T-Mobile US po štyroch rokoch opäť vykázal nárast zákazníkov

Ame­ric­ká dcér­ska spo­loč­nosť te­le­ko­mu­ni­kač­nej sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom T-Mo­bi­le US vo štvr­tok oh­lá­si­la re­kord­ný kvar­tál­ny ná­rast poč­tu zá­kaz­ní­kov, pr­vý za up­ly­nu­lé šty­ri ro­ky. Pod­ľa zve­rej­ne­ných úda­jov T-Mo­bi­le US v dru­hom štvrťro­ku 2013 pri­bud­lo 688 tis. zá­kaz­níc­kych zmlúv, čo je tak­mer päť­ná­so­bok to­ho, čo od spo­loč­nos­ti oča­ká­va­li ana­ly­ti­ci na Wall Street.

Ná­ras­tu poč­tu zá­kaz­ní­kov T-Mo­bi­le US po­moh­lo to, že fir­ma do svo­jej po­nu­ky ako pos­led­ný veľ­ký ope­rá­tor za­ra­di­la smar­tfón iP­ho­ne 5 od App­le, ako aj sil­ná mar­ke­tin­go­vá kam­paň spo­je­ná so zru­še­ním pre­da­ja do­to­va­ných te­le­fó­nov, za­ve­de­ním ich pre­da­ja na splát­ky a mož­nos­ťou vy­me­niť si te­le­fón po­čas tr­va­nia zmluv­nej via­za­nos­ti aj viac­krát.

Mno­ho zá­kaz­ní­kov aj vďa­ka to­mu pre­beh­lo od kon­ku­ren­čných ope­rá­to­rov AT&T a Sprint, po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ T-Mo­bi­le US John Le­ge­re s tým, že trend pok­ra­ču­je aj v tre­ťom kvar­tá­li. Bez spres­ne­nia de­tai­lov do­dal, že spo­loč­nosť čos­ko­ro pred­sta­ví ďal­šiu ini­cia­tí­vu na pril­áka­nie zá­kaz­ní­kov, kto­rá "vy­rie­ši ďal­ší bod, na kto­rý sa zá­kaz­ní­ci mo­bil­ných ope­rá­to­rov čas­to sťa­žu­jú".

Ana­ly­ti­kov rast zá­kaz­níc­kej zá­klad­ne T-Mo­bi­le US prí­jem­ne prek­va­pil, niek­to­rí však vy­jad­ri­li po­chyb­nos­ti, či spo­loč­nosť bu­de schop­ná ta­ké­to tem­po udr­žať aj v bu­dúc­nos­ti. Dcér­ska spo­loč­nosť ne­mec­ké­ho gi­gan­ta v USA na­priek ap­rí­lo­vej ak­vi­zí­cii men­šie­ho ri­va­la Met­roPCS ne­pat­rí k do­mi­nan­tným hrá­čom a veľ­ké mar­ke­tin­go­vé vý­dav­ky do­ľah­li na jej ob­chod­né vý­sled­ky.

Fi­nanč­ný ria­di­teľ Deutsche Te­le­kom Ti­mot­heus Höttges však vo štvr­tok v sa­mos­tat­nej sprá­ve in­for­mo­val, že te­le­ko­mu­ni­kač­ná fir­ma prá­ve v sna­he zís­kať no­vých zá­kaz­ní­kov eš­te ten­to rok v USA in­ves­tu­je do­da­toč­ných 600 mil. USD. Ak­cie T-Mo­bi­le USA v reak­cii na oh­lá­se­né vý­sled­ky po skon­če­ní ob­cho­do­va­nia stúp­li o 2,95 % na 24,72 USD.

Sku­pi­na Deutsche Te­le­kom pô­so­bí aj na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu. Je ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, kto­rá pre­vádz­ku­je služ­by mo­bil­nej aj pev­nej te­le­fón­nej sie­te. Znač­ka T-Mo­bi­le sa zo Slo­ven­ska vy­tra­ti­la v ro­ku 2011, keď ope­rá­tor zlú­čil všet­ky svo­je ko­mer­čné te­le­ko­mu­ni­kač­né ak­ti­vi­ty pod jed­not­nú znač­ku Te­le­kom.

Deutsche Te­le­kom AG v Slo­vak Te­le­ko­me vlas­tní po­diel 51 % ak­cií, Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter