ČR: Kingston Technology predstavila limitovanú edíciu produktov s logom Na`Vi vytvorenú špeciálne pre fanúšikov klubu Na`Vi a e

Kin­gston Tech­no­lo­gy Euro­pe Co LLP, dceřiná spo­leč­nost Kin­gston Tech­no­lo­gy Com­pa­ny Inc., největší­ho ne­zá­vis­lé­ho vý­rob­ce paměťo­vých pro­duktů na světě, ozná­mi­la uve­de­ní řady paměťo­vých pro­duktů s lo­gem Na`Vi, kte­ré by­ly vy­vi­nu­ty ve spo­lup­rá­ci s mno­ho­ná­sob­ným světo­vým šam­pio­nem v ob­las­ti elek­tro­nic­ké­ho spor­tu - klu­bem Na­tus Vin­ce­re.

Dlou­hotr­va­jí­cí a pro­duk­tiv­ní par­tner­ství spo­leč­nos­ti Kin­gston a klu­bu Na`Vi po­moh­lo při vzni­ku řady zá­řivých a sty­lo­vých znač­ko­vých pro­duktů. Pro­fe­sio­nál­ní hrá­či z tý­mu Na­tus Vin­ce­re do­sud zvítězi­li na sed­mi světo­vých mis­trov­stvích a na tur­na­jo­vých ce­nách se jim po­dařilo vy­hrát ví­ce než ko­mu­ko­li ji­né­mu - 2,5 mi­lio­nu do­larů - a patří tak me­zi ty nej­po­vo­lanější, kteří vědí, ja­ké tech­nic­ké zá­ze­mí je za­potřebí, chce­te-li se stát šam­pio­nem.

Pro­duk­ty v li­mi­to­va­né edi­ci s lo­gem Na`Vi jsou pri­márně za­měře­ny na hrá­če a po­čí­ta­čo­vé nad­šen­ce, kteří vy­ža­du­jí vy­so­ký vý­kon a spo­leh­li­vost, a sou­časně na všech­ny fa­nouš­ky klu­bu Na`Vi a elek­tro­nic­ké­ho spor­tu, kteří by rá­di ty­to je­di­neč­né pro­duk­ty vlas­tni­li, aby tak klu­bu vy­jádři­li svou pod­po­ru. Li­mi­to­va­ná edi­ce Na`Vi za­hr­nu­je SSD dis­ky s vy­so­kým vý­ko­nem - mo­de­lo­vou řadu HyperX 3K, jež zís­ka­la mno­há ocenění a je k dis­po­zi­ci v ka­pa­ci­tách 120 GB a 240 GB, a sou­časně sa­dy paměťo­vých mo­dulů špič­ko­vé kva­li­ty HyperX Ge­ne­sis.

„Důvěra ve spo­leč­nost Kin­gston ja­ko spo­leh­li­vé­ho par­tne­ra a vý­rob­ce vy­so­ce kva­lit­ních pro­duktů tvoři­la zá­klad pro vznik znač­ko­vých pro­duktů v li­mi­to­va­né edi­ci Na`Vi. Má­me ra­dost, že spo­lečně může­me vy­tvářet pro­duk­ty, na kte­ré může­me být pyš­ní a do­po­ru­čit je fa­nouškům z ce­lé­ho svě­ta," řekl Alexan­der Ko­cha­nowski, CEO klu­bu Na­tus Vin­ce­re, kte­rý soutěží v elek­tro­nic­kých spor­tech.

„Úspěch klu­bu Na`Vi na scéně elek­tro­nic­ké­ho spor­tu je ne­po­pi­ra­tel­ný, stejně ja­ko je­jich důvěry­hod­nost v her­ním průmys­lu. Oni vědí, co potřebu­je­te, když se chce­te stát šam­pio­nem, a my umí­me vy­tvářet vy­so­ce vý­kon­né pamě­ti," řekl Krys­tian Ja­ros­zyn­ski, ředi­tel mar­ke­tin­gu server­ov­ých pro­duktů a řady HyperX pro Ev­ro­pu ve spo­leč­nos­ti Kin­gston. „Ta­to spo­lup­rá­ce přines­la plo­dy v po­době li­mi­to­va­né edi­ce pro­duktů s lo­gem Na`Vi, jež všech­ny ma­jí pa­ra­met­ry, kte­ré jsou pro pro­fe­sio­nál­ní hrá­če ne­pos­tra­da­tel­né."

Tech­nic­ké úda­je SSD dis­ků HyperX 3K - Na`Vi Edi­tion:

• Pro­ve­de­ní: 2,5"
• Řadič: San­dFor­ce® SF-2281
• Roz­hra­ní: SA­TA 3.0 (6 Gb/s), SA­TA 2.0 (3 Gb/s)
• Ka­pa­ci­ty:
120 GB, 240 GB
• Sek­ven­ční čte­ní:
SA­TA 3.0
120 GB/240 GB - 555 MB/s
• Sek­ven­ční zá­pis:
SA­TA 3.0
120 GB/240 GB - 510 MB/s
• Průměrná rych­lost ná­hod­né­ho čte­ní / zá­pi­su da­to­vých bloků o ve­li­kos­ti 4 KB:
120 GB - 20000/60000 IOPS
240 GB - 40000/57000 IOPS
• Maximál­ní rych­lost ná­hod­né­ho čte­ní / zá­pi­su da­to­vých bloků o ve­li­kos­ti 4 KB:
120 GB - 85000/73000 IOPS
240 GB - 86000/60000 IOPS
• Skó­re pod­le benchmar­ko­vé­ho nás­tro­je PCMARK® Van­ta­ge HDD Sui­te:
120 GB / 240 GB: 60.000
• Pod­po­ra pro tech­no­lo­gie: SMART, TRIM a Gar­ba­ge Collec­tion (Gar­ba­ge Collec­tion)
• Spotřeba: 0,455 W (ty­pic­ky) kli­do­vý stav / 1,58 W (ty­pic­ky) čte­ní / 2,11 W (ty­pic­ky) zá­pis
• Rozměry: 69,85 mm x 100 mm x 9,5 mm
• Hmot­nost: 97 g
• Pro­voz­ní tep­lo­ty: 0° C až 70° C
• Tep­lo­ty pro skla­do­vá­ní: -40° C až 85° C
• Od­ol­nost vůči ná­ra­zu: 1500 G
• Sne­si­tel­né vib­ra­ce během pro­vo­zu: 2,17 G
• Sne­si­tel­né vib­ra­ce mi­mo pro­voz: 20 G
• Před­pok­lá­da­ná ži­vot­nost: 1 mi­lion ho­din MTBF (střed­ní do­ba bez­po­ru­cho­vé­ho pro­vo­zu)
• Cel­ko­vý po­čet za­psa­ných by­te (To­tal By­tes Writ­ten - TBW):
120 GB: 96 TB
240 GB: 192 TB

Sys­tém pou­ži­tý pro tes­to­vá­ní: zá­klad­ní des­ka AS­Rock P67, pro­ce­sor In­tel Co­re i7 2600k na 3,4 GHz, ope­rač­ní paměť 8 GB, gra­fic­ká kar­ta NVI­DIA GTX 460. SSD disk je tes­to­ván ja­ko po­moc­né úlo­žiště pro zjištění vý­sledků pro stan­dar­dní kon­fi­gu­ra­ci.

Ten­to SSD disk je ur­čen pro pou­ži­tí ve stol­ních po­čí­ta­čích a no­te­boo­cích. Ne­ní ur­čen pro pou­ži­tí v server­ov­ém prostředí.

Zdroj: Kingston TechnologyOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter