Projekčný rollup – nový vynález na trhu

Spo­loč­né rie­še­nie spo­loč­nos­tí UGO! Me­dia a Ep­son pri­nie­slo na trh úpl­nú no­vin­ku vo sve­te zob­ra­zo­va­cích tech­no­ló­gií. Ide o ori­gi­nál­ny pro­jekč­ný rollup, vy­vi­nu­tý čes­kou spo­loč­nos­ťou UGO! Me­dia. Vy­uží­va pri tom vy­so­ko od­ol­nú fó­liu, na kto­rú je mož­né pre­mie­tať a kto­rú je mož­né na­vi­núť do ka­ze­ty a tak ju jed­no­du­cho tran­spor­to­vať. Ho­ci pro­jek­cia je mož­ná s pro­jek­tor­mi väč­ši­ny vý­rob­cov, pri ná­roč­ných tes­toch vý­rob­ca do­sia­hol naj­lep­šie vý­sled­ky prá­ve s pro­jek­tor­mi Ep­son. Ok­rem pro­jek­cie s os­trý­mi far­ba­mi, kto­ré do­ká­žu pre­mie­tať aj pri den­nom svet­le, dis­po­nu­jú pro­jek­to­ry Ep­son aj veľ­mi pek­ným di­zaj­nom, čím ce­lý vý­sle­dok umoc­ňu­jú.

Väč­ši­na rie­še­ní, kto­ré po­nú­ka UGO! Me­dia svo­jim zá­kaz­ní­kom, vy­ža­du­je spät­nú pro­jek­ciu ob­ra­zu na pro­jek­čnú fó­liu. Da­tap­ro­jek­to­ry Ep­son sú in­šta­lo­va­né net­ra­dič­ným spô­so­bom, aby zvý­ši­li efekt pro­jek­cie a te­da aj ce­lej reali­zá­cie. V prí­pa­de pro­jek­čné­ho rollu­pu sa pro­jek­to­ry umies­tňu­jú na sta­tív, čo prak­tic­ky umož­ňu­je pre­zen­tá­ciu na akom­koľ­vek mies­te.

„Spo­lup­rá­ca s UGO! Me­dia vy­chá­dza z obojstran­nej pod­po­ry pri rie­še­ní pro­jek­cie ako v bu­do­vách, tak vo von­kaj­ších pries­to­roch. Pro­jek­čné plo­chy v kom­bi­ná­cii so špič­ko­vou pro­jek­čnou tech­no­ló­giou Ep­son vy­tvá­ra­jú no­vé spô­so­by up­lat­ne­nia pro­jek­cie v rek­la­me, vo fir­mách aj ško­lách," uvá­dza Ro­man Vej­raž­ka, Bu­si­ness Ac­count Ma­na­ger Ep­son Slo­vak Re­pub­lic. To potvr­dzu­je aj Ma­rek Ko­lařík zo spol. UGO! Me­dia: „Som vždy rád, keď spo­loč­ne náj­de­me no­vé rie­še­nie, kto­ré po­su­nie vy­uži­teľ­nosť pro­jek­čných fó­lií a pro­jek­to­rov za­se o krô­čik ďa­lej. Na všeo­bec­nej úrov­ni je mož­né po­ve­dať, že pro­duk­ty oboch fi­riem sa skve­le dopĺňa­jú a dá­va­jú vznik­núť no­vým rie­še­niam, z kto­rých sa po­tom te­ší kon­co­vý uží­va­teľ."

Klien­ti spo­loč­nos­ti sa za­tiaľ na­chá­dza­jú pre­važ­ne v exotic­kých kra­ji­nách ako je Ju­hoaf­ric­ká re­pub­li­ka, Ek­vá­dor ale­bo Ni­gé­ria. „Náš trh je v prís­tu­pe k no­vým tech­no­ló­giám kon­zer­va­tív­ny a pre­to za­tiaľ pri­már­ne vy­vá­ža­me pro­jek­čné rollu­py do za­hra­ni­čia. Na­priek to­mu sa aj u nás náj­du svet­lé vý­nim­ky a ino­va­tív­ne spo­loč­nos­ti, kto­ré sa ne­bo­ja no­vé tech­no­ló­gie pou­ží­vať," uvá­dza Lu­káš Tr­nka, kto­rý v spo­loč­nos­ti UGO! Me­dia zod­po­ve­dá za mar­ke­ting a ko­mu­ni­ká­ciu. Do­te­raz te­da spo­loč­nosť pre­da­la de­siat­ky tých­to rie­še­ní pre­važ­ne do za­hra­ni­čia. Do kon­ca ro­ka chcú ma­ji­te­lia UGO! Me­die ten­to po­mer vy­rov­nať a pre­dať mi­ni­mál­ne rov­na­ké množ­stvo aj na do­má­com tr­hu.

Pro­jekč­ný rollup má vďa­ka vy­uži­teľ­nos­ti, pri­da­nej hod­no­te, kto­rú pri­ná­ša uží­va­te­ľo­vi a dob­rej ce­ne spo­je­nej s ús­po­rou nák­la­dov po­ten­ciál stať sa ce­los­ve­to­vo pou­ží­va­ným vy­ba­ve­ním na­prieč všet­ký­mi kra­ji­na­mi aj od­bor­mi. Ide o jed­no­du­ché, lac­né a účin­né rie­še­nie rek­la­my na mies­tach pre­da­ja, na veľtr­hoch aj v kan­ce­lá­riách. In­šta­lá­cia je jed­no­du­chá a uží­va­te­lia ju zvlád­nu do 10 mi­nút. Účin­nosť a efekt na mies­te sa pri­tom vy­rov­ná rov­na­ko veľ­kej LCD ob­ra­zov­ke, na­vy­še bez od­les­kov a nut­nos­ti ťaž­kých a nevzhľad­ných sto­ja­nov.

Zdroj: EPSONOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter