Ericsson preberá výrobu LTE modemov

Spo­loč­nos­ti Eric­sson, pop­red­ný sve­to­vý pos­ky­to­va­teľ ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a slu­žieb a STMic­roelec­tro­nics ozná­mi­li uzav­re­tie tran­sak­cie tý­ka­jú­cej sa roz­de­le­nia fir­my ST-Eric­sson. To­to roz­hod­nu­tie ply­nie zo spo­loč­né­ho ozná­me­nia fi­riem Eric­sson a STMic­roelec­tro­nics z mar­ca 2013.

Od 2. augus­ta 2013 pre­be­rá spo­loč­nosť Eric­sson ob­lasť di­zaj­nu, vý­vo­ja a pre­da­ja LTE mo­de­mo­vých rie­še­ní, vrá­ta­ne 2G, 3G, 4G a ich vzá­jom­né­ho pre­po­je­nia. Cel­kom to te­da zna­me­ná, že sa tak­mer 1800 za­mes­tnan­cov a zmluv­ných par­tne­rov pri­po­jí ku spo­loč­nos­ti Eric­sson.

STMic­roelec­tro­nics na se­ba pre­vied­la exis­tu­jú­ce pro­duk­ty pô­vod­nej fir­my ST-Eric­sson, s vý­nim­kou už zmie­ne­ných mo­de­mov LTE. Rie­še­nie ko­nek­ti­vi­ty pre GNSS (Glo­bal Na­vi­ga­tion Sa­telli­te Sys­tem) a niek­te­ré mon­táž­ne a skú­šob­né za­ria­de­nia bo­li pre­da­né tre­tej stra­ne. Do STMic­roelec­tro­nics tak pri­bud­lo 1000 za­mes­tnan­cov.

Doug­las Gilstrap, Se­nior Vi­ce Pre­si­dent a hlav­ný stra­tég spo­loč­nos­ti Eric­sson kon­šta­tu­je: „Ví­ta­me tím 1800 od­bor­ní­kov na mo­de­my, kto­rí sa k nám pri­po­ja. Eric­sson stá­le vi­dí v LTE mo­de­moch veľ­kú hod­no­tu, pre­to­že sú dô­le­ži­tou sú­čas­ťou na­šej cel­ko­vej ví­zie 50 mi­liárd pri­po­je­ní v rám­ci za­sie­ťo­va­nej spo­loč­nos­ti. Vi­dí­me tu veľ­ký tr­ho­vý po­ten­ciál a Eric­sson se te­raz za­me­ria na uve­de­nie naj­lep­ších mo­de­mov na trh a na úz­ku spo­lup­rá­cu s na­ši­mi zá­kaz­ník­mi pri in­teg­rá­cii tých­to mo­de­mov."

Tým­to kro­kom zís­ka­va Eric­sson mo­de­my vy­ba­ve­né špič­ko­vou tech­no­ló­giou, kto­ré sú ur­če­né pre smar­tfó­ny a tab­le­ty, rov­na­ko ako aj pre ďal­šie za­ria­de­nia.

Mats No­rin, šéf od­de­le­nia mo­de­mov v spo­loč­nos­ti Eric­sson do­dá­va: „Tie­to vý­rob­ky sú bu­dúc­nos­ťou, sta­nú sa štan­dar­dom a pok­rý­va­jú všet­ky hlav­né prís­tu­po­vé nor­my, vrá­ta­ne LTE FDD / TDD, HSPA +, TD-SCDMA a GSM. Ma­lé roz­me­ry a níz­ka spot­re­ba ener­gie, čo ve­die k dl­hšej ži­vot­nos­ti ba­té­rie, ro­bia z mo­de­mov veľ­mi at­rak­tív­ny pro­dukt. Te­raz sa na­chá­dza­me sa vo veľ­mi za­jí­ma­vej fá­ze reali­zá­cie, pri­čom úz­ko spo­lup­ra­cu­je­me vý­vo­jár­sky­mi tí­ma­mi u zá­kaz­ní­kov."

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter