­ný pos­tup a vý­me­nu in­for­má­cií s cie­ľom ov­plyv­niť vý­sle­dok auk­cie. V prí­pa­de že tak uro­bia, bu­dú zo so sú­ťa­že vy­lú­če­ní, na­viac im pre­pad­ne aj ban­ko­vá zá­ru­ka.

Elek­tro­nic­ká auk­cia na frek­ven­cie pre sie­te 4G by sa ma­la us­ku­toč­niť už ten­to rok. Do kon­zul­tá­cie k prip­ra­vo­va­nej auk­cii sa za­po­ji­li ok­rem tro­ji­ce Oran­ge, Te­le­kom a O2 aj Tower­com, Sat­ro a Swan. O vstup na slo­ven­ský te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh pre­ja­vi­la zá­ujem aj čes­ká spo­loč­nosť PPF Mo­bi­le Servic­es pa­tria­ca do sku­pi­ny naj­bo­hat­šie­ho če­cha Pet­ra Kellne­ra.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter