ČR: Petr Bobek posilou českej pobočky Computerlinks

Němec­ká spo­leč­nost COM­PU­TERLINKS před­sta­vi­la Pet­ra Bob­ka, no­vou po­si­lu lo­kál­ní­ho tý­mu, kte­rý nas­tou­pil na po­zi­ci Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger. Je­ho hlav­ním úko­lem je roz­voj pro­de­je pro­duktů a řeše­ní Cit­rix. Pro­dej bu­de roz­ví­jet ve spo­lup­rá­ci s exis­tu­jí­cí­mi par­tne­ry, ale bu­de vy­hle­dá­vat i no­vé par­tne­ry a po­má­hat jim v bu­do­vá­ní ob­chod­ních a zna­los­tních do­ved­nos­tí spo­je­ných s pro­de­jem řeše­ní Cit­rix.

Petr Bo­bek má mno­ha­le­té zku­še­nos­ti z tech­no­lo­gic­ké­ho prostředí a do COM­PU­TERLINKS přichá­zí ze spo­leč­nos­ti Mic­ro­soft, kde pra­co­val devět let na po­zi­ci Pro­duct Mar­ke­ting Ma­na­ger a byl zod­pověd­ný za mar­ke­ting pro­duktů Mic­ro­soft Of­fi­ce v Čes­ké re­pub­li­ce. Dal­ší zku­še­nos­ti zís­kal Petr ja­ko před­se­da před­sta­ven­stva ve spo­leč­nos­ti CES a.s., kte­rá za­střešu­je spo­leč­nos­ti do­dá­va­jí­cí ško­li­cí a mar­ke­tin­go­vé služ­by pro fir­my půso­bí­cí v IT, a to jak lo­kál­ní, tak glo­bál­ní. V mi­nu­los­ti půso­bil Petr Bo­bek ta­ké ja­ko Pro­duct Ma­na­ger v Hewlett-Pac­kard.

No­vý Bu­si­ness De­ve­lop­ment Ma­na­ger spo­leč­nos­ti COM­PU­TERLINKS vy­stu­do­val mik­roelek­tro­ni­ku na ČVUT FEL a má za se­bou i za­hra­nič­ní zku­še­nos­ti. V době půso­be­ní v CES a.s. žil Petr rok ve Var­šavě a v rám­ci půso­be­ní v HP strá­vil ne­ce­lý rok v Moskvě. Me­zi je­ho zá­jmy patří sport, předev­ším jach­ting a te­nis, ale sou­časně ta­ké ital­šti­na.

Pro no­vé­ho dis­tri­bu­to­ra je vel­kou vý­zvou pro­sa­dit se na tr­hu, kde je dlou­hou řadu let etab­lo­va­ný dal­ší dis­tri­bu­tor. O to větší vý­zva to pro COM­PU­TERLINKS je, když se jed­ná o pro­sa­ze­ní se v ob­las­ti tak kom­plexních řeše­ní, ja­ká do­dá­vá spo­leč­nost Cit­rix. Jsem rád, že se právě pod hla­vič­kou COM­PU­TERLINKS bu­du moct na tom­to úko­lu po­dí­let," uvedl ke své po­zi­ci Petr Bo­bek.

Zdroj: COMPUTERLINKSOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter