Zisk Deutsche Telekom za druhý kvartál 4,4 mld. eur

Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Deutsche Te­le­kom za dru­hý štvrťrok vy­ká­zal zisk pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi (EBIT­DA) bez jed­no­ra­zo­vých po­lo­žiek v su­me 4,4 mld. eur. Ten­to vý­sle­dok je v sú­la­de s pred­pok­lad­mi ana­ly­ti­kov, kto­rých vo svo­jom pries­ku­me os­lo­vi­la agen­tú­ra Reu­ters, ho­ci ide o je­ho pok­les o 6 %.

Bý­va­lý ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný mo­no­pol zá­ro­veň vo štvr­tok uvie­dol, že za ce­lý rok 2013 oča­ká­va zisk pred úrok­mi, zda­ne­ním a od­pis­mi bez jed­no­ra­zo­vých po­lo­žiek v ob­je­me prib­liž­ne 17,5 mld. eur. Vý­hľad toh­to zis­ku za­hŕňa aj prí­nos zo stra­ny fir­my Met­roPCS, kto­rú ope­rá­tor v tom­to ro­ku kú­pil a zlú­čil so svo­jou dcé­rou T-Mo­bi­le USA. Pô­vod­ne Deutsche Te­le­kom plá­no­val za ten­to rok EBIT­DA vo vý­ške 17,4 mld. eur, a to bez za­hr­nu­tia vý­sled­kov Met­roPCS.

Ne­mec­ký te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor ďa­lej in­for­mo­val, že re­du­ku­je svoj vý­hľad voľ­né­ho to­ku ho­to­vos­ti pre rok 2013, keď­že plá­nu­je zväč­šiť in­ves­tí­cie v USA s cie­ľom zís­kať zá­kaz­ní­kov. Fir­ma te­raz oča­ká­va v tom­to ro­ku voľ­ný tok ho­to­vos­ti na úrov­ni prib­liž­ne 4,5 mld. eur, ho­ci pô­vod­ne prog­nó­zo­va­la je­ho vý­šku v su­me 5 mld. eur.

Fi­nanč­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Ti­mot­heus Höttges no­vi­ná­rom po­ve­dal, že je­ho fir­ma prav­de­po­dob­ne bu­de mu­sieť v tom­to ro­ku in­ves­to­vať do­da­toč­ných 600 mil. USD, aby udr­ža­la tem­po ras­tu poč­tu zá­kaz­ní­kov v USA. Deutsche Te­le­kom od­ha­du­je, že T-Mo­bi­le US v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka zís­ka 500 tis. až 700 tis. no­vých zá­kaz­ní­kov. V dru­hom štvrťro­ku T-Mo­bi­le US zís­kal 688 tis. zmluv­ných klien­tov.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je aj spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter